Seznam 
Zápis
PDF 308kWORD 85k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Právní aspekty, demokratická kontrola a provádění dohody EU–Turecko (rozprava)
 3.Agentura Evropské unie pro železnice ***II – Interoperabilita železničního systému v Evropské unii ***II – Bezpečnost železnic ***II (rozprava)
 4.Hlasování
  
4.1.Dohoda o společném evropském leteckém prostoru EU–Gruzie (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.2.Evropsko-středomořská letecká dohoda EU–Izrael (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.3.Úmluva o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami (přistoupení Chorvatska) * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.4.Žádost, aby byl Bolesław G. Piecha zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.5.Ochrana nejvlastnějšího zájmu dítěte v EU na základě petic zaslaných Evropskému parlamentu (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.6.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem o vytvoření evropského pilíře sociálních práv (článek 137 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.7.Agentura Evropské unie pro železnice ***II (hlasování)
  
4.8.Interoperabilita železničního systému v Evropské unii ***II (hlasování)
  
4.9.Bezpečnost železnic ***II (hlasování)
  
4.10.Indexy používané jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách ***I (hlasování)
  
4.11.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné agentury (hlasování)
  
4.12.Absolutorium za rok 2014: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2014 (hlasování)
  
4.13.Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasování)
  
4.14.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (hlasování)
  
4.15.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)
  
4.16.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (hlasování)
  
4.17.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský účetní dvůr (hlasování)
  
4.18.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (hlasování)
  
4.19.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (hlasování)
  
4.20.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (hlasování)
  
4.21.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)
  
4.22.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)
  
4.23.Absolutorium za rok 2014: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU (hlasování)
  
4.24.Absolutorium za rok 2014: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (hlasování)
  
4.25.Absolutorium za rok 2014: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (hlasování)
  
4.26.Absolutorium za rok 2014: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (hlasování)
  
4.27.Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (hlasování)
  
4.28.Absolutorium za rok 2014: Evropská policejní akademie (CEPOL) (hlasování)
  
4.29.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (hlasování)
  
4.30.Absolutorium za rok 2014: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)
  
4.31.Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (hlasování)
  
4.32.Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (hlasování)
  
4.33.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (hlasování)
  
4.34.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (hlasování)
  
4.35.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (hlasování)
  
4.36.Absolutorium za rok 2014: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (hlasování)
  
4.37.Absolutorium za rok 2014: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (hlasování)
  
4.38.Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (hlasování)
  
4.39.Absolutorium za rok 2014: Evropský inovační a technologický institut (EIT)(hlasování)
  
4.40.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (hlasování)
  
4.41.Absolutorium za rok 2014: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (hlasování)
  
4.42.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (hlasování)
  
4.43.Absolutorium za rok 2014: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (hlasování)
  
4.44.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro železnice (ERA) (hlasování)
  
4.45.Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (hlasování)
  
4.46.Absolutorium za rok 2014: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (hlasování)
  
4.47.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (EU-LISA) (hlasování)
  
4.48.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (hlasování)
  
4.49.Absolutorium za rok 2014: Zásobovací agentura Euratomu (ESA) (hlasování)
  
4.50.Absolutorium za rok 2014: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (hlasování)
  
4.51.Absolutorium za rok 2014: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (hlasování)
  
4.52.Absolutorium za rok 2014: Evropský policejní úřad (Europol) (hlasování)
  
4.53.Absolutorium za rok 2014: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (hlasování)
  
4.54.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) (hlasování)
  
4.55.Absolutorium za rok 2014: Agentura pro evropský GNSS (GSA) (hlasování)
  
4.56.Absolutorium za rok 2014: společný podnik ARTEMIS (hlasování)
  
4.57.Absolutorium za rok 2014: společný podnik Clean Sky (hlasování)
  
4.58.Absolutorium za rok 2014: společný podnik ECSEL (hlasování)
  
4.59.Absolutorium za rok 2014: společný podnik ENIAC (hlasování)
  
4.60.Absolutorium za rok 2014: společný podnik pro palivové články a vodík (hlasování)
  
4.61.Absolutorium za rok 2014: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI) (hlasování)
  
4.62.Absolutorium za rok 2014: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)
  
4.63.Absolutorium za rok 2014: společný podnik SESAR (hlasování)
  
4.64.Výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2014 (hlasování)
  
4.65.Útoky na nemocnice a školy jako porušování mezinárodního humanitárního práva (hlasování)
  
4.66.Přístup veřejnosti k dokumentům v letech 2014–2015 (hlasování)
  
4.67.Pracovnice v domácnosti a pečovatelky v EU (hlasování)
  
4.68.Rovnost žen a mužů a zlepšování postavení žen v digitálním věku (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 7.Předložení dokumentů
 8.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 9.Převody prostředků
 10.Předání textů přijatých během zasedání
 11.Termíny příštích zasedání
 12.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:35.


2. Právní aspekty, demokratická kontrola a provádění dohody EU–Turecko (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Právní aspekty, demokratická kontrola a provádění dohody EU–Turecko (2016/2666(RSP))

Klaas Dijkhoff (úřadující předseda Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lefteris Christoforou, Peter van Dalen za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Patrick O'Flynn, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lampros Fountoulis, Marina Albiol Guzmán za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Gérard Deprez, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Judith Sargentini, Paul Nuttall, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil José Inácio Faria, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Dennis de Jong, Eva Joly, Vicky Maeijer, Sotirios Zarianopoulos, Frank Engel, Birgit Sippel, Bodil Valero, Cristian Dan Preda, Kati Piri, Milan Zver, Péter Niedermüller, Esther de Lange, Elly Schlein, Alessandra Mussolini a Miltiadis Kyrkos.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupil Juan Fernando López Aguilar.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, António Marinho e Pinto a Kostas Chrysogonos.

Vystoupili: Frans Timmermans a Klaas Dijkhoff.

Rozprava skončila.


3. Agentura Evropské unie pro železnice ***II – Interoperabilita železničního systému v Evropské unii ***II – Bezpečnost železnic ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti železnic (přepracované znění) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle uvedl doporučení pro druhé čtení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Izaskun Bilbao Barandica a Michael Cramer uvedli doporučení pro druhé čtení.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Markus Pieper za skupinu PPE, Ismail Ertug za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Dominique Riquet za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Georg Mayer za skupinu ENF, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch a Massimiliano Salini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias a João Pimenta Lopes.

Vystoupili: Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica a Michael Cramer.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.7 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.8 zápisu ze dne 28.4.2016 a bod 4.9 zápisu ze dne 28.4.2016.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

4. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupil Petras Auštrevičius, který vyjádřil politování nad skutečností, že dvě osoby uvedené na seznamu osob, pro které platí v rámci celé EU zákaz udělování víz, jejž vypracoval Parlament ve svém doporučení ze dne 2. dubna 2014, mohly na pozvání jednoho poslance vsoupit do Parlamentu a vystoupit tam s prohlášením (předseda vzal vystoupení na vědomí).

°
° ° °

Předsedající oznámil, že s ohledem na předpokládanou délku hlasování jsou přípustná pouze písemná vysvětlení hlasování.


4.1. Dohoda o společném evropském leteckém prostoru EU–Gruzie (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, jménem Evropské unie a jejích členských států, o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Francisco Assis (A8-0128/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0138)

Parlament schválil uzavření protokolu.


4.2. Evropsko-středomořská letecká dohoda EU–Izrael (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Francisco Assis (A8-0129/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0139)

Parlament schválil uzavření dohody.


4.3. Úmluva o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami (přistoupení Chorvatska) * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva k doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatské republiky k úmluvě ze dne 18. prosince 1997 o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii [COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Liisa Jaakonsaari učinila prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0140)


4.4. Žádost, aby byl Bolesław G. Piecha zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Bolesław G. Piecha zbaven imunity [2015/2339(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0141)


4.5. Ochrana nejvlastnějšího zájmu dítěte v EU na základě petic zaslaných Evropskému parlamentu (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 216 odst. 2 jednacího řádu předložila Cecilia Wikström za výbor PETI, o ochraně nejvlastnějšího zájmu dítěte v celé EU na základě petic adresovaných Evropskému parlamentu (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0142)


4.6. Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem o vytvoření evropského pilíře sociálních práv (článek 137 jednacího řádu) (hlasování)

Žádost výboru EMPL o konzultaci

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

ŽÁDOST VÝBORU EMPL

schválen


4.7. Agentura Evropské unie pro železnice ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

(k zamítnutí postoje Rady požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2016)0143)


4.8. Interoperabilita železničního systému v Evropské unii ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

(k zamítnutí postoje Rady požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2016)0144)


4.9. Bezpečnost železnic ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti železnic (přepracované znění) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Michael Cramer (A8-0056/2016)

(k zamítnutí postoje Rady požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2016)0145)


4.10. Indexy používané jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

Rozprava se konala dne 18. května 2015 (bod 16 zápisu ze dne 18.5.2015).
Hlasování bylo odloženo na denním zasedání dne 19. května 2015 (bod 5.11 zápisu ze dne 19.5.2015).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0146)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0146)

Vystoupení

Cora van Nieuwenhuizen (zpravodajka) před hlasováním.


4.11. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné agentury (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise a výkonné agentury [2015/2154(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0147)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0147)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.12. Absolutorium za rok 2014: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2014 (hlasování)

Zpráva o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2014 [2015/2206(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0148)


4.13. Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2014 [2015/2203(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0149)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.14. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl I – Evropský parlament (2015/2155(DEC)) - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0150)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0150)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Vystoupení

Benedek Jávor k rozhodnutí předsedajícího prohlásit žádost o dílčí hlasování o bodu 49 za přípustnou a s žádostí, aby se o tomto bodu hlasovalo jmenovitě. Předseda s ohledem na souhlas pléna na tuto žádost přistoupil.

Markus Pieper (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 36, který byl vzat v potaz.


4.15. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl II – Evropská rada a Rada [2015/2156(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0151)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0151)

Rozhodnutí o udělení absolutoria a účetní uzávěrka byly odloženy (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. b) jednacího řádu).


4.16. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl IV – Soudní dvůr [2015/2157(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0152)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0152)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.17. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský účetní dvůr (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl V – Evropský účetní dvůr [2015/2158(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0153)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0153)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.18. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [2015/2159(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0154)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0154)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.19. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl VII – Výbor regionů [2015/2160(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0132/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0155)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0155)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.20. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [2015/2163(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0156)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0156)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.21. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [2015/2161(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0157)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0157)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.22. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (2015/2162(DEC)) - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0109/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0158)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0158)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.23. Absolutorium za rok 2014: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2014: výkonnost, finanční řízení a kontrola [2015/2205(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23 )

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0159)


4.24. Absolutorium za rok 2014: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2014 [2015/2191(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0160)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0160)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.25. Absolutorium za rok 2014: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2014 [2015/2192(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0161)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0161)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.26. Absolutorium za rok 2014: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2014 [2015/2170(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0162)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0162)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.27. Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014 [2015/2164(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0163)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0163)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.28. Absolutorium za rok 2014: Evropská policejní akademie (CEPOL) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2014 [2015/2180(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 28)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0164)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0164)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.29. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2014 [2015/2175(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 29)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0165)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0165)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.30. Absolutorium za rok 2014: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2014 [2015/2194(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 30)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0166)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0166)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.31. Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2014 [2015/2188(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 31)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0167)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0167)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.32. Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2014 [2015/2177(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 32)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0168)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0168)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.33. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2014 [2015/2184(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 33)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0169)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0169)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.34. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2014 [2015/2168(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 34)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0170)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0170)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.35. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2014 [2015/2183(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 35)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0171)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0171)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.36. Absolutorium za rok 2014: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2014 [2015/2176(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 36)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0172)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0172)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.37. Absolutorium za rok 2014: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2014 [2015/2187(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 37)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0173)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0173)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.38. Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2014 [2015/2189(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 38)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0174)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0174)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.39. Absolutorium za rok 2014: Evropský inovační a technologický institut (EIT)(hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2014 [2015/2193(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 39)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0175)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0175)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.40. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2014 [2015/2171(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 40)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0176)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0176)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.41. Absolutorium za rok 2014: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2014 [2015/2167(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 41)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0177)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0177)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.42. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2014 [2015/2174(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 42)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0178)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0178)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.43. Absolutorium za rok 2014: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2014 [2015/2178(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 43)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0179)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0179)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.44. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro železnice (ERA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2014 [2015/2179(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 44)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0180)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0180)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.45. Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2014 [2015/2190(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 45)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0181)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0181)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.46. Absolutorium za rok 2014: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014 [2015/2173(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 46)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0182)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0182)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.47. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (EU-LISA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2014 [2015/2195(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 47)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0183)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0183)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.48. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2014 [2015/2169(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 48)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0184)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0184)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.49. Absolutorium za rok 2014: Zásobovací agentura Euratomu (ESA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2014 [2015/2185(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 49)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0185)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0185)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.50. Absolutorium za rok 2014: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2014 [2015/2165(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 50)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0186)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0186)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.51. Absolutorium za rok 2014: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2014 [2015/2172(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 51)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0187)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0187)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.52. Absolutorium za rok 2014: Evropský policejní úřad (Europol) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu (Europol) na rozpočtový rok 2014 [2015/2186(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 52)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0188)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0188)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.53. Absolutorium za rok 2014: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2014 [2015/2166(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 53)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0189)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0189)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.54. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie na rozpočtový rok 2014 [2015/2181(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 54)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0190)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0190)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.55. Absolutorium za rok 2014: Agentura pro evropský GNSS (GSA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2014 [2015/2182(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 55)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0191)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0191)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.56. Absolutorium za rok 2014: společný podnik ARTEMIS (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014 [2015/2199(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 56)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0192)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0192)

Rozhodnutí o udělení absolutoria a účetní uzávěrka byly odloženy (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. b) jednacího řádu).


4.57. Absolutorium za rok 2014: společný podnik Clean Sky (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2014 [2015/2198(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 57)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0193)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0193)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.58. Absolutorium za rok 2014: společný podnik ECSEL (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL (dříve společného podniku ENIAC a společného podniku ARTEMIS) na rozpočtový rok 2014 [2015/2204(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 58)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0194)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0194)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.59. Absolutorium za rok 2014: společný podnik ENIAC (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2014 [2015/2202(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 59)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0195)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0195)

Rozhodnutí o udělení absolutoria a účetní uzávěrka byly odloženy (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. b) jednacího řádu).


4.60. Absolutorium za rok 2014: společný podnik pro palivové články a vodík (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík na rozpočtový rok 2014 [2015/2201(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 60)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0196)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0196)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.61. Absolutorium za rok 2014: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (dříve společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva) na rozpočtový rok 2014 [2015/2200(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 61)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0197)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0197)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.62. Absolutorium za rok 2014: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2014 [2015/2196(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 62)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0198)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0198)

Rozhodnutí o udělení absolutoria a účetní uzávěrka byly odloženy (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. b) jednacího řádu).


4.63. Absolutorium za rok 2014: společný podnik SESAR (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2014 [2015/2197(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 63)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0199)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0199)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.64. Výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2014 (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě Evropské investiční banky (EIB) za rok 2014 [2015/2127(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 64)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0200)


4.65. Útoky na nemocnice a školy jako porušování mezinárodního humanitárního práva (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 a B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 65)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0488/2016

(nahrazující B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 a B8-0493/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda a Davor Ivo Stier za skupinu PPE,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer a Doru-Claudian Frunzulică za skupinu S&D,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva a Eleni Theocharous, za skupinu ECR,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber a Hilde Vautmans za skupinu ALDE,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy a Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun a Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0201)


4.66. Přístup veřejnosti k dokumentům v letech 2014–2015 (hlasování)

Zpráva o přístupu veřejnosti k dokumentům (čl. 116 odst. 7) v letech 2014–2015 [2015/2287(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 66)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0202)


4.67. Pracovnice v domácnosti a pečovatelky v EU (hlasování)

Zpráva o pracovnicích v domácnosti a pečovatelkách v EU [2015/2094(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 67)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0203)


4.68. Rovnost žen a mužů a zlepšování postavení žen v digitálním věku (hlasování)

Zpráva o rovnosti žen a mužů a zlepšování postavení žen v digitálním věku [2015/2007(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Terry Reintke (A8-0048/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 68)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0204)


5. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.


6. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


7. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 258/2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, JURI, CONT

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Řecka– EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Ukrajina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, LIBE, IMCO

- Návrh na převod prostředků V/AB-02/C/16 - Evropský účetní dvůr (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 7/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 1/2016 - Výbor regionů (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Výstavba budovy s laboratořemi (křídlo M) v areálu Společného výzkumného střediska v Karlsruhe (Německo) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 1/2016 – Hospodářský a sociální výbor (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o restrukturalizaci evropského kosmického odvětví (B8-0389/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (B8-0418/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o ochraně území a hydrogeologické nestabilitě v členských státech (B8-0419/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o dětech postižených Downovým syndromem (B8-0420/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o ochraně kozorožců v Alpách (B8-0421/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o obraně evropské produkce medu (B8-0422/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o nové politice pro spotřebitele energie (B8-0423/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o jednotném systému civilní ochrany (B8-0424/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinářském dodavatelském řetězci (B8-0425/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o ukončení platnosti výjimky z povinnosti omračovat zvířata z ekologického chovu před porážkou (B8-0426/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Joëlle Mélin. Návrh usnesení o nebezpečnosti modrého světla pro lidský zrak (B8-0427/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Joëlle Mélin. Návrh usnesení o aktualizaci seznamu škodlivých látek při práci (B8-0428/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o zavedení účinnějších norem pro emise škodlivých plynů, jež znečišťují ovzduší (B8-0429/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nových právních předpisech a normách na ochranu drobných střadatelů (B8-0430/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Lorenzo Fontana a Matteo Salvini. Návrh usnesení o opatření, na jehož základě by se obchodování s dětmi náhradních matek právně vnímalo jako obchodování s lidmi a s orgány (B8-0431/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o rozvoji evropského partnerství v zemědělství (B8-0432/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o šíření nových způsobů hospodaření v domácnostech zaměřených na omezení plýtvání potravinami (B8-0433/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o iniciativách a návrzích na podporu politik členských států ve prospěch mládeže (B8-0434/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o spolupráci v boji proti podvodům v potravinářství a zneužívání italsky znějících jmen (B8-0435/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o regulaci komerčního používání osobních údajů na internetovém trhu (B8-0436/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o právech osob se zdravotním postižením (B8-0437/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o sociálním zemědělství a příslušných vzdělávacích možnostech (B8-0438/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o eskalaci násilí vůči křesťanům ve světě (B8-0443/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o přístupu dospělých žadatelů o azyl ke vzdělání (B8-0444/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o šíření viru zika v Itálii a v Evropě (B8-0445/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o padělání, na jehož velmi znepokojivý dopad upozornil Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (B8-0446/2016)

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ohrožení systému kontrolovaných označení původu (označení DOC) a zaručených a kontrolovaných označení původu (označení DOCG) italských vín (B8-0447/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o pobídkách k využívání organického odpadu za účelem výroby čisté energie (B8-0448/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o zakládání nových rodin ze strany evropské mládeže (B8-0450/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o projektech městské obnovy zaměřených na zdůraznění hodnoty životního prostředí v Evropě (B8-0451/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o iniciativách evropských univerzit (B8-0453/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Mara Bizzotto a Edouard Ferrand. Návrh usnesení o diskriminaci východních křesťanů (B8-0454/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto a Edouard Ferrand. Návrh usnesení o diskriminačním procesu udělování víz iráckým náboženským menšinám (B8-0455/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh usnesení o migrační otázce a infiltraci džihádistů (B8-0456/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh usnesení o ukončení schengenského systému (B8-0457/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh usnesení o křesťanech jakožto nejvíce pronásledované náboženské skupině na světě (B8-0458/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o omezení zadluženosti bankovních institucí (B8-0459/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o využívání nových zdrojů energie (B8-0460/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o vyhošťování syrských uprchlíků (B8-0462/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET


8. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zprávy z vlastního podnětu (článek 45 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14. dubna 2016)

výbor FEMM (článek 54 jednacího řádu)

- Potřeba strategie EU k ukončení a předcházení nerovnosti mezi důchody žen a mužů (2016/2061(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor JURI (článek 54 jednacího řádu)

- Některé aspekty mediace v občanských a obchodních věcech (směrnice o mediaci) (2016/2066(INI))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14. dubna 2016)

výbor AFET

- Evropská obranná unie (2016/2052(INI))
(stanovisko: AFCO, BUDG, IMCO)

výbory BUDG, ECON

- Provádění Evropského fondu pro strategické investice (2016/2064(INI))
(stanovisko: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

výbor CONT

- Úloha oznamovatelů v souvislosti s ochranou finančních zájmů EU (2016/2055(INI))
(stanovisko: AFCO, ECON)

výbor DEVE

- Budoucnost vztahů zemí AKT a EU po roce 2020 (2016/2053(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, INTA)

výbor ECON

- Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2015 (2016/2063(INI))
(stanovisko: EMPL)

- Zelená kniha o retailových finančních službách (COM(2015)0630 - 2016/2056(INI))
(stanovisko: JURI, IMCO)

výbor ENVI

- Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům (2016/2057(INI))
(stanovisko: PETI, DEVE, EMPL, INTA)

výbor FEMM

- Práva žen ve státech Východního partnertství a dalších sousedních zemích (2016/2060(INI))
(stanovisko: AFET)

výbor INTA

- Společná obchodní politika EU v kontextu požadavků zachování volně žijících druhů (2016/2054(INI))

výbor ITRE

- Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI))
(stanovisko: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Strategie EU pro vytápění a chlazení (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI))
(stanovisko: ENVI, IMCO)

výbory ITRE, CULT

- Jednotná politika EU pro kulturní a tvůrčí odvětví (2016/2072(INI))

výbor JURI

- Přeshraniční fúze a rozdělení (2016/2065(INI))

výbor TRAN (článek 54 jednacího řádu)

- Strategie pro evropské letectví (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (článek 54 jednacího řádu))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 132 odst. 1 jednacího řádu)

výbor AFET

- Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (na základě výroční zprávy Rady určené Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice) (2016/2067(INI))

Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 55 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14. dubna 2016)

- Provádění Evropského fondu pro strategické investice (2016/2064(INI))
výbory: BUDG, ECON
(stanovisko: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- Smlouvy na dodávku digitálního obsahu (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
výbory: IMCO, JURI
(stanovisko: CULT, ITRE, LIBE)

- Jednotná politika EU pro kulturní a tvůrčí odvětví (2016/2072(INI))
výbory: ITRE, CULT
(stanovisko: JURI)

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14. dubna 2016)

výbory BUDG, ECON (článek 54 jednacího řádu)

- Provádění Evropského fondu pro strategické investice (COM(2015)0598 - 2016/2064(INI))
(stanovisko: CULT, EMPL, CONT, INTA, IMCO, REGI, ITRE (článek 54 jednacího řádu), TRAN (článek 54 jednacího řádu))

výbor TRAN (článek 54 jednacího řádu)

- Strategie pro evropské letectví (2016/2062(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (článek 54 jednacího řádu))

výbor FEMM (článek 54 jednacího řádu)

- Potřeba strategie EU k ukončení a předcházení nerovnosti mezi důchody žen a mužů (2016/2061(INI))
(stanovisko: EMPL (článek 54 jednacího řádu))

výbor IMCO (článek 54 jednacího řádu)
- Smlouvy o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku (COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD))
(stanovisko: CULT, JURI (článek 54 jednacího řádu))

výbor JURI (článek 54 jednacího řádu)
- Zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))
(stanovisko: ITRE, LIBE, CULT (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

výbor IMCO (článek 54 jednacího řádu)
- Kontrola nabývání a držení zbraní (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))
(stanovisko: AFET, INTA, LIBE (článek 54 jednacího řádu)

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor AFCO

- Kontrola uplatňování práva Unie. Výroční zpráva za rok 2014 (COM(2015)0329 - 2015/2326(INI))
předáno příslušnému výboru: JURI
stanovisko: PETI, AFCO, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO

výbor EMPL

- Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (2016/2018(INI))
předáno příslušnému výboru: JURI, AFCO
stanovisko: ENVI, EMPL, INTA

Změna názvu

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14. dubna 2016)

výbory BUDG, ECON

- nový název zprávy z vlastního podnětu INI 2015/2344: „Rozpočtová kapacita pro eurozónu“

výbor JURI

- nový název zprávy 2015/2086 (INL): „Přeshraniční aspekty adopcí“


9. Převody prostředků

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitku proti převodu prostředků Soudního dvora č. 1/2016

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 a DEC 05/2016 - oddíl III – Komise.


10. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis ze včerejšího a dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


11. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 9. do 12. května 2016.


12. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 13:05.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Willmott, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Omluven/a:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Kyenge, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí