Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 28. april 2016 - Bruselj
 1.Otvoritev seje
 2.Pravni vidiki, demokratični nadzor in izvajanje sporazuma EU-Turčija (razprava)
 3.Agencija Evropske unije za železnice ***II - Interoperabilnost železniškega sistema v Evropski uniji ***II - Varnost na železnici ***II (razprava)
 4.Čas glasovanja
  4.1.Sporazum o skupnem zračnem prostoru med EU in Gruzijo (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  4.2.Evro-sredozemski letalski sporazum med EU in Izraelom (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  4.3.Konvencija o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami (pristop Hrvaške) * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  4.4.Zahteva za odvzem imunitete Bolesławu G. Piechi (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  4.5.Varstvo interesov otroka v EU na podlagi peticij, ki so bile naslovljene na Evropski parlament (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  4.6.Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom glede vzpostavitve evropskega stebra socialnih pravic (člen 137 Poslovnika) (glasovanje)
  4.7.Agencija Evropske unije za železnice ***II (glasovanje)
  4.8.Interoperabilnost železniškega sistema v Evropski uniji ***II (glasovanje)
  4.9.Varnost na železnici ***II (glasovanje)
  4.10.Indeksi, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ***I (glasovanje)
  4.11.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije (glasovanje)
  4.12.Razrešnica za leto 2014: posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2014 (glasovanje)
  4.13.Razrešnica za leto 2014: 8., 9., 10. in 11. ERS (glasovanje)
  4.14.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament (glasovanje)
  4.15.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski svet in Svet (glasovanje)
  4.16.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Sodišče (glasovanje)
  4.17.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Računsko sodišče (glasovanje)
  4.18.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)
  4.19.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Odbor regij (glasovanje)
  4.20.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (glasovanje)
  4.21.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski varuh človekovih pravic (glasovanje)
  4.22.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski nadzornik za varstvo podatkov (glasovanje)
  4.23.Razrešnica za leto 2014: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor agencij EU (glasovanje)
  4.24.Razrešnica za leto 2014: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (glasovanje)
  4.25.Razrešnica za leto 2014: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (glasovanje)
  4.26.Razrešnica za leto 2014: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (glasovanje)
  4.27.Razrešnica za leto 2014: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (glasovanje)
  4.28.Razrešnica za leto 2014: Evropska policijska akademija (CEPOL) (glasovanje)
  4.29.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (glasovanje)
  4.30.Razrešnica za leto 2014: Evropski azilni podporni urad (EASO) (glasovanje)
  4.31.Razrešnica za leto 2014: Evropski bančni organ (EBA) (glasovanje)
  4.32.Razrešnica za leto 2014: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (glasovanje)
  4.33.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)
  4.34.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za okolje (EEA) (glasovanje)
  4.35.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (glasovanje)
  4.36.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (glasovanje)
  4.37.Razrešnica za leto 2014: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (glasovanje)
  4.38.Razrešnica za leto 2014: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (glasovanje)
  4.39.Razrešnica za leto 2014: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)(glasovanje)
  4.40.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za zdravila (EMA) (glasovanje)
  4.41.Razrešnica za leto 2014 - Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (glasovanje)
  4.42.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (glasovanje)
  4.43.Razrešnica za leto 2014: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (glasovanje)
  4.44.Razrešnica za leto 2014: Evropska železniška agencija (ERA) (glasovanje)
  4.45.Razrešnica za leto 2014: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (glasovanje)
  4.46.Razrešnica za leto 2014: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (glasovanje)
  4.47.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (EU-LISA) (glasovanje)
  4.48.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (glasovanje)
  4.49.Razrešnica za leto 2014: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (glasovanje)
  4.50.Razrešnica za leto 2014: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (glasovanje)
  4.51.Razrešnica za leto 2014 - Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (glasovanje)
  4.52.Razrešnica za leto 2014: Evropski policijski urad (EUROPOL) (glasovanje)
  4.53.Razrešnica za leto 2014: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (glasovanje)
  4.54.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) (glasovanje)
  4.55.Razrešnica za leto 2014: Agencija za evropski GNSS (GSA) (glasovanje)
  4.56.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ARTEMIS (glasovanje)
  4.57.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje Čisto nebo (glasovanje)
  4.58.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ECSEL (glasovanje)
  4.59.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ENIAC (glasovanje)
  4.60.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (glasovanje)
  4.61.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (glasovanje)
  4.62.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)
  4.63.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje SESAR (glasovanje)
  4.64.Evropska investicijska banka – letno poročilo 2014 (glasovanje)
  4.65.Napadi na bolnišnice in šole kot kršitve mednarodnega humanitarnega prava (glasovanje)
  4.66.Dostop javnosti do dokumentov v letih 2014 in 2015 (glasovanje)
  4.67.Delavke v gospodinjstvu in negovalke v EU (glasovanje)
  4.68.Enakost spolov in krepitev vloge žensk v digitalni dobi (glasovanje)
 5.Obrazložitve glasovanja
 6.Popravki in namere glasovanja
 7.Predložitev dokumentov
 8.Sklepi o določenih dokumentih
 9.Prerazporeditev sredstev
 10.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 11.Datum naslednjih sej
 12.Prekinitev zasedanja
 Seznam navzočih
Zapisnik (312 kb) Seznam navzočih (60 kb)    Poimensko glasovanje (7137 kb) 
 
Zapisnik (84 kb) Seznam navzočih (36 kb) Izidi glasovanja (100 kb) Poimensko glasovanje (252 kb) 
 
Zapisnik (300 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanja (1570 kb) Poimensko glasovanje (5974 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov