Zoznam 
Zápisnica
PDF 311kWORD 86k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Právne aspekty, demokratická kontrola a vykonávanie dohody medzi EÚ a Tureckom (rozprava)
 3.Železničná agentúra EÚ ***II - Interoperabilita systému železníc v Európskej únii ***II - Bezpečnosť železníc ***II (rozprava)
 4.Hlasovanie
  4.1.Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Gruzínskom (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.2.Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.3.Dohovor o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (pristúpenie Chorvátska ) * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.4.Žiadosť o zbavenie imunity Bolesława G. Piechu (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.5.Ochrana najlepších záujmov dieťaťa v celej EÚ na základe petícií adresovaných Európskemu parlamentu (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.6.Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom o vytvorení európskeho piliera sociálnych práv (článok 137 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.7.Železničná agentúra EÚ ***II (hlasovanie)
  4.8.Interoperabilita systému železníc v Európskej únii ***II (hlasovanie)
  4.9.Bezpečnosť železníc ***II (hlasovanie)
  4.10.Referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmlúv ***I (hlasovanie)
  4.11.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry (hlasovanie)
  4.12.Absolutórium za rok 2014: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2014 (hlasovanie)
  4.13.Absolutórium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasovanie)
  4.14.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (hlasovanie)
  4.15.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (hlasovanie)
  4.16.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (hlasovanie)
  4.17.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov (hlasovanie)
  4.18.Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)
  4.19.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (hlasovanie)
  4.20.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (hlasovanie)
  4.21.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (hlasovanie)
  4.22.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (hlasovanie)
  4.23.Absolutórium za rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (hlasovanie)
  4.24.Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (hlasovanie)
  4.25.Absolutórium za rok 2014: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) (hlasovanie)
  4.26.Absolutórium za rok 2014: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (hlasovanie)
  4.27.Absolutórium za rok 2014: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (hlasovanie)
  4.28.Absolutórium za rok 2014: Európska policajná akadémia (CEPOL) (hlasovanie)
  4.29.Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (hlasovanie)
  4.30.Absolutórium za rok 2014: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)
  4.31.Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (hlasovanie)
  4.32.Absolutórium za rok 2014: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (hlasovanie)
  4.33.Absolutórium za rok 2014: Európska chemická agentúra (ECHA) (hlasovanie)
  4.34.Absolutórium za rok 2014: Európska environmentálna agentúra (EEA) (hlasovanie)
  4.35.Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (hlasovanie)
  4.36.Absolutórium za rok 2014: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (hlasovanie)
  4.37.Absolutórium za rok 2014: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (hlasovanie)
  4.38.Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (hlasovanie)
  4.39.Absolutórium za rok 2014: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)(hlasovanie)
  4.40.Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre lieky (EMA) (hlasovanie)
  4.41.Absolutórium za rok 2014: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (hlasovanie)
  4.42.Absolutórium za rok 2014: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (hlasovanie)
  4.43.Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (hlasovanie)
  4.44.Absolutórium za rok 2014: Európska železničná agentúra (ERA) (hlasovanie)
  4.45.Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (hlasovanie)
  4.46.Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (hlasovanie)
  4.47.Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (hlasovanie)
  4.48.Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (hlasovanie)
  4.49.Absolutórium za rok 2014: Zásobovacia agentúra Euratomu (EURATOM) (hlasovanie)
  4.50.Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) (hlasovanie)
  4.51.Absolutórium za rok 2014: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (hlasovanie)
  4.52.Absolutórium za rok 2014: Európsky policajný úrad (Europol) (hlasovanie)
  4.53.Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (hlasovanie)
  4.54.Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) (hlasovanie)
  4.55.Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (hlasovanie)
  4.56.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ARTEMIS (hlasovanie)
  4.57.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik Čisté nebo (hlasovanie)
  4.58.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ECSEL (hlasovanie)
  4.59.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ENIAC (hlasovanie)
  4.60.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre palivové články a vodík (hlasovanie)
  4.61.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (hlasovanie)
  4.62.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)
  4.63.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik SESAR (hlasovanie)
  4.64.Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2014 (hlasovanie)
  4.65.Útoky na nemocnice a školy ako porušovanie medzinárodného humanitárneho práva (hlasovanie)
  4.66.Prístup verejnosti k dokumentom v rokoch 2014 – 2015 (hlasovanie)
  4.67.Ženy pracujúce v domácnosti a opatrovateľky v EÚ (hlasovanie)
  4.68.Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v digitálnom veku (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 7.Predloženie dokumentov
 8.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 9.Presun rozpočtových prostriedkov
 10.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 11.Termíny nasledujúcich rokovaní
 12.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 8.35 h.


2. Právne aspekty, demokratická kontrola a vykonávanie dohody medzi EÚ a Tureckom (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Právne aspekty, demokratická kontrola a vykonávanie dohody medzi EÚ a Tureckom (2016/2666(RSP))

Klaas Dijkhoff (úradujúci predseda Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lefteris Christoforou, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Patrick O'Flynn, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lampros Fountoulis, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Gérard Deprez, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Judith Sargentini, Paul Nuttall, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil José Inácio Faria, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Dennis de Jong, Eva Joly, Vicky Maeijer, Sotirios Zarianopoulos, Frank Engel, Birgit Sippel, Bodil Valero, Cristian Dan Preda, Kati Piri, Milan Zver, Péter Niedermüller, Esther de Lange, Elly Schlein, Alessandra Mussolini a Miltiadis Kyrkos.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

V rozprave vystúpil Juan Fernando López Aguilar.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, António Marinho e Pinto a Kostas Chrysogonos.

Vystúpili: Frans Timmermans a Klaas Dijkhoff.

Rozprava sa skončila.


3. Železničná agentúra EÚ ***II - Interoperabilita systému železníc v Európskej únii ***II - Bezpečnosť železníc ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (prepracované znenie) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti železníc (prepracované znenie) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle uviedol odporúčanie do druhého čítania.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Izaskun Bilbao Barandica a Michael Cramer uviedli svoje odporúčania do druhého čítania.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Markus Pieper v mene skupiny PPE, Ismail Ertug v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Dominique Riquet v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Georg Mayer v mene skupiny ENF, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch a Massimiliano Salini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias a João Pimenta Lopes.

Vystúpili: Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica a Michael Cramer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.7 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.8 zápisnice zo dňa 28.4.2016 a bod 4.9 zápisnice zo dňa 28.4.2016.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

4. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Petras Auštrevičius, ktorý vyjadril poľutovanie nad tým, že dve osoby uvedené na zozname pre zákaz vydávania víz, ktorý platí pre celú Úniu a ktorý vypracoval Parlament vo svojom odporúčaní z 2. apríla 2014, mohli na pozvanie jedného poslanca vstúpiť na pôdu Parlamentu a vystúpiť tam s prejavom (predseda to vzal na vedomie).

°
° ° °

Predseda oznámil, že vzhľadom na predpokladanú dĺžku hlasovania budú akceptované iba písomné odôvodnenia hlasovania.


4.1. Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Gruzínskom (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov protokolu, ktorým sa mení Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, aby sa zohľadnilo pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii [12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Francisco Assis (A8-0128/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0138)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


4.2. Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu, ktorým sa mení Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii [12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Francisco Assis (A8-0129/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0139)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


4.3. Dohovor o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (pristúpenie Chorvátska ) * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o odporúčaní k rozhodnutiu Rady o pristúpení Chorvátskej republiky k Dohovoru z 18. decembra 1997 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami [COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Liisa Jaakonsaari vystúpil s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0140)


4.4. Žiadosť o zbavenie imunity Bolesława G. Piechu (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Bolesława G. Piechu [2015/2339(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0141)


4.5. Ochrana najlepších záujmov dieťaťa v celej EÚ na základe petícií adresovaných Európskemu parlamentu (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložila Cecilia Wikström, v mene výboru PETI, v súlade s článkom 216 ods. 2 rokovacieho poriadku, o ochrane záujmov dieťaťa v celej EÚ na základe petícií adresovaných Európskemu parlamentu (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0142)


4.6. Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom o vytvorení európskeho piliera sociálnych práv (článok 137 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť výboru EMPL o konzultáciu

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

ŽIADOSŤ VÝBORU EMPL

Schválené


4.7. Železničná agentúra EÚ ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

((potrebná kvalifikovaná väčšina na zamietnutie pozície Rady)Kvalifikovaná väčšina potrebná na zamietnutie pozície Rady)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2016)0143)


4.8. Interoperabilita systému železníc v Európskej únii ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (prepracované znenie) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

((potrebná kvalifikovaná väčšina na zamietnutie pozície Rady)(potrebná kvalifikovaná väčšina na zamietnutie pozície Rady)Kvalifikovaná väčšina potrebná na zamietnutie pozície Rady)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2016)0144)


4.9. Bezpečnosť železníc ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti železníc (prepracované znenie) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Michael Cramer (A8-0056/2016)

((potrebná kvalifikovaná väčšina na zamietnutie pozície Rady)(potrebná kvalifikovaná väčšina na zamietnutie pozície Rady)Kvalifikovaná väčšina potrebná na zamietnutie pozície Rady)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2016)0145)


4.10. Referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmlúv ***I (hlasovanie)

Správa o nariadení Európskeho parlamentu a Rady o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

Rozprava sa uskutočnila18. mája 2015 (bod 16 zápisnice zo dňa 18.5.2015).
Hlasovanie bolo odložené počas rokovania dňa19. mája 2015 (bod 5.11 zápisnice zo dňa 19.5.2015).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0146)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0146)

Vystúpenia:

Cora van Nieuwenhuizen (spravodajkyňa), pred hlasovaním.


4.11. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III - Komisia a výkonné agentúry [2015/2154(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0147)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0147)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.12. Absolutórium za rok 2014: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2014 (hlasovanie)

Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2014 [2015/2206(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0148)


4.13. Absolutórium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014 [2015/2203(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0149)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.14. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel I – Európsky parlament (2015/2155(DEC)) - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0150)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0150)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).

Vystúpenia:

Benedek Jávor o rozhodnutí predsedu vyhlásiť žiadosť o oddelené hlasovanie o odseku 49 za prípustnú a so žiadosťou, aby sa o ňom hlasovalo podľa mien. Predseda konštatoval súhlas pléna a žiadosť schválil.

Markus Pieper (spravodajca) predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 36, ktorý bol prijatý.


4.15. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada [2015/2156(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0151)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0151)

Udelenie absolutória a účtovná závierka sa odkladajú (pozri príloha V čl. 5 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku).Udelenie absolutória a účtovná závierka boli odložené (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku).


4.16. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IV – Súdny dvor [2015/2157(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0152)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0152)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.17. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel V – Dvor audítorov [2015/2158(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0153)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0153)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.18. Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [2015/2159(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0154)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0154)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.19. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VII – Výbor regiónov [2015/2160(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0132/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0155)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0155)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.20. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť [2015/2163(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0156)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0156)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.21. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VIII – európsky ombudsman [2015/2161(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0157)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0157)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.22. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (2015/2162(DEC)) - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0109/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0158)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0158)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.23. Absolutórium za rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola [2015/2205(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod23 )

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0159)


4.24. Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014 [2015/2191(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0160)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0160)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.25. Absolutórium za rok 2014: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014 [2015/2192(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0161)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0161)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.26. Absolutórium za rok 2014: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014 [2015/2170(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0162)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0162)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.27. Absolutórium za rok 2014: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014 [2015/2164(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 27)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0163)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0163)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.28. Absolutórium za rok 2014: Európska policajná akadémia (CEPOL) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014 [2015/2180(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 28)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0164)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0164)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.29. Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014 [2015/2175(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 29)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0165)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0165)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.30. Absolutórium za rok 2014: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2014 [2015/2194(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 30)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0166)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0166)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.31. Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014 [2015/2188(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 31)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0167)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0167)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.32. Absolutórium za rok 2014: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014 [2015/2177(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 32)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0168)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0168)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.33. Absolutórium za rok 2014: Európska chemická agentúra (ECHA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014 [2015/2184(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 33)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0169)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0169)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.34. Absolutórium za rok 2014: Európska environmentálna agentúra (EEA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014 [2015/2168(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 34)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0170)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0170)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.35. Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014 [2015/2183(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 35)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0171)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0171)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.36. Absolutórium za rok 2014: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2014 [2015/2176(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 36)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0172)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0172)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.37. Absolutórium za rok 2014: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2014 [2015/2187(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 37)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0173)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0173)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.38. Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014 [2015/2189(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 38)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0174)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0174)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.39. Absolutórium za rok 2014: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)(hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2014 [2015/2193(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 39)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0175)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0175)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.40. Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre lieky (EMA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2014 [2015/2171(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 40)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0176)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0176)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.41. Absolutórium za rok 2014: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2014 [2015/2167(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 41)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0177)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0177)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.42. Absolutórium za rok 2014: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2014 [2015/2174(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 42)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0178)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0178)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.43. Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014 [2015/2178(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 43)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0179)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0179)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.44. Absolutórium za rok 2014: Európska železničná agentúra (ERA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014 [2015/2179(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 44)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0180)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0180)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.45. Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2014 [2015/2190(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 45)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0181)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0181)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.46. Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014 [2015/2173(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 46)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0182)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0182)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.47. Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014 [2015/2195(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 47)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0183)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0183)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.48. Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014 [2015/2169(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 48)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0184)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0184)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.49. Absolutórium za rok 2014: Zásobovacia agentúra Euratomu (EURATOM) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2014 [2015/2185(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 49)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0185)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0185)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.50. Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014 [2015/2165(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 50)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0186)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0186)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.51. Absolutórium za rok 2014: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (hlasovanie)

Správ o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) za rozpočtový rok 2014 [2015/2172(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 51)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0187)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0187)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.52. Absolutórium za rok 2014: Európsky policajný úrad (Europol) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2014 [2015/2186(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 52)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0188)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0188)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.53. Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2014 [2015/2166(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 53)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0189)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0189)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.54. Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2014 [2015/2181(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 54)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0190)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0190)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.55. Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2014 [2015/2182(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 55)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0191)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0191)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.56. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ARTEMIS (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014 [2015/2199(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 56)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0192)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0192)

Udelenie absolutória a účtovná závierka sa odkladajú (pozri príloha V čl. 5 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku).Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku).


4.57. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik Čisté nebo (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2014 [2015/2198(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 57)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0193)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0193)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.58. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ECSEL (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS) za rozpočtový rok 2014 [2015/2204(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 58)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0194)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0194)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.59. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ENIAC (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014 [2015/2202(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 59)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0195)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0195)

Udelenie absolutória a účtovná závierka sa odkladajú (pozri príloha V čl. 5 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku).Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku).


4.60. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre palivové články a vodík (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2014 [2015/2201(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 60)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0196)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0196)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.61. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (pôvodne spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky) za rozpočtový rok 2014 [2015/2200(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 61)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0197)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0197)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.62. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014 [2015/2196(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 62)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0198)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0198)

Udelenie absolutória a účtovná závierka sa odkladajú (pozri príloha V čl. 5 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku).Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku).


4.63. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik SESAR (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014 [2015/2197(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 63)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0199)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0199)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.64. Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2014 (hlasovanie)

Správa o Európskej investičnej banke (EIB) – výročná správa za rok 2014 [2015/2127(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 64)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0200)


4.65. Útoky na nemocnice a školy ako porušovanie medzinárodného humanitárneho práva (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 a B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 65)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0488/2016

(nahrádzajúci B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 a B8-0493/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda a Davor Ivo Stier, v mene skupiny PPE,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer a Doru-Claudian Frunzulică, v mene skupiny S&D,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva a Eleni Theocharous, v mene skupiny ECR,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber a Hilde Vautmans, v mene skupiny ALDE,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy a Liadh Ní Riada, v mene skupiny GUE/NGL,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun a Yannick Jadot, v mene skupiny Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0201)


4.66. Prístup verejnosti k dokumentom v rokoch 2014 – 2015 (hlasovanie)

Správa o prístupe verejnosti k dokumentom (článok 116 ods. 7) v rokoch 2014 – 2015 [2015/2287(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 66)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0202)


4.67. Ženy pracujúce v domácnosti a opatrovateľky v EÚ (hlasovanie)

Správa o ženách pracujúcich v domácnosti a opatrovateľkách v EÚ [2015/2094(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 67)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0203)


4.68. Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v digitálnom veku (hlasovanie)

Správa o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v digitálnom veku [2015/2007(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Terry Reintke (A8-0048/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 68)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0204)


5. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.


6. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


7. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 258/2014, ktorým sa ustanovuje program Únie určený na podporu osobitných činností voblasti finančného výkazníctva aauditu na roky 2014 – 2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, JURI, CONT

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide ozverejňovanie informáciíodanizpríjmu určitými podnikmi apobočkami (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Grécka – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, akrajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ukrajina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k dohode medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES, v mene Európskej únie (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

stanovisko:

JURI, LIBE, IMCO

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-02/C/16 – Európsky dvor audítorov (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 7/2016 - Oddiel III - Komisia (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 1/2016 – Výbor regiónov (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Výstavba budovy s laboratóriami (krídlo M) v areáli Spoločného výskumného centra v Karlsruhe (Nemecko) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 1/2016 - Hospodársky a sociálny výbor (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) poslancov – návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o reštrukturalizácii európskeho vesmírneho sektora (B8-0389/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o odpade z elektrických a elektronických zariadení (B8-0418/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o ochrane územia a hydrogeologickej nestabilite v členských štátoch (B8-0419/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o deťoch s Downovým syndrómom (B8-0420/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o ochrane kozorožcov horských v Alpách (B8-0421/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o ochrane európskej produkcie medu (B8-0422/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vytváraní nového prístupu s dôrazom na spotrebiteľov energie (B8-0423/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o jednotnom mechanizme v oblasti civilnej ochrany (B8-0424/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nekalých obchodných praktikách medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci (B8-0425/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o ukončení platnosti výnimky z povinnosti omračovania pred zabitím zvierat z ekologického chovu (B8-0426/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Joëlle Mélin. Návrh uznesenia o nebezpečnom vplyve modrého svetla na zrak (B8-0427/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Joëlle Mélin. Návrh uznesenia o aktualizácii zoznamu škodlivých látok vyskytujúcich sa na pracovisku (B8-0428/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zavedení účinnejších právnych predpisov týkajúcich sa emisií škodlivých plynov, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia (B8-0429/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nových právnych predpisoch a príslušných špecifikáciách na ochranu drobných sporiteľov (B8-0430/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Lorenzo Fontana a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o postavení obchodovania s deťmi vykonávaného prostredníctvom náhradného materstva z právneho hľadiska na roveň obchodovania s ľuďmi a s orgánmi (B8-0431/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o rozvoji európskeho partnerstva v poľnohospodárstve (B8-0432/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o šírení nových foriem hospodárenia domácností zameraných na obmedzenie plytvania potravinami (B8-0433/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o iniciatívach a návrhoch na podporu politík členských štátov (B8-0434/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o spolupráci v boji proti podvodom v potravinárstve a zneužívaniu taliansky znejúcich názvov (B8-0435/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o právnych predpisoch týkajúcich sa komerčného využívania osobných údajov v rámci online trhu (B8-0436/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o právach osôb so zdravotným postihnutím (B8-0437/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o sociálnom poľnohospodárstve a súvisiacich možnostiach odbornej prípravy (B8-0438/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o vyhrotení násilia voči kresťanom vo svete (B8-0443/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o prístupe dospelých žiadateľov o azyl k vzdelaniu (B8-0444/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o šírení vírusu Zika v Taliansku a Európe (B8-0445/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o upozornení na falšovanie Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (B8-0446/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ohrození systému označovania DOC a DOCG talianskych vín (B8-0447/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o podpore využívania organického odpadu na výrobu čistej energie (B8-0448/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zakladaní rodín medzi mladými ľuďmi v Európe (B8-0450/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o asanačných plánoch zameraných na zlepšenie životného prostredia v Európe (B8-0451/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o iniciatívach európskych univerzít (B8-0453/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Mara Bizzotto a Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o diskriminácii kresťanov z Blízkeho východu (B8-0454/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto a Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o diskriminačnom postupe udeľovania víz irackým náboženským menšinám (B8-0455/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o otázke migrácie a infiltrácii džihádistov (B8-0456/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o ukončení schengenského systému (B8-0457/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o kresťanoch, najprenasledovanejšej náboženskej skupine na svete (B8-0458/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o obmedzení dlhu bankových inštitúcií (B8-0459/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o využívaní nových zdrojov energie (B8-0460/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o vyhosťovaní sýrskych utečencov (B8-0462/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET


8. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 45 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 14. apríla 2016)

výbor FEMM (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Potreba stratégie EÚ na odstránenie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na predchádzanie tomuto javu (2016/2061(INI))
(stanovisko: EMPL) (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

- Určité aspekty mediácie v občianskych a obchodných veciach (smernica o mediácii) (2016/2066(INI))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 14. apríla 2016)

výbor AFET

- Európska obranná únia (2016/2052(INI))
(stanovisko: AFCO, BUDG, IMCO)

výbory BUDG, ECON

- Vykonávanie Európskeho fondu pre strategické investície (2016/2064(INI))
(stanovisko: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

výbor CONT

- Úloha oznamovateľov v rámci ochrany finančných záujmov EÚ (2016/2055(INI))
(stanovisko: AFCO, ECON)

výbor DEVE

- Budúcnosť vzťahov medzi AKT a EÚ po roku 2020 (2016/2053(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, INTA)

výbor ECON

- Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2015 (2016/2063(INI))
(stanovisko: EMPL)

- Zelená kniha o retailových finančných službách (COM(2015)0630 - 2016/2056(INI))
(stanovisko: JURI, IMCO)

výbor ENVI

- Možnosti EÚ na zlepšenie prístupu k liekom (2016/2057(INI))
(stanovisko: PETI, DEVE, EMPL, INTA)

výbor FEMM

- Práva žien v štátoch Východného partnerstva a ďalších susedných krajinách (2016/2060(INI))
(stanovisko: AFET)

výbor INTA

- Spoločná obchodná politika EÚ v kontexte naliehavých požiadaviek na zachovanie voľne žijúcich druhov (2016/2054(INI))

výbor ITRE

- Stratégia EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI))
(stanovisko: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Stratégia EÚ týkajúca sa vykurovania a chladenia (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI))
(stanovisko: ENVI, IMCO)

výbory ITRE, CULT

- Súdržná politika EÚ pre kultúrny a kreatívny priemysel (2016/2072(INI))

výbor JURI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Cross border mergers and divisions (2016/2065(INI))

výbor TRAN (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Stratégia v oblasti letectva pre Európu (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL) (článok 54 rokovacieho poriadku)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 132 ods. 1 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (na základe výročnej správy Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike) (2016/2067(INI))

Rozhodnutie o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 55 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 14. apríla 2016)

- Vykonávanie Európskeho fondu pre strategické investície (2016/2064(INI))
výbory: BUDG, ECON
(stanovisko: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- Zmluvy ododávaní digitálneho obsahu (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
výbory: IMCO, JURI
(stanovisko: CULT, ITRE, LIBE)

- Súdržná politika EÚ pre kultúrny a kreatívny priemysel (2016/2072(INI))
výbory: ITRE, CULT
(stanovisko: JURI)

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 14. apríla 2016)

výbory BUDG, ECON (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Vykonávanie Európskeho fondu pre strategické investície (2016/2064(INI))
(stanovisko: CULT, EMPL, CONT, INTA, IMCO, REGI, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor TRAN (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Stratégia v oblasti letectva pre Európu (COM(2015)0598 - - 2016/2062(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor FEMM (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Potreba stratégie EÚ na odstránenie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na predchádzanie tomuto javu (2016/2061(INI))
(stanovisko: EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Zmluvy o online a iných predajoch tovaru na diaľku (COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD))
(stanovisko: CULT, JURI (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb na vnútornom trhu (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))
(stanovisko: ITRE, LIBE, CULT (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Kontrola získavania a vlastnenia zbraní (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))
(stanovisko: AFET, INTA, LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku))

Zmeny pridelenia výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor AFCO

- Monitorovanie uplatňovania práva Únie – Výročná správa za rok 2014 (COM(2015)0329 - - 2015/2326(INI))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: PETI, AFCO, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO

výbor EMPL

- Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (2016/2018(INI))
predložené gestorskému výboru: JURI, AFCO
stanovisko: ENVI, EMPL, INTA

Zmena názvu

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 14. apríla 2016)

výbory BUDG, ECON

- nový názov iniciatívnej správy INI 2015/2344: „Rozpočtová kapacita pre eurozónu“

výbor JURI

- nový názov správy 2015/2086 (INL): „Cezhraničné aspekty adopcií“


9. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie námietku proti presunu rozpočtových prostriedkov Súdneho dvora č. 1/2016.

Rada Európskej únie v súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 a DEC 05/2016 – Oddiel III – Komisia.


10. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného a včerajšieho rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


11. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 9. do 12. mája 2016.


12. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 13.05 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Willmott, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Ospravedlnení:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Kyenge, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia