Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 305kWORD 84k
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.EU:n ja Turkin välisen sopimuksen oikeudelliset näkökohdat, demokraattinen valvonta ja täytäntöönpano (keskustelu)
 3.Euroopan unionin rautatievirasto ***II - Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus Euroopan unionissa ***II - Rautateiden turvallisuus ***II (keskustelu)
 4.Äänestykset
  
4.1.EU:n ja Georgian välistä yhteistä ilmailualuetta koskeva sopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
4.2.EU:n ja Israelin välinen Euro–Välimeri-ilmailusopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
4.3.Yleissopimus tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
4.4.Bolesław G. Piechan koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
4.5.Lapsen edun turvaaminen EU:ssa Euroopan parlamentille esitettyjen vetoomusten perusteella (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
4.6.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö: Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin luominen (työjärjestyksen 137 artikla) (äänestys)
  
4.7.Euroopan unionin rautatievirasto ***II (äänestys)
  
4.8.Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus Euroopan unionissa ***II (äänestys)
  
4.9.Rautateiden turvallisuus ***II (äänestys)
  
4.10.Rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävät indeksit ***I (äänestys)
  
4.11.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot (äänestys)
  
4.12.Vastuuvapaus 2014: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2014 vastuuvapausmenettelyssä (äänestys)
  
4.13.Vastuuvapaus 2014: 8., 9., 10. ja 11. EKR (äänestys)
  
4.14.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (äänestys)
  
4.15.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)
  
4.16.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (äänestys)
  
4.17.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (äänestys)
  
4.18.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)
  
4.19.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea (äänestys)
  
4.20.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (äänestys)
  
4.21.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (äänestys)
  
4.22.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (äänestys)
  
4.23.Vastuuvapaus 2014: EU:n erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (äänestys)
  
4.24.Vastuuvapaus 2014: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (äänestys)
  
4.25.Vastuuvapaus 2014: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto (äänestys)
  
4.26.Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (äänestys)
  
4.27.Vastuuvapaus 2014: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (äänestys)
  
4.28.Vastuuvapaus 2014: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) (äänestys)
  
4.29.Vastuuvapaus 2014: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) (äänestys)
  
4.30.Vastuuvapaus 2014: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (äänestys)
  
4.31.Vastuuvapaus 2014: Euroopan pankkiviranomainen (EBA) (äänestys)
  
4.32.Vastuuvapaus 2014: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (äänestys)
  
4.33.Vastuuvapaus 2014: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (äänestys)
  
4.34.Vastuuvapaus 2014: Euroopan ympäristökeskus (EYK) (äänestys)
  
4.35.Vastuuvapaus 2014: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (äänestys)
  
4.36.Vastuuvapaus 2014: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (äänestys)
  
4.37.Vastuuvapaus 2014: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (äänestys)
  
4.38.Vastuuvapaus 2014: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (äänestys)
  
4.39.Vastuuvapaus 2014: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)(äänestys)
  
4.40.Vastuuvapaus 2014: Euroopan lääkevirasto (EMA) (äänestys)
  
4.41.Vastuuvapaus 2014: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) (äänestys)
  
4.42.Vastuuvapaus 2014: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) (äänestys)
  
4.43.Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (äänestys)
  
4.44.Vastuuvapaus 2014: Euroopan rautatievirasto (ERA) (äänestys)
  
4.45.Vastuuvapaus 2014: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) (äänestys)
  
4.46.Vastuuvapaus 2014: Euroopan koulutussäätiö (ETF) (äänestys)
  
4.47.Vastuuvapaus 2014: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (äänestys)
  
4.48.Vastuuvapaus 2014: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (äänestys)
  
4.49.Vastuuvapaus 2014: Euratomin hankintakeskus (äänestys)
  
4.50.Vastuuvapaus 2014: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (äänestys)
  
4.51.Vastuuvapaus 2014: Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (äänestys)
  
4.52.Vastuuvapaus 2014: Euroopan poliisivirasto (Europol) (äänestys)
  
4.53.Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (äänestys)
  
4.54.Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) (äänestys)
  
4.55.Vastuuvapaus 2014: Euroopan GNSS-virasto (GSA) (äänestys)
  
4.56.Vastuuvapaus 2014: ARTEMIS-yhteisyritys (äänestys)
  
4.57.Vastuuvapaus 2014: Clean Sky -yhteisyritys (äänestys)
  
4.58.Vastuuvapaus 2014: ECSEL-yhteisyritys (äänestys)
  
4.59.Vastuuvapaus 2014: ENIAC-yhteisyritys (äänestys)
  
4.60.Vastuuvapaus 2014: Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (äänestys)
  
4.61.Vastuuvapaus 2014: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (IMI) (äänestys)
  
4.62.Vastuuvapaus 2014: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys (äänestys)
  
4.63.Vastuuvapaus 2014: SESAR-yhteisyritys (äänestys)
  
4.64.Euroopan investointipankin vuosikertomus 2014 (äänestys)
  
4.65.Sairaaloihin ja kouluihin kohdistetut hyökkäykset kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisena (äänestys)
  
4.66.Asiakirjojen julkisuus vuosina 2014–2015 (äänestys)
  
4.67.Kotitalous- ja hoivatyötä tekevät naiset EU:ssa (äänestys)
  
4.68.Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalisella ajalla (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 7.Vastaanotetut asiakirjat
 8.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 9.Määrärahojen siirrot
 10.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 11.Seuraavien istuntojen aikataulu
 12.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.35.


2. EU:n ja Turkin välisen sopimuksen oikeudelliset näkökohdat, demokraattinen valvonta ja täytäntöönpano (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n ja Turkin välisen sopimuksen oikeudelliset näkökohdat, demokraattinen valvonta ja täytäntöönpano (2016/2666(RSP))

Klaas Dijkhoff (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lefteris Christoforou, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Patrick O'Flynn, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lampros Fountoulis, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Gérard Deprez, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Judith Sargentini, Paul Nuttall, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla José Inácio Faria, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Dennis de Jong, Eva Joly, Vicky Maeijer, Sotirios Zarianopoulos, Frank Engel, Birgit Sippel, Bodil Valero, Cristian Dan Preda, Kati Piri, Milan Zver, Péter Niedermüller, Esther de Lange, Elly Schlein, Alessandra Mussolini ja Miltiadis Kyrkos.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Juan Fernando López Aguilar käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, António Marinho e Pinto ja Kostas Chrysogonos.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Klaas Dijkhoff.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


3. Euroopan unionin rautatievirasto ***II - Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus Euroopan unionissa ***II - Rautateiden turvallisuus ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan unionin rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa (uudelleenlaadittu) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rautateiden turvallisuudesta (uudelleenlaadittu) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Izaskun Bilbao Barandica ja Michael Cramer esittelivät suositukset toiseen käsittelyyn.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Markus Pieper PPE-ryhmän puolesta, Ismail Ertug S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Dominique Riquet ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch ja Massimiliano Salini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias ja João Pimenta Lopes.

Puheenvuorot: Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica ja Michael Cramer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.7, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.8 ja istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.9.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

4. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Petras Auštrevičius käytti puheenvuoron ja ilmaisi tyytymättömyytensä siihen, että kaksi henkilöä, jotka ovat parlamentin 2. huhtikuuta 2014 antamaan suositukseen sisältyvällä unionin viisumikieltolistalla, olivat päässeet parlamenttiin ja käyttäneet puheenvuoron parlamentin jäsenen kutsumana (puhemies merkitsi asian tiedoksi).

°
° ° °

Puhemies ilmoitti, että äänestysten pituuden vuoksi ainoastaan kirjalliset äänestysselitykset hyväksytään.


4.1. EU:n ja Georgian välistä yhteistä ilmailualuetta koskeva sopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian välistä yhteistä ilmailualuetta koskevaa sopimusta muuttavan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi [12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Francisco Assis (A8-0128/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0138)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


4.2. EU:n ja Israelin välinen Euro–Välimeri-ilmailusopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välistä Euro–Välimeri-ilmailusopimusta muuttavan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi [12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Francisco Assis (A8-0129/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0139)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


4.3. Yleissopimus tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö suosituksesta neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 18 päivänä joulukuuta 1997 tehtyyn yleissopimukseen tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä [COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Liisa Jaakonsaari käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0140)


4.4. Bolesław G. Piechan koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Bolesław G. Piechan koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2015/2339(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0141)


4.5. Lapsen edun turvaaminen EU:ssa Euroopan parlamentille esitettyjen vetoomusten perusteella (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Päätöslauselmaesitys Cecilia Wikström PETI-valiokunnan puolesta työjärjestyksen 216 artiklan 2 kohdan mukaisesti lapsen edun turvaamisesta EU:ssa Euroopan parlamentille esitettyjen vetoomusten perusteella (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0142)


4.6. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö: Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin luominen (työjärjestyksen 137 artikla) (äänestys)

Kuulemista koskeva pyyntö EMPL-valiokunnalta

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EMPL-VALIOKUNNAN PYYNTÖ

Hyväksyttiin


4.7. Euroopan unionin rautatievirasto ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan unionin rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

(neuvoston kannan hylkäämiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2016)0143)


4.8. Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus Euroopan unionissa ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa (uudelleenlaadittu) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

(neuvoston kannan hylkäämiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2016)0144)


4.9. Rautateiden turvallisuus ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rautateiden turvallisuudesta (uudelleenlaadittu) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Michael Cramer (A8-0056/2016)

(neuvoston kannan hylkäämiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2016)0145)


4.10. Rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävät indeksit ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävistä indekseistä [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

Keskustelu käytiin 18. toukokuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 18.5.2015, kohta 16).
Äänestystä lykättiin istunnossa, joka pidettiin 19. toukokuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 19.5.2015, kohta 5.11).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0146)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0146)

Puheenvuoro:

Cora van Nieuwenhuizen (esittelijä) ennen äänestystä.


4.11. Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot [2015/2154(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0147)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0147)

Vastuuvapaudet myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.12. Vastuuvapaus 2014: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2014 vastuuvapausmenettelyssä (äänestys)

Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2014 vastuuvapausmenettelyssä [2015/2206(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0148)


4.13. Vastuuvapaus 2014: 8., 9., 10. ja 11. EKR (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2203(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0149)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.14. Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka I - Euroopan parlamentti (2015/2155(DEC)) - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0150)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0150)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Puheenvuorot:

Benedek Jávor puhemiehen päätöksestä ottaa käsiteltäväksi pyyntö toimittaa erillinen äänestys 49 kohdasta ja pyytääkseen, että äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksellä. Puhemies hyväksyi pyynnön todettuaan täysistunnon suostumuksen.

Markus Pieper (esittelijä) esitti tarkistukseen 36 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


4.15. Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [2015/2156(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0151)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0151)

Vastuuvapautta ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan b alakohta).


4.16. Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka IV – Tuomioistuin [2015/2157(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0152)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0152)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.17. Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [2015/2158(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0153)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0153)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.18. Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka VI –Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [2015/2159(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0154)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0154)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.19. Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka VII – Alueiden komitea [2015/2160(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Macovei (A8-0132/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0155)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0155)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.20. Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [2015/2163(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0156)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0156)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.21. Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies [2015/2161(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0157)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0157)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.22. Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (2015/2162(DEC)) - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Macovei (A8-0109/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0158)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0158)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.23. Vastuuvapaus 2014: EU:n erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta [2015/2205(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0159)


4.24. Vastuuvapaus 2014: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2191(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0160)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0160)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.25. Vastuuvapaus 2014: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2192(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0161)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0161)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.26. Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2170(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0162)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0162)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.27. Vastuuvapaus 2014: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2164(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 27)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0163)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0163)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.28. Vastuuvapaus 2014: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2180(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 28)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0164)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0164)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.29. Vastuuvapaus 2014: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2175(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 29)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0165)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0165)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.30. Vastuuvapaus 2014: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2194(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 30)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0166)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0166)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.31. Vastuuvapaus 2014: Euroopan pankkiviranomainen (EBA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2188(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 31)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0167)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0167)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.32. Vastuuvapaus 2014: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2177(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 32)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0168)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0168)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.33. Vastuuvapaus 2014: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2184(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 33)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0169)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0169)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.34. Vastuuvapaus 2014: Euroopan ympäristökeskus (EYK) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2168(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 34)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0170)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0170)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.35. Vastuuvapaus 2014: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2183(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 35)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0171)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0171)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.36. Vastuuvapaus 2014: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2176(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 36)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0172)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0172)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.37. Vastuuvapaus 2014: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2187(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 37)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0173)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0173)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.38. Vastuuvapaus 2014: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2189(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 38)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0174)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0174)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.39. Vastuuvapaus 2014: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)(äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2193(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 39)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0175)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0175)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.40. Vastuuvapaus 2014: Euroopan lääkevirasto (EMA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2171(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 40)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0176)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0176)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.41. Vastuuvapaus 2014: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2167(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 41)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0177)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0177)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.42. Vastuuvapaus 2014: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2174(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 42)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0178)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0178)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.43. Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2178(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 43)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0179)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0179)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.44. Vastuuvapaus 2014: Euroopan rautatievirasto (ERA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2179(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 44)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0180)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0180)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.45. Vastuuvapaus 2014: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2190(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 45)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0181)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0181)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.46. Vastuuvapaus 2014: Euroopan koulutussäätiö (ETF) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2173(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 46)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0182)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0182)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.47. Vastuuvapaus 2014: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2195(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 47)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0183)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0183)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.48. Vastuuvapaus 2014: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2169(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 48)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0184)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0184)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.49. Vastuuvapaus 2014: Euratomin hankintakeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2185(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 49)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0185)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0185)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.50. Vastuuvapaus 2014: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2165(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 50)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0186)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0186)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.51. Vastuuvapaus 2014: Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikön (Eurojust) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2172(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 51)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0187)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0187)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.52. Vastuuvapaus 2014: Euroopan poliisivirasto (Europol) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2186(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 52)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0188)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0188)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.53. Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2166(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 53)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0189)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0189)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.54. Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2181(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 54)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0190)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0190)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.55. Vastuuvapaus 2014: Euroopan GNSS-virasto (GSA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2182(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 55)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0191)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0191)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.56. Vastuuvapaus 2014: ARTEMIS-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2199(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 56)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0192)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0192)

Vastuuvapautta ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan b alakohta).


4.57. Vastuuvapaus 2014: Clean Sky -yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2198(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 57)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0193)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0193)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.58. Vastuuvapaus 2014: ECSEL-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen (entinen ENIAC-yhteisyritys ja ARTEMIS-yhteisyritys) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2204(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 58)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0194)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0194)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.59. Vastuuvapaus 2014: ENIAC-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2202(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 59)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0195)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0195)

Vastuuvapautta ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan b alakohta).


4.60. Vastuuvapaus 2014: Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2201(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 60)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0196)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0196)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.61. Vastuuvapaus 2014: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (IMI) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen (entinen innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2200(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 61)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0197)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0197)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.62. Vastuuvapaus 2014: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2196(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 62)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0198)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0198)

Vastuuvapautta ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan b alakohta).


4.63. Vastuuvapaus 2014: SESAR-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2197(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 63)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0199)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0199)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


4.64. Euroopan investointipankin vuosikertomus 2014 (äänestys)

Mietintö Euroopan investointipankista (EIP) – vuosikertomus 2014 [2015/2127(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 64)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0200)


4.65. Sairaaloihin ja kouluihin kohdistetut hyökkäykset kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisena (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 ja B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 65)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0488/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 ja B8-0493/2016):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda ja Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer ja Doru-Claudian Frunzulică S&D-ryhmän puolesta

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva ja Eleni Theocharous ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy ja Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun ja Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0201)


4.66. Asiakirjojen julkisuus vuosina 2014–2015 (äänestys)

Mietintö asiakirjojen julkisuudesta (työjärjestyksen 116 artiklan 7 kohta) vuosina 2014–2015 [2015/2287(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 66)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0202)


4.67. Kotitalous- ja hoivatyötä tekevät naiset EU:ssa (äänestys)

Mietintö kotitalous- ja hoivatyötä tekevistä naisista EU:ssa [2015/2094(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 67)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0203)


4.68. Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalisella ajalla (äänestys)

Mietintö sukupuolten tasa-arvosta ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä digitaalisella ajalla [2015/2007(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Terry Reintke (A8-0048/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 68)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0204)


5. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.


6. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


7. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettavasta unionin ohjelmasta kaudelle 2014–2020 annetun asetuksen (EU) N:o 258/2014 muuttamisesta (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

BUDG, JURI, CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Kreikan hakemus – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Ukraina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Monacon ruhtinaskunnan välisen sopimuksen muutospöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI, LIBE, IMCO

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-02/C/16 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 7/2016 - Pääluokka III – Komissio (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 1/2016 - Alueiden komitea (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Laboratoriorakennuksen (M-siipi) rakentaminen yhteisen tutkimuskeskuksen alueelle Karlsruhessa (Saksa) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahojen siirto INF 1/2016 - Talous- ja sosiaalikomitea (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla):

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan avaruusteollisuuden rakennemuutoksesta (B8-0389/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (B8-0418/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys ympäristönsuojelusta ja hydrogeologisesta epätasapainosta jäsenvaltioissa (B8-0419/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys Downin syndroomaa sairastavista lapsista (B8-0420/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys alppikauriiden suojelusta (B8-0421/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisen hunajantuotannon suojelemisesta (B8-0422/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys energiankuluttajien aseman vahvistamisesta (B8-0423/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys yhteisestä pelastuspalvelumekanismista (B8-0424/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys yritysten välisistä hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä elintarvikeketjussa (B8-0425/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys luonnonmukaisesta tuotannosta peräisin olevien eläinten ennen teurastusta tapahtuvaa tainnutusta koskevan poikkeuksen kumoamisesta (B8-0426/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ja Joëlle Mélin. Päätöslauselmaesitys sinisen valon silmille aiheuttamasta vaarasta (B8-0427/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ja Joëlle Mélin. Päätöslauselmaesitys vaarallisten aineiden luettelon päivittämisestä (B8-0428/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys ilman saastumista aiheuttavien haitallisten kaasujen päästöjen tehokkaammasta sääntelystä (B8-0429/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys uusista säännöksistä ja määräyksistä piensijoittajien suojelemiseksi (B8-0430/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Lorenzo Fontana ja Matteo Salvini. Päätöslauselmaesitys sijaissynnyttäjäjärjestelyiden kautta tapahtuvan lasten ostamisen ja myymisen rinnastamisesta lainsäädännössä ihmis- ja elinkauppaan (B8-0431/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys maataloutta koskevan eurooppalaisen kumppanuuden kehityksestä (B8-0432/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys uusien kotitalouskäytäntöjen levittämisestä elintarvikkeiden haaskaamisen vähentämiseksi (B8-0433/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys jäsenvaltioiden nuorisopolitiikkoja tukevista aloitteista ja ehdotuksista (B8-0434/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys yhteistyöstä elintarvikepetosten sekä italialaisilta kuulostavien tuotenimien käytön torjumiseksi (B8-0435/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys säännöistä, jotka koskevat henkilötietojen käyttöä kaupallisiin tarkoituksiin verkkomarkkinoilla (B8-0436/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys vammaisten henkilöiden oikeuksista (B8-0437/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys sosiaalisesta maataloudesta ja siihen liittyvistä koulutusmahdollisuuksista (B8-0438/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys kristittyihin kohdistuvan väkivallan lisääntymisestä maailmalla (B8-0443/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys turvapaikanhakijoiden mahdollisuudesta koulutukseen (B8-0444/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys zikaviruksen leviämisestä Italiassa ja Euroopassa (B8-0445/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys sisämarkkinoiden harmonisointiviraston antamasta väärennöksiä koskevasta varoituksesta (B8-0446/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys italialaisviinien DOC- ja DOCG -merkintöjen uhanalaisesta järjestelmästä (B8-0447/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys biojätteiden käytön edistämisestä puhtaan energian tuotannossa (B8-0448/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisten nuorten perheenperustamisesta (B8-0450/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys kaupunkien kunnostamishankkeista ympäristön tilan parantamiseksi Euroopassa (B8-0451/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisista korkeakoulualoitteista (B8-0453/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Mara Bizzotto ja Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys Lähi-idän kristittyjen syrjinnästä (B8-0454/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto ja Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys Irakin uskonnollisia vähemmistöjä syrjivästä viisumien myöntämismenettelystä (B8-0455/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand ja Matteo Salvini. Päätöslauselmaesitys muuttoliikkeestä ja jihadistien soluttautumisesta (B8-0456/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand ja Matteo Salvini. Päätöslauselmaesitys Schengenin järjestelmän lakkauttamisesta (B8-0457/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand ja Matteo Salvini. Päätöslauselmaesitys kristityistä maailman vainotuimpana uskonnollisena ryhmänä (B8-0458/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys pankkien velkaantumisen hillitsemisestä (B8-0459/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys uusien energialähteiden käytöstä (B8-0460/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys syyrialaisten pakolaisten karkottamisesta (B8-0462/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET


8. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 45 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 14. huhtikuuta 2016)

FEMM-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Tarve EU:n strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi (2016/2061(INI))
(lausuntoa varten: EMPL (työjärjestyksen 54 artikla))

JURI-valiokunta

- Tietyt sovittelun näkökohdat siviili- ja kauppaoikeuden alalla (sovitteludirektiivi) (2016/2066(INI))


Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 14. huhtikuuta 2016)

AFET-valiokunta

- Euroopan puolustusliitto (2016/2052(INI))
(lausuntoa varten: AFCO, BUDG, IMCO)

BUDG-valiokunta, ECON-valiokunta

- Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano (2016/2064(INI))
(lausuntoa varten: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

CONT-valiokunta

- Väärinkäytösten paljastajien merkitys EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa (2016/2055(INI))
(lausuntoa varten: AFCO, ECON)

DEVE-valiokunta

- AKT-maiden ja EU:n suhteiden tulevaisuus vuoden 2020 jälkeen (2016/2053(INI))
(lausuntoa varten: AFET, BUDG, INTA)

ECON-valiokunta

- Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2015 (2016/2063(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

- Vihreä kirja vähittäisrahoituspalveluista (COM(2015)0630 - 2016/2056(INI))
(lausuntoa varten: JURI, IMCO)

ENVI-valiokunta

- EU:n vaihtoehdot lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi (2016/2057(INI))
(lausuntoa varten: PETI, DEVE, EMPL, INTA)

FEMM-valiokunta

- Naisten oikeudet itäisen kumppanuuden valtioissa ja muissa naapurivaltioissa (2016/2060(INI))
(lausuntoa varten: AFET)

INTA-valiokunta

- EU:n yhteinen kauppapolitiikka ja luonnonvaraisten lajien kestävyyden asettamat ehdottomat vaatimukset (2016/2054(INI))

ITRE-valiokunta

- Nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskeva EU:n strategia (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI))
(lausuntoa varten: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Lämmitystä ja jäähdytystä koskeva EU:n strategia (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, IMCO)

ITRE-valiokunta, CULT-valiokunta

- Kulttuuriteollisuutta ja luovaa alaa koskeva EU:n johdonmukainen politiikka (2016/2072(INI))

JURI-valiokunta

- Rajatylittävät sulautumiset ja jakautumiset (2016/2065(INI))

TRAN-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Ilmailustrategia Euroopalle (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (työjärjestyksen 54 artikla))


Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 132 artiklan 1 kohta)

AFET-valiokunta

- Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano (neuvoston Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta antamaan vuosittaiseen selvitykseen perustuen) (2016/2067(INI))


Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 55 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 14. huhtikuuta 2016)

- Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano (2016/2064(INI))
valiokunnat: BUDG, ECON
(lausuntoa varten: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- Digitaalisen sisällön toimittamista koskevat sopimukset (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
valiokunnat: IMCO, JURI
(lausuntoa varten: CULT, ITRE, LIBE)

- Kulttuuriteollisuutta ja luovaa alaa koskeva EU:n johdonmukainen politiikka (2016/2072(INI))
valiokunnat: ITRE, CULT
(lausuntoa varten: JURI)

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 14. huhtikuuta 2016)

BUDG-valiokunta, ECON-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano (2016/2064(INI))
(lausuntoa varten: CULT, EMPL, CONT, INTA, IMCO, REGI, ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), TRAN (työjärjestyksen 54 artikla))

TRAN-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Ilmailustrategia Euroopalle (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (työjärjestyksen 54 artikla))

FEMM-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Tarve EU:n strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi (2016/2061(INI))
(lausuntoa varten: EMPL (työjärjestyksen 54 artikla))

IMCO-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)
- Tietyistä tavaroiden verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä koskeviin sopimuksiin liittyvät seikat (COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD))
(lausuntoa varten: CULT, JURI (työjärjestyksen 54 artikla))

JURI-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)
- Verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistaminen sisämarkkinoilla (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))
(lausuntoa varten: ITRE, LIBE, CULT (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

IMCO-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)
- Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))
(lausuntoa varten: AFET, INTA, LIBE
(työjärjestyksen 54 artikla)


Valiokuntaan lähettäminen (työjärjestyksen 53 artikla)

AFCO-valiokunta

- Unionin lainsäädännön soveltamisen valvonta. Vuosikertomus 2014 (COM(2015)0329 - 2015/2326(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: PETI, AFCO, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO

EMPL-valiokunta

- Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano (2016/2018(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI, AFCO
lausuntoa varten: ENVI, EMPL, INTA


Otsikon vaihtaminen

(puheenjohtajakokouksen päätös 14. huhtikuuta 2016)

BUDG- ja ECON-valiokunta

- Valiokunta-aloitteisen mietinnön INI 2015/2344 uusi otsikko: "Euroalueen budjettikapasiteetti"


JURI-valiokunta

- Mietinnön 2015/2086 (INL) uusi otsikko: "Adoptioihin liittyvät rajatylittävät näkökohdat"


9. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta tuomioistuimen määrärahasiirtoa nro 1/2016.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirrot DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 ja DEC 05/2016 - Pääluokka III – Komissio.


10. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän ja eilisen istunnon pöytäkirjat annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


11. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 9. - 12. toukokuuta 2016.


12. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 13.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Willmott, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Estyneet:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Kyenge, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö