Indekss 
Protokols
PDF 314kWORD 84k
Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.ES un Turcijas nolīguma juridiskie aspekti, demokrātiskā kontrole un īstenošana (debates)
 3.ES Dzelzceļa aģentūra ***II - Dzelzceļa sistēmas savstarpēja izmantojamība Eiropas Savienībā ***II - Dzelzceļa drošība ***II (debates)
 4.Balsošanas laiks
  
4.1.Kopējās aviācijas telpas nolīgums starp ES un Gruziju (Horvātijas pievienošanās) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
4.2.Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp ES un Izraēlu (Horvātijas pievienošanās) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
4.3.Konvencija par muitas pārvalžu savstarpēju palīdzību un sadarbību (Horvātijas pievienošanās) * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
4.4.Pieprasījums atcelt Bolesław G. Piecha imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
4.5.Bērna interešu aizsardzība Eiropas Savienībā, pamatojoties uz Eiropas Parlamentam adresētajiem lūgumrakstiem (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
4.6.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par Eiropas sociālo tiesību pīlāra izveidi (Reglamenta 137. pants) (balsošana)
  
4.7.ES Dzelzceļa aģentūra ***II (balsošana)
  
4.8.Dzelzceļa sistēmas savstarpēja izmantojamība Eiropas Savienībā ***II (balsošana)
  
4.9.Dzelzceļa drošība ***II (balsošana)
  
4.10.Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos ***I (balsošana)
  
4.11.ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un izpildaģentūras (balsošana)
  
4.12.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (balsošana)
  
4.13.ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF (balsošana)
  
4.14.ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (balsošana)
  
4.15.ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (balsošana)
  
4.16.ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (balsošana)
  
4.17.ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Revīzijas palāta (balsošana)
  
4.18.ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)
  
4.19.ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (balsošana)
  
4.20.ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (balsošana)
  
4.21.ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (balsošana)
  
4.22.ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (balsošana)
  
4.23.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole (balsošana)
  
4.24.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (balsošana)
  
4.25.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC birojs) (balsošana)
  
4.26.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (balsošana)
  
4.27.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (balsošana)
  
4.28.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) (balsošana)
  
4.29.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (balsošana)
  
4.30.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (balsošana)
  
4.31.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBA) (balsošana)
  
4.32.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (balsošana)
  
4.33.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) (balsošana)
  
4.34.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA) (balsošana)
  
4.35.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (balsošana)
  
4.36.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (balsošana)
  
4.37.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (balsošana)
  
4.38.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (balsošana)
  
4.39.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)(balsošana)
  
4.40.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (balsošana)
  
4.41.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (balsošana)
  
4.42.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (balsošana)
  
4.43.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (balsošana)
  
4.44.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA) (balsošana)
  
4.45.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (balsošana)
  
4.46.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (balsošana)
  
4.47.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (balsošana)
  
4.48.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (balsošana)
  
4.49.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (Euratom) (balsošana)
  
4.50.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (balsošana)
  
4.51.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust) (balsošana)
  
4.52.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (balsošana)
  
4.53.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (balsošana)
  
4.54.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) (balsošana)
  
4.55.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (balsošana)
  
4.56.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums (balsošana)
  
4.57.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums „Clean Sky" (balsošana)
  
4.58.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL (balsošana)
  
4.59.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums (balsošana)
  
4.60.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis” (balsošana)
  
4.61.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā" (IMI) (balsošana)
  
4.62.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais kopuzņēmums (balsošana)
  
4.63.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums (balsošana)
  
4.64.Eiropas Investīciju bankas 2014. gada pārskats (balsošana)
  
4.65.Uzbrukumi slimnīcām un skolām kā starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums (balsošana)
  
4.66.Publiska piekļuve dokumentiem 2014. un 2015. gadā (balsošana)
  
4.67.Mājsaimniecībās nodarbinātās sievietes un aprūpētājas Eiropas Savienībā (balsošana)
  
4.68.Dzimumu līdztiesība un sieviešu iespēju palielināšana digitālajā laikmetā (balsošana)
 5.Balsojumu skaidrojumi
 6.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 7.Dokumentu iesniegšana
 8.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 9.Apropriāciju pārvietojumi
 10.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 11.Nākamo sēžu datumi
 12.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.35.


2. ES un Turcijas nolīguma juridiskie aspekti, demokrātiskā kontrole un īstenošana (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES un Turcijas nolīguma juridiskie aspekti, demokrātiskā kontrole un īstenošana (2016/2666(RSP)).

Klaas Dijkhoff (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lefteris Christoforou, Peter van Dalen ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Patrick O'Flynn, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lampros Fountoulis, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Gérard Deprez, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Judith Sargentini, Paul Nuttall, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva José Inácio Faria, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Dennis de Jong, Eva Joly, Vicky Maeijer, Sotirios Zarianopoulos, Frank Engel, Birgit Sippel, Bodil Valero, Cristian Dan Preda, Kati Piri, Milan Zver, Péter Niedermüller, Esther de Lange, Elly Schlein, Alessandra Mussolini un Miltiadis Kyrkos.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Juan Fernando López Aguilar.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, António Marinho e Pinto un Kostas Chrysogonos.

Uzstājās Frans Timmermans un Klaas Dijkhoff.

Debates tika slēgtas.


3. ES Dzelzceļa aģentūra ***II - Dzelzceļa sistēmas savstarpēja izmantojamība Eiropas Savienībā ***II - Dzelzceļa drošība ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Roberts Zīle (A8-0073/2016).

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (pārstrādāta redakcija) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016).

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dzelzceļu drošību (pārstrādāta redakcija) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Michael Cramer (A8-0056/2016).

Roberts Zīle iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Izaskun Bilbao Barandica un Michael Cramer iepazīstināja ar ieteikumiem otrajam lasījumam.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Markus Pieper PPE grupas vārdā, Ismail Ertug S&D grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Dominique Riquet ALDE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Georg Mayer ENF grupas vārdā, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch un Massimiliano Salini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias un João Pimenta Lopes.

Uzstājās Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica un Michael Cramer.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.4.2016. protokola 4.7. punkts, 28.4.2016. protokola 4.8. punkts un 28.4.2016. protokola 4.9. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

4. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās Petras Auštrevičius, paužot nožēlu par to, ka divas personas, kuras iekļautas to personu sarakstā, kurām visā ES aizliegts izsniegt vīzu (šis saraksts ir noteikts ar Parlamenta 2014. gada 2. aprīļa ieteikumu), ir varējušas apmeklēt Parlamentu pēc kāda deputāta uzaicinājuma un uzstāties tajā (sēdes vadītājs to pieņēma zināšanai).

°
° ° °

Sēdes vadītājs paziņoja, ka, ņemot vērā balsošanas laika paredzamo ilgumu, tiks pieņemti tikai rakstiski balsojumu skaidrojumi.


4.1. Kopējās aviācijas telpas nolīgums starp ES un Gruziju (Horvātijas pievienošanās) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko groza Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Francisco Assis (A8-0128/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0138).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


4.2. Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp ES un Izraēlu (Horvātijas pievienošanās) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsts valdību, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Francisco Assis (A8-0129/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0139).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


4.3. Konvencija par muitas pārvalžu savstarpēju palīdzību un sadarbību (Horvātijas pievienošanās) * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par ieteikumu Padomes lēmumam par Horvātijas Republikas pievienošanos 1997. gada 18. decembra Konvencijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par muitas pārvalžu savstarpēju palīdzību un sadarbību [COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Liisa Jaakonsaari sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0140).


4.4. Pieprasījums atcelt Bolesław G. Piecha imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Bolesław G. Piecha imunitāti [2015/2339(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Gilles Lebreton (A8-0152/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0141).


4.5. Bērna interešu aizsardzība Eiropas Savienībā, pamatojoties uz Eiropas Parlamentam adresētajiem lūgumrakstiem (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 216. panta 2. punktu iesniegusi Cecilia Wikström PETI komitejas vārdā par bērna interešu aizsardzību Eiropas Savienībā, pamatojoties uz Eiropas Parlamentam adresētajiem lūgumrakstiem (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0142).


4.6. Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par Eiropas sociālo tiesību pīlāra izveidi (Reglamenta 137. pants) (balsošana)

Pieprasījums apspriesties ar EMPL komiteju.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

EMPL KOMITEJAS PIEPRASĪJUMS

Apstiprināts.


4.7. ES Dzelzceļa aģentūra ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Roberts Zīle (A8-0073/2016).

(Padomes nostājas noraidīšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2016)0143).


4.8. Dzelzceļa sistēmas savstarpēja izmantojamība Eiropas Savienībā ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (pārstrādāta redakcija) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016).

(Padomes nostājas noraidīšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2016)0144).


4.9. Dzelzceļa drošība ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dzelzceļu drošību (pārstrādāta redakcija) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Michael Cramer (A8-0056/2016).

(Padomes nostājas noraidīšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2016)0145).


4.10. Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015).

Debates notika 2015. gada 18. maijā (18.5.2015. protokola 16. punkts).
2015. gada 19. maija sēdē balsošana tika atlikta. (19.5.2015. protokola 5.11. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0146).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0146).

Uzstāšanās

Cora van Nieuwenhuizen (referente) – pirms balsošanas.


4.11. ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un izpildaģentūras (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras [2015/2154(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A8-0140/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0147).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0147).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.12. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (balsošana)

Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi [2015/2206(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A8-0127/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0148).


4.13. ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF (balsošana)

Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2203(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Claudia Schmidt (A8-0137/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0149).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS.

Noraidīts.

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.14. ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments (2015/2155(DEC)) - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Markus Pieper (A8-0135/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0150).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0150).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

Uzstāšanās

Benedek Jávor par priekšsēdētāja lēmumu atzīt par pieņemamu pieprasījumu balsot atsevišķi par 49. punktu un lai pieprasītu par to balsot pēc saraksta. Sēdes vadītājs ar deputātu piekrišanu šo pieprasījumu apstiprināja.

Markus Pieper (referents) ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 36. Ierosinātais mutiskais grozījums tika pieņemts.


4.15. ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome [2015/2156(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0151).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0151).

Budžeta izpildes un pārskatu apstiprināšana tika atlikta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu).


4.16. ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa [2015/2157(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 ).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0152).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0152).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.17. ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Revīzijas palāta (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta [2015/2158(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0153).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0153).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.18. ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [2015/2159(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0154).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0154).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.19. ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa — Reģionu komiteja [2015/2160(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Macovei (A8-0132/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0155).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0155).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.20. ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests [2015/2163(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0156).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0156).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.21. ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds [2015/2161(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0157).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0157).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.22. ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (2015/2162(DEC)) - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Macovei (A8-0109/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0158).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0158).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.23. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — darbība, finanšu pārvaldība un kontrole [2015/2205(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0080/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0159).


4.24. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (balsošana)

Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2191(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0087/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0160).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0160).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.25. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC birojs) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2192(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0093/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 25. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0161).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0161).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.26. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2170(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0084/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 26. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0162).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0162).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.27. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2164(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0082/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 27. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0163).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0163).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.28. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Policijas akadēmijas 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2180(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0088/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 28. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0164).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0164).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.29. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2175(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0095/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 29. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0165).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0165).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.30. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2194(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0133/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 30. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0166).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0166).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.31. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2188(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0090/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 31. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0167).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0167).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.32. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2177(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0103/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 32. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0168).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0168).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.33. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2184(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0118/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 33. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0169).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0169).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.34. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2168(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0100/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 34. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0170).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0170).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.35. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2183(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0104/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 35. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0171).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0171).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.36. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2176(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0086/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 36. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0172).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0172).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.37. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2187(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0085/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 37. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0173).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0173).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.38. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2189(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0091/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 38. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0174).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0174).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.39. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)(balsošana)

Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2193(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0117/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 39. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0175).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0175).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.40. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2171(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0114/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 40. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0176).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0176).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.41. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2167(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0105/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 41. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0177).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0177).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.42. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2174(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0102/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 42. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0178).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0178).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.43. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2178(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0098/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 43. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0179).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0179).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.44. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2179(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0106/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 44. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0180).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0180).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.45. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2190(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0096/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 45. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0181).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0181).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.46. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2173(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0116/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 46. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0182).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0182).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.47. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2195(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0124/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 47. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0183).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0183).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.48. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2169(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0134/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 48. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0184).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0184).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.49. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (Euratom) (balsošana)

Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2185(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0110/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 49. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0185).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0185).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.50. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2165(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0120/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 50. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0186).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0186).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.51. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Tiesu sadarbības vienības (Eurojust) 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2172(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0099/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 51. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0187).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0187).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.52. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Policijas biroja 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2186(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0122/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 52. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0188).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0188).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.53. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2166(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0108/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 53. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0189).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0189).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.54. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2181(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0115/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 54. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0190).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0190).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.55. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2182(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0112/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 55. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0191).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0191).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.56. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums (balsošana)

Ziņojums par ARTEMIS kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2199(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 56. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0192).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0192).

Budžeta izpildes un pārskatu apstiprināšana tika atlikta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu).


4.57. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums „Clean Sky" (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma „Clean Sky” 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2198(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 57. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0193).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0193).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.58. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL (bijušais ENIAC kopuzņēmums un ARTEMIS kopuzņēmums) 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2204(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 58. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0194).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0194).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.59. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums (balsošana)

Ziņojums par ENIAC kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2202(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 59. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0195).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0195).

Budžeta izpildes un pārskatu apstiprināšana tika atlikta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu).


4.60. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis” (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2201(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 60. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0196).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0196).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.61. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā" (IMI) (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (bijušais Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai) 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2200(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 61. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0197).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0197).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.62. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais kopuzņēmums (balsošana)

Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2196(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 62. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0198).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0198).

Budžeta izpildes un pārskatu apstiprināšana tika atlikta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu).


4.63. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums (balsošana)

Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2197(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 63. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0199).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0199).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.64. Eiropas Investīciju bankas 2014. gada pārskats (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Investīciju banku (EIB) — 2014. gada pārskats [2015/2127(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Georgi Pirinski (A8-0050/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 64. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0200).


4.65. Uzbrukumi slimnīcām un skolām kā starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 un B8-0493/2016 (2016/2662(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 65. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0488/2016

(aizstāj B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 un B8-0493/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda un Davor Ivo Stier, PPE grupas vārdā,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer un Doru-Claudian Frunzulică, S&D grupas vārdā,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva un Eleni Theocharous, ECR grupas vārdā,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber un Hilde Vautmans, ALDE grupas vārdā,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy un Liadh Ní Riada, GUE/NGL grupas vārdā,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun un Yannick Jadot, Verts/ALE grupas vārdā,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas un Isabella Adinolfi, EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0201).


4.66. Publiska piekļuve dokumentiem 2014. un 2015. gadā (balsošana)

Ziņojums par publisku piekļuvi dokumentiem (Reglamenta 116. panta 7. punkts) 2014. un 2015. gadā [2015/2287(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Laura Ferrara (A8-0141/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 66. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0202).


4.67. Mājsaimniecībās nodarbinātās sievietes un aprūpētājas Eiropas Savienībā (balsošana)

Ziņojums par mājsaimniecībās nodarbinātām sievietēm un aprūpētājām Eiropas Savienībā [2015/2094(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 67. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0203).


4.68. Dzimumu līdztiesība un sieviešu iespēju palielināšana digitālajā laikmetā (balsošana)

Ziņojums par dzimumu līdztiesību un sieviešu iespēju palielināšanu digitālajā laikmetā [2015/2007(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Terry Reintke (A8-0048/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 68. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0204).


5. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.


6. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


7. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 258/2014 par Savienības programmas izveidi, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam (COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

BUDG, JURI, CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Grieķijas pieteikums — EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Ukraina) (COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Monako Firstisti, ar ko paredz līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK (COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, LIBE, IMCO

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-02/C/16 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0023/2016 – C8-0147/2016 – 2016/2048(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 7/2016, III iedaļa – Komisija (N8-0024/2016 – C8-0148/2016 – 2016/2049(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 1/2016 — Reģionu komiteja (N8-0025/2016 – C8-0151/2016 – 2016/2068(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Laboratoriju ēkas būvniecība (M korpuss) Kopīgā pētniecības centra teritorijā Karlsrūē (Vācija) (N8-0026/2016 – C8-0152/2016 – 2016/2071(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 1/2016 - Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N8-0027/2016 – C8-0156/2016 – 2016/2073(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas kosmosa nozares restrukturizāciju (B8-0389/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (B8-0418/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par reģionālo aizsardzību un hidroģeoloģisko nestabilitāti dalībvalstīs (B8-0419/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bērniem ar Dauna sindromu (B8-0420/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Alpu kalnu kazu aizsardzību (B8-0421/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas medus ieguves nozares aizsardzību (B8-0422/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauno kursu, kas orientēts uz enerģijas patērētājiem (B8-0423/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vienotu Savienības civilās aizsardzības mehānismu (B8-0424/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par uzņēmumu savstarpēju negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas apgādes ķēdē (B8-0425/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atkāpes atcelšanu prasībai apdullināt nokaušanai paredzētos bioloģiski audzētos dzīvniekus (B8-0426/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh un Joëlle Mélin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par zilās gaismas kaitīgumu redzei (B8-0427/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh un Joëlle Mélin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par darba videi kaitīgo vielu saraksta atjaunināšanu (B8-0428/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par efektīvāku noteikumu ieviešanu saistībā ar gaisu piesārņojošām kaitīgo gāzu emisijām (B8-0429/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jaunām tiesību normām un to īstenošanas noteikumiem, lai aizsargātu mazos noguldītājus (B8-0430/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Lorenzo Fontana un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par surogācijas prakses rezultātā dzimušu bērnu tirdzniecības juridisku pielīdzināšanu cilvēku un orgānu tirdzniecībai (B8-0431/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas partnerības attīstību lauksaimniecībā (B8-0432/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jaunu mājsaimniecības veidu popularizēšanu, lai samazinātu pārtikas izšķērdēšanu (B8-0433/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par iniciatīvām un priekšlikumiem, ar kuriem atbalsta dalībvalstu jaunatnes politikas nostādnes (B8-0434/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sadarbību cīņā pret pārtikas produktu viltošanu un maldinošām norādēm “Itālijas produkts” (B8-0435/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par regulējumu personas datu izmantošanai komerciālos nolūkos tīmekļa tirgū (B8-0436/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par personu ar invaliditāti tiesībām (B8-0437/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sociālo lauksaimniecību un ar to saistītajām mācību iespējām (B8-0438/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vardarbības eskalāciju pret kristiešiem visā pasaulē (B8-0443/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pieaugušo patvēruma prasītāju iespējām iegūt izglītību (B8-0444/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Zikas vīrusa izplatību Itālijā un Eiropā (B8-0445/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja celto trauksmi par viltojumiem (B8-0446/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Itālijas vīnu DOC un DOCG marķējuma sistēmas apdraudējumu (B8-0447/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bioatkritumu izmantošanas nepiesārņojošas enerģijas ražošanā veicināšanu (B8-0448/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas jauniešu jauno ģimeņu veidošanu (B8-0450/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par iespēju pārprojektēt pilsētvides plānojumu, lai uzlabotu vidi Eiropā (B8-0451/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas universitāšu iniciatīvām (B8-0453/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Mara Bizzotto un Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Austrumu kristiešu diskrimināciju (B8-0454/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto un Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par diskriminējošo procedūru attiecībā uz vīzu piešķiršanu Irākas reliģiskajām minoritātēm (B8-0455/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par migrācijas jautājumu un džihādistu iefiltrēšanos (B8-0456/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Šengenas sistēmas darbības pārtraukšanu (B8-0457/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kristiešiem — pasaulē visvairāk vajāto reliģisko grupu (B8-0458/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par banku parādu ierobežošanu (B8-0459/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jaunu energoresursu veidu izmantošanu (B8-0460/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Sīrijas kristiešu izraidīšanu (B8-0462/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET


8. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 45. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 14. aprīļa lēmumu)

FEMM komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Nepieciešamība pēc ES stratēģijas no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības izbeigšanai un novēršanai (2016/2061(INI))
(atzinums: EMPL (Reglamenta 54. pants))

JURI komiteja

- Konkrēti mediācijas aspekti civillietās un komerclietās (Starpniecības direktīva) (2016/2066(INI))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 14. aprīļa lēmumu)

AFET komiteja

- Eiropas aizsardzības savienība (2016/2052(INI))
(atzinums: AFCO, BUDG, IMCO)

BUDG komiteja, ECON komiteja

- Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības īstenošana (2016/2064(INI))
(atzinums: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

CONT komiteja

- Trauksmes cēlēju nozīme ES finanšu interešu aizsardzībā (2016/2055(INI))
(atzinums: AFCO, ECON)

DEVE komiteja

- ĀKK un ES turpmākās attiecības pēc 2020. gada (2016/2053(INI))
(atzinums: AFET, BUDG, INTA)

ECON komiteja

- Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskats (2016/2063(INI))
(atzinums: EMPL)

- Zaļā grāmata par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem (COM(2015)0630 - 2016/2056(INI))
(atzinums: JURI, IMCO)

ENVI komiteja

- ES iespējas zāļu pieejamības uzlabošanā (2016/2057(INI))
(atzinums: PETI, DEVE, EMPL, INTA)

FEMM komiteja

- Sieviešu tiesības Austrumu partnerības valstīs un citās kaimiņvalstīs (2016/2060(INI))
(atzinums: AFET)

INTA komiteja

- Kopējā tirdzniecības politika saistībā ar nepieciešamību nodrošināt dzīvās dabas ilgtspējību (2016/2054(INI))

ITRE komiteja

- ES stratēģija attiecībā uz sašķidrinātu dabasgāzi un gāzes uzglabāšanu (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI))
(atzinums: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģija (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI))
(atzinums: ENVI, IMCO)

ITRE komiteja, CULT komiteja
- ES kultūras un radošo nozaru saskaņota politika (2016/2072(INI))

JURI komiteja

- Pārrobežu apvienošana vai sadalīšana (2016/2065(INI))

TRAN komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Aviācijas stratēģija Eiropai (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI))
(atzinums: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (Reglamenta 54. pants))


Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 132. panta 1. punkts)

AFET komiteja

- Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana (pamatojoties uz Padomes gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku) (2016/2067(INI))

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 55. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 14. aprīļa lēmumu)

- Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības īstenošana (2016/2064(INI))
komitejas: BUDG, ECON
(atzinums: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- Daži digitālā satura piegādes līgumu aspekti (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
komitejas: IMCO, JURI
(atzinums: CULT, ITRE, LIBE)

- ES kultūras un radošo nozaru saskaņota politika (2016/2072(INI))
komitejas: ITRE, CULT
(atzinums: JURI)

Komiteju iesaistīšanas procedūra

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 14. aprīļa lēmumu)

BUDG komiteja, ECON komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības īstenošana (2016/2064(INI))
(atzinums: CULT, EMPL, CONT, INTA, IMCO, REGI, ITRE (Reglamenta 54. pants), TRAN (Reglamenta 54. pants))

TRAN komiteja (Reglamenta 54. pants)
- Aviācijas stratēģija Eiropai (COM(2015)05982016/2062(INI))
(atzinums: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL
(Reglamenta 54. pants))

FEMM komiteja (Reglamenta 54. pants)
- Nepieciešamība pēc ES stratēģijas no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības izbeigšanai un novēršanai (2016/2061(INI))
(atzinums: EMPL
(Reglamenta 54. pants))

IMCO komiteja (Reglamenta 54. pants)
- Daži preču tiešsaistes un cita veida distances pārdošanas līgumu aspekti (COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD))
(atzinums: CULT, JURI (Reglamenta 54. pants))

JURI komiteja (Reglamenta 54. pants)
- Tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamība iekšējā tirgū (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))
(atzinums: ITRE, LIBE, CULT (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants)

IMCO komiteja (Reglamenta 54. pants)
- Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))
(atzinums: AFET, INTA, LIBE (Reglamenta 54. pants)

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

AFCO komiteja

- Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzība — 2014. gada pārskats (COM(2015)03292015/2326(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: PETI, AFCO, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO

EMPL komiteja

- Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretācija un īstenošana (2016/2018(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI, AFCO
atzinums: ENVI, EMPL, INTA

Virsraksta maiņa

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 14. aprīļa lēmumu)

BUDG komiteja, ECON komiteja

- Jauns virsraksts pastāvīgajam ziņojumam INI 2015/2344: “Eurozonas budžeta kapacitāte”

JURI komiteja

- Jauns virsraksts ziņojumam 2015/2086 (INL): “Adopcijas pārrobežu aspekti”


9. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Tiesas apropriāciju pārvietojumu Nr. 1/2016.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumus DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 un DEC 05/2016, III iedaļa — Komisija.


10. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu un iepriekšējās dienas sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


11. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2016. gada 9. maija līdz 2016. gada 12. maijam.


12. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 13.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Willmott, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Kyenge, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika