Indeks 
Protokół
PDF 318kWORD 85k
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Aspekty prawne, demokratyczna kontrola i stosowanie porozumienia UE–Turcja (debata)
 3.Agencja Kolejowa UE ***II - Interoperacyjność systemu kolei w Unii Europejskiej ***II - Bezpieczeństwo kolei ***II (debata)
 4.Głosowanie
  
4.1.Umowa UE-Gruzja o wspólnym obszarze lotniczym (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.2.Eurośródziemnomorska umowa UE-Izrael dotycząca usług lotniczych (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.3.Konwencja w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi (przystąpienie Chorwacji) * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.4.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Bolesława G. Piechy (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.5.Ochrona dobra dziecka w UE w świetle petycji skierowanych do Parlamentu Europejskiego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.6.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie utworzenia europejskiego filaru praw społecznych (art. 137 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.7.Agencja Kolejowa UE ***II (głosowanie)
  
4.8.Interoperacyjność systemu kolei w Unii Europejskiej ***II (głosowanie)
  
4.9.Bezpieczeństwo kolei ***II (głosowanie)
  
4.10.Wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych ***I (głosowanie)
  
4.11.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze (głosowanie)
  
4.12.Absolutorium za rok 2014: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie absolutorium dla Komisji za rok 2014 (głosowanie)
  
4.13.Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. i 11. EFR (głosowanie)
  
4.14.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Parlament Europejski (głosowanie)
  
4.15.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (głosowanie)
  
4.16.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (głosowanie)
  
4.17.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (głosowanie)
  
4.18.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)
  
4.19.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Komitet Regionów (głosowanie)
  
4.20.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (głosowanie)
  
4.21.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (głosowanie)
  
4.22.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)
  
4.23.Absolutorium za rok 2014: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (głosowanie)
  
4.24.Absolutorium za rok 2014: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (głosowanie)
  
4.25.Absolutorium za rok 2014: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) (głosowanie)
  
4.26.Absolutorium za rok 2014: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (głosowanie)
  
4.27.Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) (głosowanie)
  
4.28.Absolutorium za rok 2014: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (głosowanie)
  
4.29.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (głosowanie)
  
4.30.Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)
  
4.31.Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (głosowanie)
  
4.32.Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (głosowanie)
  
4.33.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (głosowanie)
  
4.34.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (głosowanie)
  
4.35.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (głosowanie)
  
4.36.Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (głosowanie)
  
4.37.Absolutorium za rok 2014: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (głosowanie)
  
4.38.Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (głosowanie)
  
4.39.Absolutorium za rok 2014: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)(głosowanie)
  
4.40.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Leków (EMA) (głosowanie)
  
4.41.Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (głosowanie)
  
4.42.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (głosowanie)
  
4.43.Absolutorium za rok 2014: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (głosowanie)
  
4.44.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Kolejowa (ERA) (głosowanie)
  
4.45.Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (głosowanie)
  
4.46.Absolutorium za rok 2014: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (głosowanie)
  
4.47.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (głosowanie)
  
4.48.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (głosowanie)
  
4.49.Absolutorium za rok 2014: Agencja Dostaw Euratomu (głosowanie)
  
4.50.Absolutorium za rok 2014: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (głosowanie)
  
4.51.Absolutorium za rok 2014: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) (głosowanie)
  
4.52.Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Policji (Europol) (głosowanie)
  
4.53.Absolutorium za rok 2014: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (głosowanie)
  
4.54.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) (głosowanie)
  
4.55.Absolutorium za rok 2014: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (głosowanie)
  
4.56.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS (głosowanie)
  
4.57.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (głosowanie)
  
4.58.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL (głosowanie)
  
4.59.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC (głosowanie)
  
4.60.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (głosowanie)
  
4.61.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI) (głosowanie)
  
4.62.Absolutorium za rok 2014: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (głosowanie)
  
4.63.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (głosowanie)
  
4.64.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014 (głosowanie)
  
4.65.Ataki na szpitale i szkoły jako pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego (głosowanie)
  
4.66.Publiczny dostęp do dokumentów w latach 2014–2015 (głosowanie)
  
4.67.Kobiety wykonujące pracę domową i opiekuńczą w UE (głosowanie)
  
4.68.Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 7.Składanie dokumentów
 8.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 9.Przesunięcie środków
 10.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 11.Kalendarz następnych posiedzeń
 12.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.35.


2. Aspekty prawne, demokratyczna kontrola i stosowanie porozumienia UE–Turcja (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Aspekty prawne, demokratyczna kontrola i stosowanie porozumienia UE–Turcja (2016/2666(RSP))

Klaas Dijkhoff (urzędujący przewodniczący Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Patricka O'Flynna, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, która odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lamprosa Fountoulisa, Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Gérard Deprez, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Judith Sargentini, Paul Nuttall, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez José Inácia Farię, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Dennis de Jong, Eva Joly, Vicky Maeijer, Sotirios Zarianopoulos, Frank Engel, Birgit Sippel, Bodil Valero, Cristian Dan Preda, Kati Piri, Milan Zver, Péter Niedermüller, Esther de Lange, Elly Schlein, Alessandra Mussolini i Miltiadis Kyrkos.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Juan Fernando López Aguilar.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, António Marinho e Pinto i Kostas Chrysogonos.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Klaas Dijkhoff.

Debata została zamknięta.


3. Agencja Kolejowa UE ***II - Interoperacyjność systemu kolei w Unii Europejskiej ***II - Bezpieczeństwo kolei ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (wersja przekształcona) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa kolei (wersja przekształcona) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Izaskun Bilbao Barandica i Michael Cramer przedstawili zalecenia do drugiego czytania.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Markus Pieper w imieniu grupy PPE, Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Dominique Riquet w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch i Massimiliano Salini.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias i João Pimenta Lopes.

Głos zabrali: Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica i Michael Cramer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.7 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.8 protokołu z dnia 28.4.2016 i pkt 4.9 protokołu z dnia 28.4.2016.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

4. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrał Petras Auštrevičius, aby wyrazić ubolewanie z powodu faktu, że dwie osoby figurujące na ogólnounijnej liście osób obłożonych zakazem wydawania wiz, sporządzonej przez Parlament w jego zaleceniu z dnia 2 kwietnia 2014 r., mogły wejść do Parlamentu i zabrać w nim głos, jako goście jednego z posłów (Przewodniczący przyjął to do wiadomości).

°
° ° °

Przewodniczący poinformował, że w związku z przewidywanym czasem głosowania przyjmowane będą jedynie wyjaśnienia głosowania złożone na piśmie.


4.1. Umowa UE-Gruzja o wspólnym obszarze lotniczym (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu zmieniającego Umowę o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Francisco Assis (A8-0128/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0138)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


4.2. Eurośródziemnomorska umowa UE-Izrael dotycząca usług lotniczych (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę dotyczącą usług lotniczych między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Państwa Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Francisco Assis (A8-0129/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0139)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


4.3. Konwencja w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi (przystąpienie Chorwacji) * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Republiki Chorwacji do Konwencji z dnia 18 grudnia 1997 r. sporządzonej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi [COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Liisa Jaakonsaari złożyła oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0140)


4.4. Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Bolesława G. Piechy (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Bolesława G. Piechy [2015/2339(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0141)


4.5. Ochrona dobra dziecka w UE w świetle petycji skierowanych do Parlamentu Europejskiego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony przez Cecilię Wikström, w imieniu komisji PETI, zgodnie z art. 216 ust. 2 Regulaminu, w sprawie ochrony dobra dziecka w całej UE na podstawie petycji skierowanych do Parlamentu Europejskiego (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0142)


4.6. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie utworzenia europejskiego filaru praw społecznych (art. 137 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek komisji EMPL o zasięgnięcie opinii

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI EMPL

Zatwierdzono


4.7. Agencja Kolejowa UE ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

(Do odrzucenia stanowiska Rady wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2016)0143)


4.8. Interoperacyjność systemu kolei w Unii Europejskiej ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (wersja przekształcona) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

(Do odrzucenia stanowiska Rady wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2016)0144)


4.9. Bezpieczeństwo kolei ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa kolei (wersja przekształcona) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Michael Cramer (A8-0056/2016)

(Do odrzucenia stanowiska Rady wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2016)0145)


4.10. Wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wskaźników w instrumentach finansowych i umowach finansowych [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

Debata odbyła się dnia 18 maja 2015 r. (pkt 16 protokołu z dnia 18.5.2015).
Głosowanie zostało odroczone na posiedzeniu w dniu 19 maja 2015 r.(pkt 5.11 protokołu z dnia 19.5.2015).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0146)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0146)

Wystąpienia

Cora van Nieuwenhuizen (sprawozdawczyni), przed głosowaniem.


4.11. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze [2015/2154(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0147)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0147)

Absolutoria zostały udzielone, a zamknięcie ksiąg rachunkowych zostało zatwierdzone (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


4.12. Absolutorium za rok 2014: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie absolutorium dla Komisji za rok 2014 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2014 [2015/2206(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0148)


4.13. Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. i 11. EFR (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju na rok budżetowy 2014 [2015/2203(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0149)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.14. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Parlament Europejski (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 1 – Parlament Europejski (2015/2155(DEC)) - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0150)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0150)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Wystąpienia

Benedek Jávor w sprawie decyzji przewodniczącego uznającej za dopuszczalny wniosek o głosowanie podzielone nad ust. 49 oraz aby wnieść o głosowanie imienne nad tym ustępem. Przewodniczący, stwierdziwszy zgodę Zgromadzenia, zatwierdził wniosek.

Markus Pieper (sprawozdawca) przedstawił poprawkę ustną do poprawki 36. Poprawka została przyjęta.


4.15. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada [2015/2156(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0151)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0151)

Udzielenie absolutorium i zamknięcie ksiąg rachunkowych zostaje odroczone (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. b) Regulaminu)


4.16. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości [2015/2157(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0152)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0152)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.17. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy [2015/2158(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0153)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0153)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.18. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [2015/2159(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0154)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0154)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.19. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Komitet Regionów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 7 – Komitet Regionów [2015/2160(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Monica Macovei (A8-0132/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0155)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0155)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.20. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych [2015/2163(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0156)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0156)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.21. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich [2015/2161(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0157)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0157)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.22. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (2015/2162(DEC)) - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Monica Macovei (A8-0109/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0158)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0158)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.23. Absolutorium za rok 2014: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola [2015/2205(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt23 )

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0159)


4.24. Absolutorium za rok 2014: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2014 [2015/2191(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0160)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0160)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.25. Absolutorium za rok 2014: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej na rok budżetowy 2014 [2015/2192(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0161)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0161)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.26. Absolutorium za rok 2014: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 [2015/2170(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0162)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0162)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.27. Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2014 [2015/2164(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0163)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0163)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.28. Absolutorium za rok 2014: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2014 [2015/2180(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 28)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0164)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0164)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.29. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2014 [2015/2175(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 29)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0165)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0165)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.30. Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu na rok budżetowy 2014 [2015/2194(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 30)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0166)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0166)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.31. Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego na rok budżetowy 2014 [2015/2188(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 31)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0167)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0167)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.32. Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2014 [2015/2177(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 32)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0168)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0168)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.33. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2014 [2015/2184(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 33)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0169)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0169)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.34. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2014 [2015/2168(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 34)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0170)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0170)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.35. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2014 [2015/2183(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 35)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0171)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0171)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.36. Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2014 [2015/2176(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 36)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0172)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0172)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.37. Absolutorium za rok 2014: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2014 [2015/2187(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 37)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0173)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0173)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.38. Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych na rok budżetowy 2014 [2015/2189(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 38)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0174)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0174)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.39. Absolutorium za rok 2014: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)(głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2014 [2015/2193(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 39)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0175)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0175)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.40. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Leków (EMA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2014 [2015/2171(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 40)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0176)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0176)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.41. Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2014 [2015/2167(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 41)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0177)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0177)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.42. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2014 [2015/2174(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 42)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0178)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0178)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.43. Absolutorium za rok 2014: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2014 [2015/2178(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 43)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0179)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0179)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.44. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Kolejowa (ERA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2014 [2015/2179(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 44)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0180)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0180)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.45. Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na rok budżetowy 2014 [2015/2190(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 45)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0181)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0181)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.46. Absolutorium za rok 2014: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2014 [2015/2173(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 46)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0182)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0182)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.47. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości na rok budżetowy 2014 [2015/2195(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 47)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0183)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0183)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.48. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2014 [2015/2169(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 48)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0184)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0184)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.49. Absolutorium za rok 2014: Agencja Dostaw Euratomu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu na rok budżetowy 2014 [2015/2185(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 49)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0185)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0185)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.50. Absolutorium za rok 2014: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2014 [2015/2165(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 50)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0186)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0186)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.51. Absolutorium za rok 2014: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej (Eurojust) za rok budżetowy 2014 [2015/2172(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 51)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0187)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0187)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.52. Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Policji (Europol) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji (Europol) na rok budżetowy 2014 [2015/2186(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 52)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0188)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0188)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.53. Absolutorium za rok 2014: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 [2015/2166(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 53)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0189)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0189)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.54. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 [2015/2181(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 54)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0190)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0190)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.55. Absolutorium za rok 2014: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2014 [2015/2182(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 55)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0191)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0191)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.56. Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2014 [2015/2199(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 56)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0192)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0192)

Udzielenie absolutorium i zamknięcie ksiąg rachunkowych zostaje odroczone (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. b) Regulaminu)


4.57. Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo” na rok budżetowy 2014 [2015/2198(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 57)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0193)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0193)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.58. Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL (wcześniej Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC i Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS) na rok budżetowy 2014 [2015/2204(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 58)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0194)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0194)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.59. Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC na rok budżetowy 2014 [2015/2202(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 59)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0195)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0195)

Udzielenie absolutorium i zamknięcie ksiąg rachunkowych zostaje odroczone (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. b) Regulaminu)


4.60. Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych na rok budżetowy 2014 [2015/2201(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 60)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0196)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0196)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.61. Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (dawniej Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych) na rok budżetowy 2014 [2015/2200(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 61)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0197)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0197)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.62. Absolutorium za rok 2014: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej na rok budżetowy 2014 [2015/2196(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 62)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0198)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0198)

Udzielenie absolutorium i zamknięcie ksiąg rachunkowych zostaje odroczone (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. b) Regulaminu)


4.63. Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR na rok budżetowy 2014 [2015/2197(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 63)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0199)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0199)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


4.64. Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014 [2015/2127(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 64)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0200)


4.65. Ataki na szpitale i szkoły jako pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 i B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 65)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0488/2016

(zastępujący B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 i B8-0493/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda i Davor Ivo Stier, w imieniu grupy politycznej PPE,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer i Doru-Claudian Frunzulică, w imieniu grupy S&D,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva i Eleni Theocharous, w imieniu grupy ECR,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber i Hilde Vautmans, w imieniu grupy politycznej ALDE,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy i Liadh Ní Riada, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun i Yannick Jadot, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0201)


4.66. Publiczny dostęp do dokumentów w latach 2014–2015 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie publicznego dostępu do dokumentów (art. 116 ust. 7 Regulaminu) w latach 2014–2015 [2015/2287(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 66)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0202)


4.67. Kobiety wykonujące pracę domową i opiekuńczą w UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie kobiet wykonujących pracę domową i opiekuńczą w UE [2015/2094(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 67)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0203)


4.68. Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet w erze cyfrowej [2015/2007(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Terry Reintke (A8-0048/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 68)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0204)


5. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.


6. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


7. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 258/2014 w sprawie ustanowienia unijnego programu wspierania określonych działań w dziedzinie sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG, JURI, CONT

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE wodniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Grecji nr EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, JURI

- Wniosek w sprawie decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Monako ustanawiającej środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI, LIBE, IMCO

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-02/C/16 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 7/2016 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 1/2016 - Komitet Regionów (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Budowa budynku laboratoryjnego (skrzydło M) we Wspólnym Centrum Badawczym w Karlsruhe (Niemcy) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Przesunięcie środków INF 1/2016 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie restrukturyzacji europejskiego sektora przestrzeni kosmicznej (B8-0389/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (B8-0418/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie ochrony środowiska i utrzymania równowagi hydrogeologicznej w państwach członkowskich (B8-0419/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie dzieci cierpiących na zespół Downa (B8-0420/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie ochrony koziorożców alpejskich (B8-0421/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie ochrony europejskiej produkcji miodu (B8-0422/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie stworzenia nowego ładu dla odbiorców energii (B8-0423/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wspólnego mechanizmu ochrony ludności (B8-0424/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w stosunkach między przedsiębiorstwami w sektorze spożywczym (B8-0425/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wygaśnięcia odstępstwa od wymogu ogłuszania zwierząt przed ubojem w produkcji ekologicznej (B8-0426/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh i Joëlle Mélin. Projekt rezolucji w sprawie kwestii szkodliwości światła niebieskiego dla wzroku (B8-0427/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh i Joëlle Mélin. Projekt rezolucji w sprawie aktualizacji wykazu substancji szkodliwych w miejscu pracy (B8-0428/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia skuteczniejszych przepisów dotyczących emisji szkodliwych gazów zanieczyszczających powietrze (B8-0429/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie nowych przepisów i związanych z nimi uregulowań chroniących drobnych oszczędzających (B8-0430/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Lorenzo Fontana i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie zrównania skutków prawnych sprzedaży dzieci w drodze macierzyństwa zastępczego z handlem ludźmi i organami (B8-0431/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie rozwoju europejskiego partnerstwa na rzecz rolnictwa (B8-0432/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie rozpowszechniania nowych metod zarządzania gospodarstwem domowym mających na celu ograniczanie marnotrawstwa żywności (B8-0433/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie inicjatyw i propozycji wspierających politykę młodzieżową państw członkowskich (B8-0434/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie współpracy w zakresie zapobiegania fałszowaniu żywności i zjawisku „Italian sounding” (B8-0435/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie przepisów dotyczących wykorzystywania danych osobowych w celach komercyjnych na rynku internetowym (B8-0436/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie praw osób niepełnosprawnych (B8-0437/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie rolnictwa społecznego i związanych z nim możliwości kształcenia (B8-0438/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie eskalacji przemocy wobec chrześcijan na świecie (B8-0443/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie dostępu do kształcenia osób ubiegających się o azyl (B8-0444/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa Zika we Włoszech i w całej Europie (B8-0445/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie problemu podrabiania produktów zgłoszonego przez UHRW (B8-0446/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zagrożeń dla systemu oznaczeń pochodzenia włoskich win DOC i DOCG (B8-0447/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie zachęcania do wykorzystywania odpadów organicznych do produkcji czystej energii (B8-0448/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie zakładania nowych rodzin przez europejską młodzież (B8-0450/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie planowania rewitalizacji obszarów miejskich na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w Europie (B8-0451/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie europejskich inicjatyw uniwersyteckich (B8-0453/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Mara Bizzotto i Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie dyskryminacji chrześcijan ze Wschodu (B8-0454/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto i Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie dyskryminacyjnej procedury przyznawania wiz członkom irackich mniejszości religijnych (B8-0455/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie kwestii imigrantów i infiltracji dżihadystów (B8-0456/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie zniesienia systemu Schengen (B8-0457/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie chrześcijan – najbardziej prześladowanej na świecie wspólnoty wyznaniowej (B8-0458/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie zmniejszenia zadłużenia instytucji bankowych (B8-0459/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie wykorzystania nowych źródeł energii (B8-0460/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie wydaleń uchodźców syryjskich (B8-0462/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET


8. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja o sporządzeniu sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 45 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 14 kwietnia 2016 r.)

komisja FEMM (art. 54 Regulaminu)

- Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć (2016/2061(INI))
(opinia: EMPL) (art. 54 Regulaminu))

komisja JURI

- Niektóre aspekty mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (dyrektywa w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego) (2016/2066(INI))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 14 kwietnia 2016 r.)

komisja AFET

- Europejska Unia Obrony (2016/2052(INI))
(opinia: AFCO, BUDG, IMCO)

komisje BUDG, ECON

- Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (2016/2064(INI))
(opinia: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

komisja CONT

- Rola demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE (2016/2055(INI))
(opinia: AFCO, ECON)

komisja DEVE

- Przyszłość stosunków AKP-UE po roku 2020 (2016/2053(INI))
(opinia: AFET, BUDG, INTA)

komisja ECON

- Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 (2016/2063(INI))
(opinia: EMPL)

- Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych (COM(2015)0630 - 2016/2056(INI))
(opinia: JURI, IMCO)

komisja ENVI

- Unijne możliwości zwiększenia dostępu do leków (2016/2057(INI))
(opinia: PETI, DEVE, EMPL, INTA)

komisja FEMM

- Prawa kobiet w krajach Partnerstwa Wschodniego oraz państwach sąsiadujących (2016/2060(INI))
(opinia: AFET)

komisja INTA

- Wspólna polityka handlowa UE w kontekście wymogów dotyczących ochrony dzikiej natury (2016/2054(INI))

komisja ITRE

- Strategia UE na rzecz skroplonego gazu ziemnego i składowania gazu (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI))
(opinia: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Strategia UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI))
(opinia: ENVI, IMCO)

komisje ITRE, CULT
- Spójna polityka UE dla sektora kultury i sektora twórczego (2016/2072(INI))

komisja JURI

- Transgraniczne łączenia i podziały spółek (2016/2065(INI))

komisja TRAN (art. 54 Regulaminu)

- Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI))
(opinia: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL) (art. 54 Regulaminu))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 132 ust. 1 Regulaminu)

komisja AFET

- Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa) (2016/2067(INI))

Decyzja o ustanowieniu procedury ze wspólnymi posiedzeniami komisji (art. 55 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodnicząycch z dnia 14 kwietnia 2016 r.)

- Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (2016/2064(INI))
komisje: BUDG, ECON
(opinia: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- Umowy o dostarczanie treści cyfrowych (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
komisje: IMCO, JURI
(opinia: CULT, ITRE, LIBE)

- Spójna polityka UE dla sektora kultury i sektora twórczego (2016/2072(INI))
komisje: ITRE, CULT
(opinia: JURI)

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 14 kwietnia 2016 r.)

komisje BUDG, ECON (art. 54 Regulaminu)

- Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (2016/2064(INI))
(opinia: CULT, EMPL, CONT, INTA, IMCO, REGI, ITRE (art. 54 Regulaminu), TRAN (art. 54 Regulaminu))

komisja TRAN (art. 54 Regulaminu)

- Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa (COM(2015)0598 - - 2016/2062(INI))
(opinia: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (art. 54 Regulaminu))

komisja FEMM (art. 54 Regulaminu)

- Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć (2016/2061(INI))
(opinia: EMPL) (art. 54 Regulaminu))

komisja IMCO (art. 54 Regulaminu)
- Umowy sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość (COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD))
(opinia: CULT, JURI (art. 54 Regulaminu))

komisja JURI (art. 54 Regulaminu)
- Zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))
(opinia: ITRE, LIBE, CULT (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu))

komisja IMCO (art. 54 Regulaminu)
- Kontrola nabywania i posiadania broni (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))
(opinia: AFET, INTA, LIBE (art. 54 Regulaminu))

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja AFCO

- Kontrola stosowania prawa UE - Sprawozdanie roczne za 2014 rok (COM(2015)0329 - - 2015/2326(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI
opinia: PETI, AFCO, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO

komisja EMPL

- Interpretacja i wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (2016/2018(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI, AFCO
opinia: ENVI, EMPL, INTA

Zmiana tytułu

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 14 kwietnia 2016 r.)

komisje BUDG, ECON

- Nowy tytuł sprawozdania z własnej inicjatywy INI 2015/2344 : Możliwości budżetowe strefy euro-

komisja JURI

- Nowy tytuł sprawozdania 2015/2086 (INL) : „Transgraniczne aspekty adopcji-


9. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec przesunięcia środków Trybunału Sprawiedliwości nr 1/2016.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zaaprobowaniu przesunięcia środków DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 i DEC 05/2016 - sekcja III – Komisja.


10. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia wraz z protokołem wczorajszego posiedzenia zostaną poddane pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


11. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 9 do 12 maja 2016 r.


12. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 13.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Willmott, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Kyenge, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności