Indeks 
Protokol
PDF 315kWORD 83k
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Retlige aspekter, demokratisk kontrol og gennemførelse af aftalen mellem EU og Tyrkiet (forhandling)
 3.EU's Jernbaneagentur ***II - Interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union ***II - Jernbanesikkerhed ***II (forhandling)
 4.Afstemningstid
  
4.1.Aftale om et fælles luftfartsområde mellem EU og Georgien (Kroatiens tiltrædelse af EU) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.2.Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Israel (Kroatiens tiltrædelse af EU) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.3.Konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Kroatiens tiltrædelse) * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.4.Anmodning om ophævelse af Bolesław G. Piechas immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.5.Beskyttelse af barnets tarv i EU på grundlag af andragender indgivet til Europa-Parlamentet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.6.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om den europæiske søjle for sociale rettigheder (forretningsordenens artikel 137) (afstemning)
  
4.7.EU's Jernbaneagentur ***II (afstemning)
  
4.8.Interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union ***II (afstemning)
  
4.9.Jernbanesikkerhed ***II (afstemning)
  
4.10.Indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter ***I (afstemning)
  
4.11.Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Kommissionen og forvaltningsorganerne (afstemning)
  
4.12.Decharge 2014 : Revisionsrettens særberetninger vedrørende decharge til Kommissionen for 2014 (afstemning)
  
4.13.Decharge 2014: 8., 9., 10. og 11. EUF (afstemning)
  
4.14.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (afstemning)
  
4.15.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (afstemning)
  
4.16.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Domstolen (afstemning)
  
4.17.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Revisionsret (afstemning)
  
4.18.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)
  
4.19.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Regionsudvalget (afstemning)
  
4.20.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (afstemning)
  
4.21.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)
  
4.22.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)
  
4.23.Decharge 2014 : resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer (afstemning)
  
4.24.Decharge 2014: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (afstemning)
  
4.25.Decharge 2014: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (afstemning)
  
4.26.Decharge 2014: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (afstemning)
  
4.27.Decharge 2014: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (afstemning)
  
4.28.Decharge 2014: Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (afstemning)
  
4.29.Decharge 2014: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (afstemning)
  
4.30.Decharge 2014: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)
  
4.31.Decharge 2014: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (afstemning)
  
4.32.Decharge 2014: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (afstemning)
  
4.33.Decharge 2014: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (afstemning)
  
4.34.Decharge 2014: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (afstemning)
  
4.35.Decharge 2014: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (afstemning)
  
4.36.Decharge 2014: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (afstemning)
  
4.37.Decharge 2014: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (afstemning)
  
4.38.Decharge 2014: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (afstemning)
  
4.39.Decharge 2014: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)(afstemning)
  
4.40.Decharge 2014: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (afstemning)
  
4.41.Decharge: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) (afstemning)
  
4.42.Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (afstemning)
  
4.43.Decharge 2014: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (afstemning)
  
4.44.Decharge 2014: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (afstemning)
  
4.45.Decharge 2014: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (afstemning)
  
4.46.Decharge 2014: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (afstemning)
  
4.47.Decharge: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (afstemning)
  
4.48.Decharge 2014: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (afstemning)
  
4.49.Decharge 2014: Euratoms Forsyningsagentur (ESA) (afstemning)
  
4.50.Decharge 2014: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (afstemning)
  
4.51.Decharge 2014: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (afstemning)
  
4.52.Decharge 2014: Den Europæiske Politienhed (Europol) (afstemning)
  
4.53.Decharge 2014: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (afstemning)
  
4.54.Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) (afstemning)
  
4.55.Decharge 2014: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) (afstemning)
  
4.56.Decharge 2014: Fællesforetagendet Artemis (afstemning)
  
4.57.Decharge 2014: Fællesforetagendet Clean Sky (afstemning)
  
4.58.Decharge 2014: Fællesforetagendet ECSEL (afstemning)
  
4.59.Decharge 2014: Fællesforetagendet ENIAC (afstemning)
  
4.60.Decharge 2014: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (afstemning)
  
4.61.Decharge 2014: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (afstemning)
  
4.62.Decharge 2014: Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling (afstemning)
  
4.63.Decharge 2014: SESAR-fællesforetagendet (afstemning)
  
4.64.Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014 (afstemning)
  
4.65.Angreb på hospitaler og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret (afstemning)
  
4.66.Aktindsigt i perioden 2014-2015 (afstemning)
  
4.67.Kvindelige husarbejdere og omsorgspersoner i EU (afstemning)
  
4.68.Ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position i den digitale tidsalder (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Modtagne dokumenter
 8.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 9.Bevillingsoverførsler
 10.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 11.Tidspunkt for næste mødeperiode
 12.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.35.


2. Retlige aspekter, demokratisk kontrol og gennemførelse af aftalen mellem EU og Tyrkiet (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Retlige aspekter, demokratisk kontrol og gennemførelse af aftalen mellem EU og Tyrkiet (2016/2666(RSP))

Klaas Dijkhoff (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lefteris Christoforou, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Patrick O'Flynn, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lampros Fountoulis, Marina Albiol Guzmán for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Gérard Deprez, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Judith Sargentini, Paul Nuttall, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra José Inácio Faria, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Dennis de Jong, Eva Joly, Vicky Maeijer, Sotirios Zarianopoulos, Frank Engel, Birgit Sippel, Bodil Valero, Cristian Dan Preda, Kati Piri, Milan Zver, Péter Niedermüller, Esther de Lange, Elly Schlein, Alessandra Mussolini og Miltiadis Kyrkos.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Indlæg af Juan Fernando López Aguilar.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, António Marinho e Pinto og Kostas Chrysogonos.

Talere: Frans Timmermans og Klaas Dijkhoff.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


3. EU's Jernbaneagentur ***II - Interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union ***II - Jernbanesikkerhed ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (omarbejdning) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed(omarbejdning) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle forelagde indstillingen ved andenbehandling.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Izaskun Bilbao Barandica og Michael Cramer forelagde indstillingerne ved andenbehandling.

Indlæg af Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Markus Pieper for PPE-Gruppen, Ismail Ertug for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Dominique Riquet for ALDE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Georg Mayer for ENF-Gruppen, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch og Massimiliano Salini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias og João Pimenta Lopes.

Talere: Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica og Michael Cramer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.7 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.8 i protokollen af 28.4.2016 og punkt 4.9 i protokollen af 28.4.2016.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

4. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Indlæg af Petras Auštrevičius, der beklagede, at to personer, der var opført på den EU-omfattende visumforbudsliste, der blev udarbejdet af Parlamentet i dets anbefaling af 2. april 2014, som indbudt af et medlem havde fået adgang til Parlamentet og lejlighed til at tage ordet (formanden tog dette til efterretning).

°
° ° °

Formanden meddelte, at der grundet det store antal afstemninger kun ville blive mulighed for at afgive skriftlige stemmeforklaringer.


4.1. Aftale om et fælles luftfartsområde mellem EU og Georgien (Kroatiens tiltrædelse af EU) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Francisco Assis (A8-0128/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0138)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


4.2. Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Israel (Kroatiens tiltrædelse af EU) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og dens medlemsstater på den ene side og Staten Israels regering på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Francisco Assis (A8-0129/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0139)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


4.3. Konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Kroatiens tiltrædelse) * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Republikken Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 18. december 1997 om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne, der er udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union [COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Liisa Jaakonsaari tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0140)


4.4. Anmodning om ophævelse af Bolesław G. Piechas immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Bolesław G. Piechas immunitet [2015/2339(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0141)


4.5. Beskyttelse af barnets tarv i EU på grundlag af andragender indgivet til Europa-Parlamentet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet Cecilia Wikström, for PETI, jf. forretningsordenens artikel 216, stk. 2, om beskyttelse af barnets tarv i EU på grundlag af andragender indgivet til Europa-Parlamentet (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0142)


4.6. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om den europæiske søjle for sociale rettigheder (forretningsordenens artikel 137) (afstemning)

Anmodning om høring fra EMPL

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

ANMODNING FRA EMPL

Godkendt


4.7. EU's Jernbaneagentur ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

(Kvalificeret flertal nødvendigt for at forkaste Rådets holdning)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0143)


4.8. Interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (omarbejdning) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

(Kvalificeret flertal nødvendigt for at forkaste Rådets holdning)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0144)


4.9. Jernbanesikkerhed ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed(omarbejdning) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Michael Cramer (A8-0056/2016)

(Kvalificeret flertal nødvendigt for at forkaste Rådets holdning)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0145)


4.10. Indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

Forhandlingen fandt sted den18. maj 2015 (punkt 16 i protokollen af 18.5.2015).
Afstemningen var blevet udsat ved mødet den19. maj 2015 (punkt 5.11 i protokollen af 19.5.2015).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0146)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0146)

Indlæg

Cora van Nieuwenhuizen (ordfører), inden afstemningen.


4.11. Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Kommissionen og forvaltningsorganerne (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne [2015/2154(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0147)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0147)

Der blev meddelt decharge og afslutningen af regnskaberne blev godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).


4.12. Decharge 2014 : Revisionsrettens særberetninger vedrørende decharge til Kommissionen for 2014 (afstemning)

Betænkning om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2014 [2015/2206(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0148)


4.13. Decharge 2014: 8., 9., 10. og 11. EUF (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2014 [2015/2203(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0149)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.14. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion I – Europa-Parlamentet (2015/2155(DEC)) - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0150)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0150)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Indlæg

Benedek Jávor, om formandens beslutning om at godkende anmodningen om særskilt afstemning om punkt 49 og for at anmode om, at afstemningen blev foretaget ved navneopråb. Formanden accepterede med forsamlingens samtykke anmodningen.

Markus Pieper (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 36, som var blevet godtaget.


4.15. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet [2015/2156(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0151)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0151)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (se bilag V, artikel 5, stk. 1, litra b), i forretningsordenen).


4.16. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Domstolen (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion IV – Domstolen [2015/2157(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0152)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0152)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.17. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Revisionsret (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion V - Revisionsretten [2015/2158(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0153)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0153)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.18. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [2015/2159(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0154)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0154)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.19. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Regionsudvalget (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion VII – Regionsudvalget [2015/2160(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Monica Macovei (A8-0132/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0155)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0155)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.20. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [2015/2163(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0156)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0156)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.21. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion VII – Den Europæiske Ombudsmand [2015/2161(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0157)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0157)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.22. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (2015/2162(DEC)) - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Monica Macovei (A8-0109/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0158)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0158)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.23. Decharge 2014 : resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2014: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol [2015/2205(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt23 )

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0159)


4.24. Decharge 2014: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2014 [2015/2191(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0160)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0160)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.25. Decharge 2014: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2014 [2015/2192(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0161)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0161)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.26. Decharge 2014: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2014 [2015/2170(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0162)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0162)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.27. Decharge 2014: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2014 [2015/2164(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0163)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0163)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.28. Decharge 2014: Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2014 [2015/2180(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0164)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0164)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.29. Decharge 2014: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2014 [2015/2175(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 29)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0165)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0165)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.30. Decharge 2014: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014 [2015/2194(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 30)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0166)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0166)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.31. Decharge 2014: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014 [2015/2188(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 31)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0167)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0167)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.32. Decharge 2014: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2014 [2015/2177(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 32)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0168)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0168)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.33. Decharge 2014: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014 [2015/2184(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 33)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0169)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0169)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.34. Decharge 2014: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014 [2015/2168(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 34)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0170)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0170)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.35. Decharge 2014: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014 [2015/2183(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 35)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0171)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0171)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.36. Decharge 2014: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2014 [2015/2176(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 36)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0172)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0172)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.37. Decharge 2014: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2014 [2015/2187(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 37)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0173)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0173)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.38. Decharge 2014: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2014 [2015/2189(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 38)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0174)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0174)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.39. Decharge 2014: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)(afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2014 [2015/2193(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 39)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0175)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0175)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.40. Decharge 2014: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2014 [2015/2171(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 40)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0176)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0176)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.41. Decharge: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2014 [2015/2167(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 41)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0177)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0177)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.42. Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2014 [2015/2174(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 42)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0178)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0178)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.43. Decharge 2014: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2014 [2015/2178(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 43)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0179)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0179)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.44. Decharge 2014: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2014 [2015/2179(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 44)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0180)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0180)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.45. Decharge 2014: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014 [2015/2190(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 45)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0181)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0181)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.46. Decharge 2014: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2014 [2015/2173(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 46)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0182)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0182)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.47. Decharge: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2014 [2015/2195(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 47)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0183)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0183)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.48. Decharge 2014: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2014 [2015/2169(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 48)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0184)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0184)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.49. Decharge 2014: Euratoms Forsyningsagentur (ESA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2014 [2015/2185(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 49)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0185)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0185)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.50. Decharge 2014: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2014 [2015/2165(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 50)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0186)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0186)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.51. Decharge 2014: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) for regnskabsåret 2014 [2015/2172(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 51)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0187)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0187)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.52. Decharge 2014: Den Europæiske Politienhed (Europol) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2014 [2015/2186(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 52)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0188)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0188)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.53. Decharge 2014: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2014 [2015/2166(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 53)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0189)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0189)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.54. Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2014 [2015/2181(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 54)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0190)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0190)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.55. Decharge 2014: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2014 [2015/2182(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 55)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0191)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0191)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.56. Decharge 2014: Fællesforetagendet Artemis (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2014 [2015/2199(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 56)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0192)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0192)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (se bilag V, artikel 5, stk. 1, litra b), i forretningsordenen).


4.57. Decharge 2014: Fællesforetagendet Clean Sky (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2014 [2015/2198(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 57)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0193)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0193)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.58. Decharge 2014: Fællesforetagendet ECSEL (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL (tidligere fællesforetagendet ENIAC og fællesforetagendet ARTEMIS) for regnskabsåret 2014 [2015/2204(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 58)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0194)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0194)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.59. Decharge 2014: Fællesforetagendet ENIAC (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2014 [2015/2202(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 59)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0195)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0195)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (se bilag V, artikel 5, stk. 1, litra b), i forretningsordenen).


4.60. Decharge 2014: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2014 [2015/2201(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 60)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0196)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0196)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.61. Decharge 2014: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (tidligere fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler) for regnskabsåret 2014 [2015/2200(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 61)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0197)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0197)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.62. Decharge 2014: Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2014 [2015/2196(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 62)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0198)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0198)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (se bilag V, artikel 5, stk. 1, litra b), i forretningsordenen).


4.63. Decharge 2014: SESAR-fællesforetagendet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 [2015/2197(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 63)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0199)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0199)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.64. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014 (afstemning)

Betænkning om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014 [2015/2127(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 64)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0200)


4.65. Angreb på hospitaler og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 og B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 65)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0488/2016

(erstatter B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 og B8-0493/2016):

stillet af:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda og Davor Ivo Stier, for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer og Doru-Claudian Frunzulică, for S&D-Gruppen

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva og Eleni Theocharous, for ECR-Gruppen

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber og Hilde Vautmans, for ALDE-Gruppen

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy og Liadh Ní Riada, for GUE/NGL-Gruppen

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun og Yannick Jadot, for Verts/ALE-Gruppen

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0201)


4.66. Aktindsigt i perioden 2014-2015 (afstemning)

Betænkning om aktindsigt (artikel 116, stk. 7, i forretningsordenen) i perioden 2014-2015 [2015/2287(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 66)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0202)


4.67. Kvindelige husarbejdere og omsorgspersoner i EU (afstemning)

Betænkning om kvindelige husarbejdere og omsorgspersoner i EU [2015/2094(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 67)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0203)


4.68. Ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position i den digitale tidsalder (afstemning)

Betænkning om ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position i den digitale tidsalder [2015/2007(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Terry Reintke (A8-0048/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 68)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0204)


5. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.


6. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


7. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

BUDG, JURI, CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Grækenland – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Ukraine) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Monaco om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, LIBE, IMCO

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-02/C/16 – Revisionsretten (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 7/2016 - Sektion III - Kommissionen (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 1/2016 – Regionsudvalget (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Opførelse af en laboratoriebygning (Fløj »M«) på Det Fælles Forskningscenters hjemsted i Karlsruhe (Tyskland) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til bevillingsoverførsel INF1/2016 - Det Økonomiske og Sociale Udvalg (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om omstrukturering af den europæiske rumfartssektor (B8-0389/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (B8-0418/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om beskyttelse af landområder og om hydrogeologiske ubalancer i medlemsstaterne (B8-0419/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om børn med Downs syndrom (B8-0420/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om beskyttelse af stenbukke i Alperne (B8-0421/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om beskyttelse af den europæiske honningproduktion (B8-0422/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om en ny aftale for energiforbrugere (B8-0423/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om en fælles civilbeskyttelsesmekanisme (B8-0424/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden mellem virksomheder (B8-0425/2016)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om ophævelse af undtagelsen fra kravet om bedøvelse af økologisk opdrættede dyr inden slagtning (B8-0426/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh og Joëlle Mélin. Forslag til beslutning om den fare, som blåt lys udgør for synet (B8-0427/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh og Joëlle Mélin. Forslag til beslutning om ajourføring af listen over sundhedsskadelige stoffer på arbejdspladsen (B8-0428/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om indførelse af mere effektive regler om udledning af skadelige gasser, der forårsager luftforurening (B8-0429/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nye regler og bestemmelser til beskyttelse af småsparere (B8-0430/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Lorenzo Fontana og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om juridisk at ligestille køb af børn gennem anvendelsen af rugemødre med handel med mennesker og organer (B8-0431/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om udviklingen af det europæiske innovationspartnerskab inden for landbruget (B8-0432/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om udbredelse af nye husholdningsøkonomiske vaner med henblik på at mindske fødevarespild (B8-0433/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om initiativer og forslag til støtte for medlemsstaternes ungdomspolitikker (B8-0434/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om samarbejde om bekæmpelse af fødevaresvig og "Italian sounding" varebetegnelser (B8-0435/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om reglerne for anvendelse af personoplysninger til kommercielle formål på det digitale marked (B8-0436/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om handicappedes rettigheder (B8-0437/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om det sociale landbrug og hermed forbundne uddannelsesmuligheder (B8-0438/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den eskalerende vold mod kristne i verden (B8-0443/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om voksne asylansøgeres adgang til uddannelse (B8-0444/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om udbredelsen af zikavirus i Italien og Europa (B8-0445/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om EUIPO's advarsel om forfalskning (B8-0446/2016)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om truslen mod DOC- og DOCG-systemet for italienske vine (B8-0447/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om fremme af anvendelsen af organisk affald til produktion af ren energi (B8-0448/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om stiftelse af nye familier blandt unge europæere (B8-0450/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om byfornyelsesprojekter med henblik på valorisering af miljøet i Europa (B8-0451/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om europæiske universitetsinitiativer (B8-0453/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Mara Bizzotto og Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om diskrimination af kristne fra Østen (B8-0454/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto og Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om den diskriminerende procedure for udstedelse af visa til irakiske religiøse mindretal (B8-0455/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om migrationsspørgsmålet og jihadistisk infiltration (B8-0456/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om Schengensystemets ophør (B8-0457/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om de kristne, den mest forfulgte religiøse gruppe i verden (B8-0458/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om begrænsning af bankernes gæld (B8-0459/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om brugen af nye energikilder (B8-0460/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om udvisning af syriske flygtninge (B8-0462/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET


8. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 45)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 14. april 2016)

FEMM (forretningsordenens artikel 54)

- Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel (2016/2061(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 54))

JURI

- Visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område (mæglingsdirektivet) (2016/2066(INI))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 14. april 2016)

AFET

- Europæisk forsvarsunion (2016/2052(INI))
(rådg.udv.: AFCO, BUDG, IMCO)

BUDG, ECON

- Gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (2016/2064(INI))
(rådg.udv.: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

CONT

- Whistlebloweres rolle for beskyttelsen af EU's finansielle interesser (2016/2055(INI))
(rådg.udv.: AFCO, ECON)

DEVE

- Fremtiden for forbindelserne AVS-EU efter 2020 (2016/2053(INI))
(rådg.udv.: AFET, BUDG, INTA)

ECON

- Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 (2016/2063(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

- Grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet (COM(2015)0630 - 2016/2056(INI))
(rådg.udv.: JURI, IMCO)

ENVI

- EU's muligheder for forbedring af adgangen til lægemidler (2016/2057(INI))
(rådg.udv.: PETI, DEVE, EMPL, INTA)

FEMM

- Kvindernes rettigheder i de østlige partnerskabslande og andre nabolande (2016/2060(INI))
(rådg.udv.: AFET)

INTA

- EU's fælles handelspolitik i forbindelse med tvingende hensyn til bæredygtigheden for vilde dyr og planter (2016/2054(INI))

ITRE

- EU-strategi for flydende naturgas og gaslagring (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI))
(rådg.udv.: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- EU-strategi for opvarmning og køling (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI))
(rådg.udv.: ENVI, IMCO)

ITRE, CULT

- En sammenhængende EU-politik for de kulturelle og kreative industrier (2016/2072(INI))

JURI

- Grænseoverskridende fusioner og spaltninger (2016/2065(INI))

TRAN (forretningsordenens artikel 54)

- En luftfartsstrategi for Europa (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI))
(rådg.udv.: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (forretningsordenens artikel 54))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 132, stk. 1)

AFET

- Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (baseret på årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik) (2016/2067(INI))

Afgørelse om anvendelse af en procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 55)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 14. april 2016)

- Gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (2016/2064(INI))
udvalg: BUDG, ECON
(rådg.udv.: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- Aftaler om levering af digitalt indhold (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
udvalg: IMCO, JURI
(rådg.udv.: CULT, ITRE, LIBE)

- En sammenhængende EU-politik for de kulturelle og kreative industrier (2016/2072(INI))
udvalg: ITRE, CULT
(rådg.udv.: JURI)

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 14. april 2016)

BUDG, ECON (forretningsordenens artikel 54)

- Gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (2016/2064(INI))
(rådg.udv.: CULT, EMPL, CONT, INTA, IMCO, REGI, ITRE (forretningsordenens artikel 54), TRAN (forretningsordenens artikel 54))

TRAN (forretningsordenens artikel 54)

- En luftfartsstrategi for Europa (COM(2015)0598 - - 2016/2062(INI))
(rådg.udv.: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (forretningsordenens artikel 54))

FEMM (forretningsordenens artikel 54)

- Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel (2016/2061(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 54))

IMCO (forretningsordenens artikel 54)
- Aftaler om online salg og andere former for fjernsalg af varer (COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD))
(rådg.udv.: CULT, JURI (forretningsordenens artikel 54))

JURI (forretningsordenens artikel 54)
- Grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))
(rådg.udv.: ITRE, LIBE, CULT (forretningsordenens artikel 54), IMCO (forretningsordenens artikel 54)

IMCO (forretningsordenens artikel 54)
- Erhvervelse og besiddelse af våben (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))
(avis: AFET, INTA, LIBE (forretningsordenens artikel 54)

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

AFCO

- Tilsyn med anvendelsen af EU-retten: Årsberetningen for 2014 (COM(2015)0329 - - 2015/2326(INI))
henvist til kor. udv. JURI
rådg.udv.: PETI, AFCO, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO

EMPL

- Fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (2016/2018(INI))
henvist til kor. udv. JURI, AFCO
rådg.udv.: ENVI, EMPL, INTA

Ændring af titler

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 14. april 2016)

BUDG og ECON

- Ny titel til initiativbetænkning INI 2015/2344 : "Budgetmæssig kapacitet for euroområdet"

JURI

- Ny titel til betænkning 2015/2086 (INL) : "Grænseoverskridende aspekter ved adoptioner"


9. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod Domstolens forslag til bevillingsoverførsel nr. 1/2016

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 og DEC 05/2016 - Sektion III – Kommission.


10. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde og protokollen fra gårsdagens møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


11. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 9. - 12. maj 2016.


12. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 13.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Willmott, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Fritaget:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Kyenge, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik