Показалец 
Протокол
PDF 346kWORD 89k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Правни аспекти, демократичен контрол и прилагане на споразумението между ЕС и Турция (разискване)
 3.Агенция за железопътен транспорт на ЕС ***II - Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз ***II - Безопасност на железопътния транспорт ***II (разискване)
 4.Време за гласуване
  
4.1.Споразумение за общо авиационно пространство между ЕС и Грузия (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.2.Евро-средиземноморско споразумение за въздухоплавателни услуги между ЕС и Израел(присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.3.Конвенция за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации (присъединяване на Хърватия) * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.4.Искане за снемане на имунитета на Болеслав Г. Пеха (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.5.Защита на висшия интерес на детето в ЕС въз основа на петиции, отправени до Европейския парламент (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.6.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно създаването на европейски стълб на социалните права (член 137 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.7.Агенция за железопътен транспорт на ЕС ***II (гласуване)
  
4.8.Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз ***II (гласуване)
  
4.9.Безопасност на железопътния транспорт ***II (гласуване)
  
4.10.Индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори ***I (гласуване)
  
4.11.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Kомисия и изпълнителни агенции (гласуване)
  
4.12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2014 г.: Специални доклади на Европейската сметна палата относно освобождаването от отговорност на Комисията за 2014 г. (гласуване)
  
4.13.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС - Осми, девети, десети и единадесети ЕФР (гласуване)
  
4.14.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски парламент (гласуване)
  
4.15.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съвет и Европейски съвет (гласуване)
  
4.16.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съд на Европейския съюз (гласуване)
  
4.17.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Сметна палата (гласуване)
  
4.18.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски икономически и социален комитет (гласуване)
  
4.19.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Комитет на регионите (гласуване)
  
4.20.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейска служба за външна дейност (гласуване)
  
4.21.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски омбудсман (гласуване)
  
4.22.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)
  
4.23.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Постижения, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС (гласуване)
  
4.24.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (гласуване)
  
4.25.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (гласуване)
  
4.26.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (гласуване)
  
4.27.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (гласуване)
  
4.28.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски полицейски колеж (CEPOL) (гласуване)
  
4.29.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (AESA) (гласуване)
  
4.30.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (гласуване)
  
4.31.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски банков орган (ABE) (гласуване)
  
4.32.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (гласуване)
  
4.33.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция по химикали (ECHA ) (гласуване)
  
4.34.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за околната среда (гласуване)
  
4.35.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (AECP) (гласуване)
  
4.36.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за безопасност на храните (EFSA) (гласуване)
  
4.37.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (гласуване)
  
4.38.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (AEAPP) (гласуване)
  
4.39.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)(гласуване)
  
4.40.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция по лекарствата (гласуване)
  
4.41.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (гласуване)
  
4.42.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за морска безопасност (AESM) (гласуване)
  
4.43.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (гласуване)
  
4.44.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска железопътна агенция (AFE) (гласуване)
  
4.45.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) (гласуване)
  
4.46.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (гласуване)
  
4.47.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) (гласуване)
  
4.48.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (гласуване)
  
4.49.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (гласуване)
  
4.50.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) (гласуване)
  
4.51.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (гласуване)
  
4.52.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска полицейска служба (Европол) (гласуване)
  
4.53.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (гласуване)
  
4.54.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX) (гласуване)
  
4.55.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA) (гласуване)
  
4.56.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Вградени компютърни системи (ARTEMIS) (гласуване)
  
4.57.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе“ (гласуване)
  
4.58.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие ECSEL (гласуване)
  
4.59.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) (гласуване)
  
4.60.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (гласуване)
  
4.61.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (гласуване)
  
4.62.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Международна организация по термоядрена енергия „ITER“ (гласуване)
  
4.63.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие SESAR (гласуване)
  
4.64.Годишен доклад за 2014 г. на Европейската инвестиционна банка (гласуване)
  
4.65.Нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право (гласуване)
  
4.66.Публичен достъп до документи за 2014 и 2015 г. (гласуване)
  
4.67.Жените – домашни помощници и полагащи грижи лица в ЕС (гласуване)
  
4.68.Равенство между половете и предоставяне на възможности за заемане на ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии (гласуване)
 5.Обяснениe на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Внесени документи
 8.Решения относно някои документи
 9.Трансфер на бюджетни кредити
 10.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 11.График на следващите заседания
 12.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.35 ч.


2. Правни аспекти, демократичен контрол и прилагане на споразумението между ЕС и Турция (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Правни аспекти, демократичен контрол и прилагане на споразумението между ЕС и Турция (2016/2666(RSP))

Klaas Dijkhoff (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lefteris Christoforou, Peter van Dalen, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Patrick O'Flynn, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lampros Fountoulis, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Gérard Deprez, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Judith Sargentini, Paul Nuttall, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от José Inácio Faria, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Dennis de Jong, Eva Joly, Vicky Maeijer, Sotirios Zarianopoulos, Frank Engel, Birgit Sippel, Bodil Valero, Cristian Dan Preda, Kati Piri, Milan Zver, Péter Niedermüller, Esther de Lange, Elly Schlein, Alessandra Mussolini и Miltiadis Kyrkos.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказа се Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, António Marinho e Pinto и Kostas Chrysogonos.

Изказаха се: Frans Timmermans и Klaas Dijkhoff.

Разискването приключи.


3. Агенция за железопътен транспорт на ЕС ***II - Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз ***II - Безопасност на железопътния транспорт ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (преработен текст) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на железопътния транспорт (преработен текст) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle представи препоръката за второ четене.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Izaskun Bilbao Barandica и Michael Cramer представиха своите препоръки за второ четене.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Markus Pieper, от името на групата PPE, Ismail Ertug, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Dominique Riquet, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Georg Mayer, от името на групата ENF, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch и Massimiliano Salini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias и João Pimenta Lopes.

Изказаха се: Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica и Michael Cramer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.7 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.8 от протокола от 28.4.2016 г и точка 4.9 от протокола от 28.4.2016 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

4. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказа се Petras Auštrevičius, който изрази съжаление, че две лица от общия за ЕС списък с лица, по отношение на които се налага забрана за издаване на виза, който беше съставен от Парламента в неговата препоръка от 2 април 2014 г., са могли да влязат в Парламента и да направят изказвания там по покана на членове на Парламента (председателят прие за сведение).

°
° ° °

Председателят съобщи, че с оглед на очакваната продължителност на гласуването ще бъдат допускани единствено писмените обяснения на вот.


4.1. Споразумение за общо авиационно пространство между ЕС и Грузия (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Francisco Assis (A8-0128/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0138)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


4.2. Евро-средиземноморско споразумение за въздухоплавателни услуги между ЕС и Израел(присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Francisco Assis (A8-0129/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0139)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


4.3. Конвенция за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации (присъединяване на Хърватия) * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно препоръката за Решение на Съвета относно присъединяването на Република Хърватия към Конвенцията от 18 декември 1997 г., съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации [COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Liisa Jaakonsaari прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0140)


4.4. Искане за снемане на имунитета на Болеслав Г. Пеха (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Болеслав Г. Пеха [2015/2339(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0141)


4.5. Защита на висшия интерес на детето в ЕС въз основа на петиции, отправени до Европейския парламент (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, съгласно член 216, параграф 2 от Правилника за дейността, относно защита на най-добрия интерес на детето в ЕС въз основа на петициите, адресирани до Европейския парламент (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0142)


4.6. Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно създаването на европейски стълб на социалните права (член 137 от Правилника за дейността) (гласуване)

Искане за консултиране от комисията EMPL

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ИСКАНЕ НА КОМИСИЯТА EMPL

Одобрява се


4.7. Агенция за железопътен транспорт на ЕС ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за отхвърляне на позицията на Съвета)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA(2016)0143)


4.8. Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (преработен текст) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за отхвърляне на позицията на Съвета)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA(2016)0144)


4.9. Безопасност на железопътния транспорт ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на железопътния транспорт (преработен текст) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Michael Cramer (A8-0056/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за отхвърляне на позицията на Съвета)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA(2016)0145)


4.10. Индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

Разискването се състоя на 18 май 2015 г. (точка 16 от протокола от 18.5.2015 г).
Гласуването беше отложено по време на заседанието от 19 май 2015 г. (точка 5.11 от протокола от 19.5.2015 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0146)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0146)

Изказвания

Cora van Nieuwenhuizen (докладчик), преди гласуването.


4.11. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Kомисия и изпълнителни агенции (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел ІІІ - Комисия и изпълнителни агенции [2015/2154(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0147)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0147)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.12. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2014 г.: Специални доклади на Европейската сметна палата относно освобождаването от отговорност на Комисията за 2014 г. (гласуване)

Доклад относно специалните доклади на Европейската сметна палата относно освобождаването от отговорност на Комисията за 2014 г. [2015/2206(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0148)


4.13. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС - Осми, девети, десети и единадесети ЕФР (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на осми, девети, десети и единадесети ЕФР за финансовата 2014 година [2015/2203(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0149)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.14. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски парламент (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел І - Европейски парламент (2015/2155(DEC)) - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0150)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0150)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)

Изказвания

Benedek Jávor относно решението на председателя да обяви за допустимо искането за разделно гласуване на параграф 49 и за да поиска то да бъде гласувано поименно. Председателят, след като установи съгласието на присъстващите в залата, прие искането.

Markus Pieper (докладчик) представи устно изменение на изменение 36, което беше прието.


4.15. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съвет и Европейски съвет (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел ІІ - Европейски съвет и Съвет [2015/2156(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0151)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0151)

Освобождаването от отговорност се отсрочва и приключването на сметките се отлага (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква б) от Правилника за дейността).


4.16. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съд на Европейския съюз (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел ІV - Съд на Европейския съюз [2015/2157(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0152)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0152)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.17. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Сметна палата (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2-14 година, Раздел V - Сметна палата [2015/2158(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0153)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0153)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.18. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски икономически и социален комитет (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2-14 година, Раздел VІ - Европейски икономически и социален комитет [2015/2159(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0154)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0154)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.19. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Комитет на регионите (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел VІІ - Комитет на регионите [2015/2160(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Monica Macovei (A8-0132/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0155)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0155)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.20. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейска служба за външна дейност (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел Х - Европейска служба за външна дейност [2015/2163(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0156)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0156)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.21. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски омбудсман (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел VІІІ - Европейски омбудсман [2015/2161(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0157)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0157)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.22. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел ІХ - Европейски надзорен орган по защита на данните (2015/2162(DEC)) - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Monica Macovei (A8-0109/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0158)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0158)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.23. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Постижения, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година: постижения, финансово управление и контрол [2015/2205(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка23 )

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0159)


4.24. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2014 година [2015/2191(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0160)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0160)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.25. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2014 година [2015/2192(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0161)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0161)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.26. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз [2015/2170(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0162)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0162)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.27. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Европейския център за развитие на професионалното обучение [2015/2164(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0163)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0163)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.28. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски полицейски колеж (CEPOL) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2014 година [2015/2180(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 28)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0164)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0164)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.29. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (AESA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2014 година [2015/2175(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 29)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0165)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0165)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.30. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2014 година [2015/2194(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 30)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0166)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0166)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.31. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски банков орган (ABE) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2014 година [2015/2188(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 31)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0167)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0167)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.32. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2014 година [2015/2177(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 32)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0168)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0168)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.33. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция по химикали (ECHA ) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2014 година [2015/2184(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 33)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0169)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0169)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.34. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за околната среда (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Европейската агенция за околната среда [2015/2168(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 34)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0170)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0170)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.35. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (AECP) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година [2015/2183(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 35)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0171)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0171)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.36. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за безопасност на храните (EFSA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2014 година [2015/2176(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 36)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0172)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0172)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.37. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2014 година [2015/2187(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 37)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0173)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0173)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.38. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (AEAPP) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2014 година [2015/2189(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 38)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0174)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0174)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.39. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)(гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2014 година [2015/2193(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 39)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0175)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0175)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.40. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция по лекарствата (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Европейската агенция по лекарствата [2015/2171(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 40)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0176)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0176)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.41. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите [2015/2167(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 41)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0177)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0177)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.42. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за морска безопасност (AESM) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2014 година [2015/2174(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 42)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0178)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0178)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.43. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година [2015/2178(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 43)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0179)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0179)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.44. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска железопътна агенция (AFE) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2014 година [2015/2179(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 44)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0180)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0180)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.45. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година [2015/2190(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 45)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0181)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0181)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.46. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2014 година [2015/2173(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 46)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0182)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0182)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.47. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2014 година [2015/2195(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 47)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0183)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0183)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.48. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2014 година [2015/2169(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 48)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0184)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0184)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.49. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2014 година [2015/2185(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 49)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0185)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0185)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.50. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд [2015/2165(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 50)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0186)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0186)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.51. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) [2015/2172(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 51)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0187)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0187)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.52. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска полицейска служба (Европол) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба (Европол) за финансовата 2014 година [2015/2186(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 52)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0188)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0188)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.53. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Агенцията на Европейския съюз за основните права [2015/2166(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 53)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0189)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0189)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.54. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2014 година [2015/2181(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 54)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0190)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0190)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.55. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2014 година [2015/2182(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 55)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0191)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0191)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.56. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Вградени компютърни системи (ARTEMIS) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година [2015/2199(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 56)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0192)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0192)

Освобождаването от отговорност се отсрочва и приключването на сметките се отлага (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква б) от Правилника за дейността).


4.57. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе“ (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2014 година [2015/2198(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 57)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0193)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0193)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.58. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие ECSEL (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ENIAC и съвместно предприятие ARTEMIS) за финансовата 2014 година [2015/2204(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 58)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0194)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0194)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.59. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) за финансовта 2014 година [2015/2202(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 59)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0195)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0195)

Освобождаването от отговорност се отсрочва и приключването на сметките се отлага (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква б) от Правилника за дейността).


4.60. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2014 година [2015/2201(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 60)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0196)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0196)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.61. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (бившето съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства) за финансовата 2014 година [2015/2200(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 61)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0197)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0197)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.62. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Международна организация по термоядрена енергия „ITER“ (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Международната организация по термоядрена енергия „ITER“ за финансовата 2014 година [2015/2196(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 62)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0198)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0198)

Освобождаването от отговорност се отсрочва и приключването на сметките се отлага (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква б) от Правилника за дейността).


4.63. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие SESAR (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2014 година [2015/2197(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 63)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0199)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0199)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.64. Годишен доклад за 2014 г. на Европейската инвестиционна банка (гласуване)

Доклад относно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) – Годишен доклад за 2014 г. [2015/2127(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Георги Пирински (A8-0050/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 64)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0200)


4.65. Нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 и B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 65)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0488/2016

(за замяна на B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 и B8-0493/2016):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda и Davor Ivo Stier, от името на групата PPE,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer и Doru-Claudian Frunzulică, от името на групата S&D,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva и Eleni Theocharous, от името на групата ECR,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy и Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun и Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0201)


4.66. Публичен достъп до документи за 2014 и 2015 г. (гласуване)

Публичен достъп до документи (член 116, параграф 7) за 2014 и 2015 г. [2015/2287(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 66)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0202)


4.67. Жените – домашни помощници и полагащи грижи лица в ЕС (гласуване)

Доклад относно жените домашни помощници и полагащи грижи лица в ЕС [2015/2094(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 67)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0203)


4.68. Равенство между половете и предоставяне на възможности за заемане на ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии (гласуване)

Доклад относно равенството между половете и предоставянето на възможности за заемане на ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии [2015/2007(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Terry Reintke (A8-0048/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 68)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0204)


5. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.


6. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


7. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 258/2014 за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014—2020 г. (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

BUDG, JURI, CONT

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Гърция — EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Украйна) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, JURI

- Предложение за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Монако относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI, LIBE, IMCO

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-02/C/16 - Европейска сметна палата (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 7/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 1/2016 - Комитет на регионите (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Строеж на лабораторна сграда (крило М) в Съвместния изследователски център в Карлсруе (Германия) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Трансфер на бюджетни кредити INF 1/2016 - Европейски икономически и социален комитет (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от членове на Парламента - предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно преструктурирането на европейския космически сектор (B8-0389/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (B8-0418/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно опазването на територията и хидрогеоложката нестабилност в държавите членки (B8-0419/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно децата, засегнати от синдром на Даун (B8-0420/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно опазването на алпийския козирог в Алпите (B8-0421/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно защитата на производството на пчелен мед в Европа (B8-0422/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно предоставянето на нов търговски механизъм за потребителите на енергия (B8-0423/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно единен механизъм за гражданска защита (B8-0424/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно нелоялните търговски практики между предприятията във веригата за доставки на храни (B8-0425/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно прекратяване на дерогацията по отношение на изискването за зашеметяване преди клането на животните от биологичния сектор (B8-0426/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh и Joëlle Mélin. Предложение за резолюция относно въпроса за опасността от синята светлина за зрението (B8-0427/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh и Joëlle Mélin. Предложение за резолюция относно актуализирането на списъка на вредните вещества на работното място (B8-0428/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно въвеждането на по-ефикасни разпоредби относно емисиите на вредни газове, които причиняват атмосферно замърсяване (B8-0429/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно новите нормативни разпоредби и съответните правила за закрила на дребните спестители (B8-0430/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Lorenzo Fontana и Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно приравняването в правно отношение на купуването и продаването на деца посредством практиката на сурогатно майчинство на трафик с хора и органи (B8-0431/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно развитието на европейско партньорство в областта на селското стопанство (B8-0432/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно разпространението на нови домашни икономики, способни да намалят разхищението на храни (B8-0433/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно инициативи и предложения в подкрепа на политиките за младежта в държавите членки (B8-0434/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно сътрудничеството срещу хранителните измами и „италианското звучене“ (B8-0435/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно разпоредбите, касаещи използването на лични данни за търговски цели на интернет пазара (B8-0436/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно правата на хората с увреждания (B8-0437/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно социалното селско стопанство и свързаните с това възможности за обучение (B8-0438/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно ескалацията на насилието срещу християните по света (B8-0443/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно достъпа до образование на пълнолетните лица, търсещи убежище (B8-0444/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно разпространението на вируса Зика в Италия и в Европа (B8-0445/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно сигнала за тревога във връзка с фалшифициране, подаден от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (B8-0446/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно системата на КНП (контролирано наименование на произход) и ГКНП (гарантирано и контролирано наименование на произход) за италианските вина, които са в опасност (B8-0447/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно насърчаването на използването на биологични отпадъци за производство на чиста енергия (B8-0448/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно създаването на нови семейства сред младите европейци (B8-0450/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно възможностите за обновяване на градската среда проекти, насочени към подобряване на околната среда в Европа (B8-0451/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно европейските университетски инициативи (B8-0453/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Mara Bizzotto и Edouard Ferrand. Предложение за резолюция oтносно дискриминацията на християните от Близкия изток (B8-0454/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto и Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно дискриминацията срещу иракските религиозни малцинства при издаването на визи (B8-0455/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand и Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно миграционния въпрос и проникването на джихадистите (B8-0456/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand и Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно края на Шенгенската система (B8-0457/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand и Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно християните – най-преследваната религиозна група в света (B8-0458/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно ограничаването на задлъжнялостта на банковите институции (B8-0459/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно използването на нови източници на енергия (B8-0460/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно случаите на експулсиране на сирийски бежанци (B8-0462/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET


8. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 45 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 14 април 2016 г.)

комисия FEMM (член 54 от Правилника за дейността)

- Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените (2016/2061(INI))
(подпомагаща: EMPL (член 54 от Правилника за дейността))

комисия JURI

- Някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси (Директивата за посредничеството) (2016/2066(INI))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 14 април 2016 г.)

комисия AFET

- Европейски съюз за отбрана (2016/2052(INI))
(подпомагаща: AFCO, BUDG, IMCO)

комисии BUDG, ECON

- Прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (2016/2064(INI))
(подпомагаща: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

комисия CONT

- Ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС (2016/2055(INI))
(подпомагаща: AFCO, ECON)

комисия DEVE

- Бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г. (2016/2053(INI))
(подпомагаща: AFET, BUDG, INTA)

комисия ECON

- Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. (2016/2063(INI))
(подпомагаща: EMPL)

- Зелена книга за финансовите услуги на дребно (COM(2015)0630 - 2016/2056(INI))
(подпомагаща: JURI, IMCO)

комисия ENVI

- Възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти (2016/2057(INI))
(подпомагаща: PETI, DEVE, EMPL, INTA)

комисия FEMM

- Правата на жените в държавите от Източното партньорство и в други съседни държави (2016/2060(INI))
(подпомагаща: AFET)

комисия INTA

- Общата търговска политика на ЕС във връзка с неотложните въпроси, свързани с опазването на дивите видове (2016/2054(INI))

комисия ITRE

- Стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI))
(подпомагаща: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Стратегия на ЕС в сферата на отоплението и охлаждането (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI))
(подпомагаща: ENVI, IMCO)

комисии ITRE, CULT

- Последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии (2016/2072(INI))

комисия JURI

- Трансгранични сливания и разделяния (2016/2065(INI))

комисия TRAN (член 54 от Правилника за дейността)

- Стратегия за въздухоплаването в Европа (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI))
(подпомагаща: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (член 54 от Правилника за дейността)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 132, параграф 1 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Прилагането на общата политика за сигурност и отбрана (въз основа на годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност) (2016/2067(INI))

Решение за процедура на съвместни заседания на комисии (член 55 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 14 април 2016 г.)

- Прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (2016/2064(INI))
комисии: BUDG, ECON
(подпомагаща: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- Договори за доставка на цифрово съдържание (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
комисии: IMCO, JURI
(подпомагаща: CULT, ITRE, LIBE)

- Последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии (2016/2072(INI))
комисии: ITRE, CULT
(подпомагаща: JURI)

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 14 април 2016 г.)

комисии BUDG, ECON (член 54 от Правилника за дейността)

- Прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (2016/2064(INI))
(подпомагаща: CULT, EMPL, CONT, INTA, IMCO, REGI, ITRE (член 54 от Правилника за дейността), TRAN (член 54 от Правилника за дейността))

комисия TRAN (член 54 от Правилника за дейността)

- Стратегия за въздухоплаването в Европа (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI))
(подпомагаща: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (член 54 от Правилника за дейността))

комисия FEMM (член 54 от Правилника за дейността)

- Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените (2016/2061(INI))
(подпомагаща: EMPL) (член 54 от Правилника за дейността))

комисия IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Договори за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние (COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD))
(подпомагаща: CULT, JURI (член 54 от Правилника за дейността))

комисия JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))
(подпомагаща: ITRE, LIBE, CULT (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

комисия IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Контрол на придобиването и притежаването на оръжие (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))
(подпомагаща: AFET, INTA, LIBE (член 54 от Правилника за дейността)

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия AFCO

- Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г. (COM(2015)0329 - 2015/2326(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI
подпомагаща: PETI, AFCO, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO

комисия EMPL

- Тълкуване и прилагане на междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (2016/2018(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI, AFCO
подпомагаща: ENVI, EMPL, INTA

Промяна на заглавие

(Съгласно решение на Председателския съвет от 14 април 2016 г.)

комисии BUDG, ECON

- Ново заглавие на доклада по собствена инициатива INI 2015/2344: „Бюджетен капацитет за еврозоната“

комисия JURI

- Ново заглавие на доклада 2015/2086 (INL): „Трансгранични аспекти на осиновяванията“


9. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения срещу трансфера на бюджетни кредити № 1/2016 на Съда на Европейския съюз.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз информира бюджетния орган за одобряването на трансферите на бюджетни кредити DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 и DEC 05/2016 - Раздел III – Комисия.


10. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание и протоколът от вчерашното заседание ще бъдат предложени за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


11. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 9 до 12 май 2016 г.


12. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 13.05 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Майдел, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Willmott, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Извинени:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Kyenge, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност