Index 
Notulen
PDF 316kWORD 84k
Donderdag 28 april 2016 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Juridische aspecten, democratische controle en tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de EU en Turkije (debat)
 3.Spoorwegbureau van de Europese Unie ***II - Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie ***II - Spoorwegveiligheid ***II (debat)
 4.Stemmingen
  4.1.Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en Georgië (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.2.Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Israël (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.3.Overeenkomst inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (toetreding van Kroatië) * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.4.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Bolesław G. Piecha (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.5.Het veiligstellen van de belangen van het kind in de gehele EU op basis van verzoekschriften die gericht zijn aan het Europees Parlement (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.6.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité over de ontwikkeling van een Europese pijler van sociale rechten (artikel 137 van het Reglement) (stemming)
  4.7.Spoorwegbureau van de Europese Unie ***II (stemming)
  4.8.Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie ***II (stemming)
  4.9.Spoorwegveiligheid ***II (stemming)
  4.10.Indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten ***I (stemming)
  4.11.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie en uitvoerende agentschappen (stemming)
  4.12.Kwijting 2014: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2014 (stemming)
  4.13.Kwijting 2014: 8e, 9e, 10e en 11e EOF (stemming)
  4.14.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Parlement (stemming)
  4.15.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad (stemming)
  4.16.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Hof van Justitie (stemming)
  4.17.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Rekenkamer (stemming)
  4.18.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité (stemming)
  4.19.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Comité van de Regio's (stemming)
  4.20.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Dienst voor extern optreden (stemming)
  4.21.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Ombudsman (stemming)
  4.22.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)
  4.23.Kwijting 2014: Prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen van de EU (stemming)
  4.24.Kwijting 2014: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (stemming)
  4.25.Kwijting 2014: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec-bureau) (stemming)
  4.26.Kwijting 2014: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (stemming)
  4.27.Kwijting 2014: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (stemming)
  4.28.Kwijting 2014: Europese Politieacademie (Cepol) (stemming)
  4.29.Kwijting 2014: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (stemming)
  4.30.Kwijting 2014: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (stemming)
  4.31.Kwijting 2014: Europese Bankautoriteit (EBA) (stemming)
  4.32.Kwijting 2014: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (stemming)
  4.33.Kwijting 2014: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (stemming)
  4.34.Kwijting 2014: Europees Milieuagentschap (EMA) (stemming)
  4.35.Kwijting 2014: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (stemming)
  4.36.Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (stemming)
  4.37.Kwijting 2014: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (stemming)
  4.38.Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (stemming)
  4.39.Kwijting 2014: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (stemming)
  4.40.Kwijting 2014: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (stemming)
  4.41.Kwijting 2014: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (stemming)
  4.42.Kwijting 2014: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (stemming)
  4.43.Kwijting 2014: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (stemming)
  4.44.Kwijting 2014: Europees Spoorwegbureau (ERA) (stemming)
  4.45.Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (stemming)
  4.46.Kwijting 2014: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (stemming)
  4.47.Kwijting 2014: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (stemming)
  4.48.Kwijting 2014: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (stemming)
  4.49.Kwijting 2014: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) (stemming)
  4.50.Kwijting 2014: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (stemming)
  4.51.Kwijting 2014: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) (stemming)
  4.52.Kwijting 2014: Europese Politiedienst (Europol) (stemming)
  4.53.Kwijting 2014: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (stemming)
  4.54.Kwijting 2014: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (stemming)
  4.55.Kwijting 2014: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (stemming)
  4.56.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (stemming)
  4.57.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky (stemming)
  4.58.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel (stemming)
  4.59.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (stemming)
  4.60.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (stemming)
  4.61.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI) (stemming)
  4.62.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)
  4.63.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (stemming)
  4.64.Jaarverslag 2014 van de Europese Investeringsbank (stemming)
  4.65.Aanvallen op scholen en ziekenhuizen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (stemming)
  4.66.Toegang van het publiek tot documenten in 2014 en 2015 (stemming)
  4.67.Vrouwen die als huishoudelijk personeel en als verzorger werken in de EU (stemming)
  4.68.Gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in het digitale tijdperk (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 7.Ingekomen stukken
 8.Besluiten inzake bepaalde documenten
 9.Kredietoverschrijvingen
 10.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 11.Rooster van de volgende vergaderingen
 12.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.35 uur geopend.


2. Juridische aspecten, democratische controle en tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de EU en Turkije (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Juridische aspecten, democratische controle en tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de EU en Turkije (2016/2666(RSP))

Klaas Dijkhoff (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lefteris Christoforou, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Patrick O'Flynn, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lampros Fountoulis, Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Gérard Deprez, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Judith Sargentini, Paul Nuttall, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van José Inácio Faria, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Dennis de Jong, Eva Joly, Vicky Maeijer, Sotirios Zarianopoulos, Frank Engel, Birgit Sippel, Bodil Valero, Cristian Dan Preda, Kati Piri, Milan Zver, Péter Niedermüller, Esther de Lange, Elly Schlein, Alessandra Mussolini en Miltiadis Kyrkos.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Juan Fernando López Aguilar.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, António Marinho e Pinto en Kostas Chrysogonos.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Klaas Dijkhoff.

Het debat wordt gesloten.


3. Spoorwegbureau van de Europese Unie ***II - Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie ***II - Spoorwegveiligheid ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (herschikking) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake spoorwegveiligheid (herschikking) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Izaskun Bilbao Barandica en Michael Cramer lichten de aanbevelingen voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Markus Pieper, namens de PPE-Fractie, Ismail Ertug, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Dominique Riquet, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch en Massimiliano Salini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias en João Pimenta Lopes.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica en Michael Cramer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.7 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.8 van de notulen van 28.4.2016 en punt 4.9 van de notulen van 28.4.2016.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

4. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Petras Auštrevičius, die betreurt dat twee personen die voorkomen op de voor de gehele Unie geldende lijst met visumverboden die het Parlement bij zijn aanbeveling van 2 april 2014 heeft opgesteld, het Parlement zijn binnengeraakt en er het woord hebben kunnen voeren, op uitnodiging van een lid (de Voorzitter neemt dit ter kennis).

°
° ° °

De Voorzitter deelt mee dat alleen schriftelijke stemverklaringen zullen worden aanvaard aangezien de stemming naar verwachting lang zal duren.


4.1. Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en Georgië (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Francisco Assis (A8-0128/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0138)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


4.2. Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Israël (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een Protocol tot wijziging van de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Francisco Assis (A8-0129/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0139)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


4.3. Overeenkomst inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (toetreding van Kroatië) * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Overeenkomst van 18 december 1997, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties [COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Liisa Jaakonsaari legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0140)


4.4. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Bolesław G. Piecha (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Bolesław G. Piecha [2015/2339(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0141)


4.5. Het veiligstellen van de belangen van het kind in de gehele EU op basis van verzoekschriften die gericht zijn aan het Europees Parlement (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend door Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, overeenkomstig artikel 216, lid 2, van het Reglement, over het veiligstellen van de belangen van het kind in de gehele EU op basis van verzoekschriften die gericht zijn aan het Europees Parlement (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0142)


4.6. Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité over de ontwikkeling van een Europese pijler van sociale rechten (artikel 137 van het Reglement) (stemming)

Verzoek om raadpleging van de Commissie EMPL

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VERZOEK VAN DE COMMISSIE EMPL

Goedgekeurd


4.7. Spoorwegbureau van de Europese Unie ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid voor verwerping van het standpunt van de Raad)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2016)0143)


4.8. Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (herschikking) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid voor verwerping van het standpunt van de Raad)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2016)0144)


4.9. Spoorwegveiligheid ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake spoorwegveiligheid (herschikking) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Michael Cramer (A8-0056/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid voor verwerping van het standpunt van de Raad)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2016)0145)


4.10. Indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

Het debat heeft plaatsgevonden op18 mei 2015 (punt 16 van de notulen van 18.5.2015).
De stemming werd uitgesteld in de vergadering van19 mei 2015 (punt 5.11 van de notulen van 19.5.2015).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0146)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0146)

Het woord werd gevoerd door:

Cora van Nieuwenhuizen (rapporteur), vóór de stemming.


4.11. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie en uitvoerende agentschappen (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen [2015/2154(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0147)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0147)

De kwijtingen worden verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


4.12. Kwijting 2014: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2014 (stemming)

Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2206(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0148)


4.13. Kwijting 2014: 8e, 9e, 10e en 11e EOF (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2203(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0149)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.14. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Parlement (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling I – Europees Parlement (2015/2155(DEC)) - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0150)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0150)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)

Het woord werd gevoerd door:

Benedek Jávor, over het besluit van de Voorzitter om het verzoek om aparte stemming over paragraaf 49 ontvankelijk te verklaren, en om te vragen dat daarover hoofdelijk wordt gestemd. De Voorzitter aanvaardde dit verzoek, na te hebben vastgesteld dat de vergadering het daarmee eens was.

Markus Pieper (rapporteur), die een mondeling amendement op amendement 36 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


4.15. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling II – Europese Raad en Raad [2015/2156(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0151)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0151)

De verlening van kwijting en daarmede de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder b), van het Reglement).


4.16. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Hof van Justitie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling IV – Hof van Justitie [2015/2157(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0152)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0152)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.17. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Rekenkamer (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling V – Rekenkamer [2015/2158(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0153)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0153)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.18. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [2015/2159(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0154)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0154)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.19. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Comité van de Regio's (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling VII – Comité van de Regio's [2015/2160(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0132/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0155)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0155)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.20. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Dienst voor extern optreden (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden [2015/2163(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0156)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0156)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.21. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Ombudsman (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling VIII – Europese Ombudsman [2015/2161(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0157)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0157)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.22. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (2015/2162(DEC)) - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0109/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0158)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0158)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.23. Kwijting 2014: Prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen van de EU (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014: prestaties, financieel beheer en controle [2015/2205(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt23 )

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0159)


4.24. Kwijting 2014: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2191(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0160)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0160)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.25. Kwijting 2014: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec-bureau) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2192(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0161)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0161)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.26. Kwijting 2014: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2170(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0162)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0162)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.27. Kwijting 2014: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2164(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0163)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0163)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.28. Kwijting 2014: Europese Politieacademie (Cepol) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2180(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 28)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0164)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0164)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.29. Kwijting 2014: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2175(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 29)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0165)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0165)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.30. Kwijting 2014: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2194(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 30)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0166)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0166)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.31. Kwijting 2014: Europese Bankautoriteit (EBA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2188(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 31)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0167)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0167)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.32. Kwijting 2014: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2177(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 32)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0168)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0168)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.33. Kwijting 2014: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2184(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 33)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0169)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0169)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.34. Kwijting 2014: Europees Milieuagentschap (EMA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2168(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 34)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0170)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0170)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.35. Kwijting 2014: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2183(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 35)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0171)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0171)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.36. Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2176(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 36)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0172)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0172)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.37. Kwijting 2014: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2187(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 37)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0173)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0173)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.38. Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2189(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 38)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0174)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0174)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.39. Kwijting 2014: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2193(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 39)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0175)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0175)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.40. Kwijting 2014: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2171(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 40)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0176)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0176)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.41. Kwijting 2014: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2167(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 41)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0177)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0177)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.42. Kwijting 2014: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2174(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 42)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0178)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0178)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.43. Kwijting 2014: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2178(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 43)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0179)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0179)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.44. Kwijting 2014: Europees Spoorwegbureau (ERA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2179(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 44)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0180)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0180)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.45. Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2190(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 45)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0181)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0181)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.46. Kwijting 2014: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2173(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 46)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0182)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0182)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.47. Kwijting 2014: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2195(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 47)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0183)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0183)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.48. Kwijting 2014: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2169(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 48)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0184)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0184)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.49. Kwijting 2014: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2185(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 49)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0185)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0185)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.50. Kwijting 2014: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2165(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 50)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0186)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0186)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.51. Kwijting 2014: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2172(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 51)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0187)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0187)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.52. Kwijting 2014: Europese Politiedienst (Europol) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2186(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 52)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0188)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0188)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.53. Kwijting 2014: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2166(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 53)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0189)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0189)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.54. Kwijting 2014: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2181(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 54)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0190)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0190)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.55. Kwijting 2014: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2182(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 55)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0191)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0191)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.56. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2199(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 56)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0192)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0192)

De verlening van kwijting en daarmede de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder b), van het Reglement).


4.57. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2198(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 57)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0193)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0193)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.58. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel (voormalige Gemeenschappelijke Onderneming Eniac en Gemeenschappelijke Onderneming Artemis) voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2204(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 58)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0194)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0194)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.59. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Eniac voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2202(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 59)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0195)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0195)

De verlening van kwijting en daarmede de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder b), van het Reglement).


4.60. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2201(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 60)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0196)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0196)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.61. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (voormalige Gemeenschappelijke Onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen) voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2200(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 61)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0197)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0197)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.62. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2196(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 62)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0198)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0198)

De verlening van kwijting en daarmede de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder b), van het Reglement).


4.63. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2197(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 63)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0199)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0199)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.64. Jaarverslag 2014 van de Europese Investeringsbank (stemming)

Verslag over de Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag 2014 [2015/2127(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 64)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0200)


4.65. Aanvallen op scholen en ziekenhuizen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 en B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 65)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0488/2016

(ter vervanging van B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 en B8-0493/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda en Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer en Doru-Claudian Frunzulică, namens de S&D-Fractie,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva en Eleni Theocharous, namens de ECR-Fractie,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy en Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun en Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0201)


4.66. Toegang van het publiek tot documenten in 2014 en 2015 (stemming)

Verslag over de toegang van het publiek tot documenten (artikel 116, lid 7, van het Reglement) in 2014 en 2015 [2015/2287(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 66)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0202)


4.67. Vrouwen die als huishoudelijk personeel en als verzorger werken in de EU (stemming)

Verslag over vrouwen die als huishoudelijk personeel en als verzorger werken in de EU [2015/2094(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 67)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0203)


4.68. Gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in het digitale tijdperk (stemming)

Verslag over gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in het digitale tijdperk [2015/2007(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Terry Reintke (A8-0048/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 68)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0204)


5. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.


6. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


7. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 258/2014 tot vaststelling van een Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen voor de periode 2014-2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

BUDG, JURI, CONT

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Griekenland – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Oekraïne) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Monaco waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI, LIBE, IMCO

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-02/C/16 - Rekenkamer (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 7/2016 - Afdeling III – Commissie (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 1/2016 - Comité van de Regio's (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Aanleg van een laboratoriumgebouw (vleugel M) op de locatie van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek te Karlsruhe (Duitsland) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Kredietoverschrijving INF 1/2016 - Economisch en Sociaal Comité (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de herstructurering van de Europese ruimtesector (B8-0389/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (B8-0418/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over bescherming van het grondgebied en hydrogeologische destabilisatie in de lidstaten (B8-0419/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over kinderen met het syndroom van Down (B8-0420/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over het behoud van de steenbokken in de Alpen (B8-0421/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over verdediging van de Europese honingproductie (B8-0422/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over een "new deal" voor energieconsumenten (B8-0423/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over één mechanisme voor civiele bescherming (B8-0424/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen (B8-0425/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de opheffing van de afwijking van de bedwelmingsplicht vóór het slachten van dieren in de biologische sector (B8-0426/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh en Joëlle Mélin. Ontwerpresolutie over de kwestie van het gevaar van blauw licht voor de ogen (B8-0427/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh en Joëlle Mélin. Ontwerpresolutie over de bijwerking van de lijst van schadelijke stoffen op het werk (B8-0428/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de invoering van efficiëntere regels voor de emissie van schadelijke gassen die zorgen voor luchtverontreiniging (B8-0429/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de nieuwe wetsbepalingen en de hiermee verband houdende regelingen ter bescherming van kleine spaarders (B8-0430/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Lorenzo Fontana en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over de juridische gelijkstelling van de verkoop van kinderen via de praktijk van het draagmoederschap met mensenhandel en orgaanhandel (B8-0431/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de ontwikkeling van het Europese partnerschap in de landbouw (B8-0432/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de verspreiding van nieuwe huishoudelijke modellen ter vermindering van de voedselverspilling (B8-0433/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over initiatieven en voorstellen ter ondersteuning van het jeugdbeleid van de lidstaten (B8-0434/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over samenwerking tegen levensmiddelenfraude en "Italian sounding" (B8-0435/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de regelgeving inzake het gebruik van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden op de internetmarkt (B8-0436/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de rechten van personen met een handicap (B8-0437/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over sociale landbouw en de opleidingsmogelijkheden op dit gebied (B8-0438/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de wereldwijde escalatie van geweld tegen christenen (B8-0443/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over toegang tot onderwijs voor volwassen asielzoekers (B8-0444/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de verspreiding van het zikavirus in Italië en in Europa (B8-0445/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het alarm over namaak dat is geslagen door het BHIM (B8-0446/2016)

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het systeem van DOC's en DOCG's voor Italiaanse wijnen, dat gevaar loopt (B8-0447/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over stimulansen voor het gebruik van organisch afval voor de opwekking van schone energie (B8-0448/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de stichting van nieuwe gezinnen onder Europese jongeren (B8-0450/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over herbestemmingsprojecten in steden, met het oog op een opwaardering van het milieu in Europa (B8-0451/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over Europese universitaire initiatieven (B8-0453/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Mara Bizzotto en Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de discriminatie van christenen in het Oosten (B8-0454/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto en Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de discriminerende procedure voor de verlening van visa aan Iraakse religieuze minderheden (B8-0455/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over het migratievraagstuk en de infiltratie door jihadisten (B8-0456/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over het einde van het Schengensysteem (B8-0457/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over christenen, de meest vervolgde religieuze categorie ter wereld (B8-0458/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de inperking van de schuldenlast van de bankinstellingen (B8-0459/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (B8-0460/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de uitzettingen van Syrische vluchtelingen (B8-0462/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET


8. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 45 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14 april 2016)

Commissie FEMM (artikel 54 van het Reglement)

- De noodzaak van een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof (2016/2061(INI))
(advies: EMPL (artikel 54 van het Reglement))

Commissie JURI

- Bepaalde aspecten van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken (de bemiddelingsrichtlijn) (2016/2066(INI))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14 april 2016)

Commissie AFET

- Europese defensie-unie (2016/2052(INI))
(advies: AFCO, BUDG, IMCO)

Commissies BUDG, ECON

- De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen (2016/2064(INI))
(advies: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

Commissie CONT

- De rol van klokkenluiders bij de bescherming van de financiële belangen van de EU (2016/2055(INI))
(advies: AFCO, ECON)

Commissie DEVE

- De toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020 (2016/2053(INI))
(advies: AFET, BUDG, INTA)

Commissie ECON

- Jaarverslag 2015 Europese Centrale Bank (2016/2063(INI))
(advies: EMPL)

- Groenboek over financiële diensten voor consumenten (COM(2015)0630 - 2016/2056(INI))
(advies: JURI, IMCO)

Commissie ENVI

- EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen (2016/2057(INI))
(advies: PETI, DEVE, EMPL, INTA)

Commissie FEMM

- De vrouwenrechten in de landen van het Oostelijk Partnerschap en andere aangrenzende landen (2016/2060(INI))
(advies: AFET)

Commissie INTA

- Gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU in de context van duurzaamheidsvereisten voor natuurlijke fauna (2016/2054(INI))

Commissie ITRE

- EU-strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI))
(advies: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- EU-strategie voor verwarming en koeling (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI))
(advies: ENVI, IMCO)

Commissies ITRE, CULT

- Een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector (2016/2072(INI))

Commissie JURI

- Grensoverschrijdende fusies en splitsingen (2016/2065(INI))

Commissie TRAN (artikel 54 van het Reglement)

- Een luchtvaartstrategie voor Europa (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI))
(advies: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL) (artikel 54 van het Reglement))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 132, lid 1, van het Reglement)

Commissie AFET

- Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (op basis van het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) (2016/2067(INI))

Besluit tot toepassing van de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen (artikel 55 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14 april 2016)

- De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen (2016/2064(INI))
commissies: BUDG, ECON
(advies: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
commissies: IMCO, JURI
(advies: CULT, ITRE, LIBE)

- Een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector (2016/2072(INI))
commissies: ITRE, CULT
(advies: JURI)

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14 april 2016)

Commissie BUDG, ECON (artikel 54 van het Reglement)

- De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen (2016/2064(INI))
(advies: CULT, EMPL, CONT, INTA, IMCO, REGI, ITRE (artikel 54 van het Reglement), TRAN (artikel 54 van het Reglement))

Commissie TRAN (artikel 54 van het Reglement)

- Een luchtvaartstrategie voor Europa (COM(2015)0598 - - 2016/2062(INI))
(advies: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (artikel 54 van het Reglement))

Commissie FEMM (artikel 54 van het Reglement)

- De noodzaak van een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof (2016/2061(INI))
(advies: EMPL (artikel 54 van het Reglement))

Commissie IMCO (artikel 54 van het Reglement)
- Overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen (COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD))
(advies: CULT, JURI (artikel 54 van het Reglement))

Commissie JURI (artikel 54 van het Reglement)
- Grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))
(advies: ITRE, LIBE, CULT (artikel 54 van het Reglement), IMCO (artikel 54 van het Reglement))

Commissie IMCO (artikel 54 van het Reglement)
- Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))
(advies: AFET, INTA, LIBE (artikel 54 van het Reglement))

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het reglement)

Commissie AFCO

- Controle op de toepassing van het Unierecht. Jaarverslag 2014 (COM(2015)0329 - - 2015/2326(INI))
verwezen naar ten principale: JURI
advies: PETI, AFCO, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO

Commissie EMPL

- Uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (2016/2018(INI))
verwezen naar ten principale: JURI, AFCO
advies: ENVI, EMPL, INTA

Wijziging van de titel

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14 april 2016)

Commissies BUDG, ECON

- Nieuwe titel van het initiatiefverslag INI 2015/2344: "Begrotingscapaciteit voor de eurozone" -

Commission JURI

- Nieuwe titel van verslag 2015/2086 (INL): "Grensoverschrijdende aspecten van adopties" -


9. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving nr. 1/2016 van het Hof van Justitie

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit op de hoogte gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijvingen DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 en DEC 05/2016 - Afdeling III – Commissie.


10. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering en de notulen van de vergadering van gisteren aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


11. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 9 t/m 12 mei 2016.


12. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 13.05 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Willmott, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Verontschuldigd:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Kyenge, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid