Kazalo 
Zapisnik
PDF 300kWORD 84k
Četrtek, 28. april 2016 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Pravni vidiki, demokratični nadzor in izvajanje sporazuma EU-Turčija (razprava)
 3.Agencija Evropske unije za železnice ***II - Interoperabilnost železniškega sistema v Evropski uniji ***II - Varnost na železnici ***II (razprava)
 4.Čas glasovanja
  
4.1.Sporazum o skupnem zračnem prostoru med EU in Gruzijo (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.2.Evro-sredozemski letalski sporazum med EU in Izraelom (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.3.Konvencija o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami (pristop Hrvaške) * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.4.Zahteva za odvzem imunitete Bolesławu G. Piechi (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.5.Varstvo interesov otroka v EU na podlagi peticij, ki so bile naslovljene na Evropski parlament (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.6.Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom glede vzpostavitve evropskega stebra socialnih pravic (člen 137 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.7.Agencija Evropske unije za železnice ***II (glasovanje)
  
4.8.Interoperabilnost železniškega sistema v Evropski uniji ***II (glasovanje)
  
4.9.Varnost na železnici ***II (glasovanje)
  
4.10.Indeksi, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ***I (glasovanje)
  
4.11.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije (glasovanje)
  
4.12.Razrešnica za leto 2014: posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2014 (glasovanje)
  
4.13.Razrešnica za leto 2014: 8., 9., 10. in 11. ERS (glasovanje)
  
4.14.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament (glasovanje)
  
4.15.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski svet in Svet (glasovanje)
  
4.16.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Sodišče (glasovanje)
  
4.17.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Računsko sodišče (glasovanje)
  
4.18.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)
  
4.19.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Odbor regij (glasovanje)
  
4.20.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (glasovanje)
  
4.21.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski varuh človekovih pravic (glasovanje)
  
4.22.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski nadzornik za varstvo podatkov (glasovanje)
  
4.23.Razrešnica za leto 2014: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor agencij EU (glasovanje)
  
4.24.Razrešnica za leto 2014: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (glasovanje)
  
4.25.Razrešnica za leto 2014: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (glasovanje)
  
4.26.Razrešnica za leto 2014: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (glasovanje)
  
4.27.Razrešnica za leto 2014: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (glasovanje)
  
4.28.Razrešnica za leto 2014: Evropska policijska akademija (CEPOL) (glasovanje)
  
4.29.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (glasovanje)
  
4.30.Razrešnica za leto 2014: Evropski azilni podporni urad (EASO) (glasovanje)
  
4.31.Razrešnica za leto 2014: Evropski bančni organ (EBA) (glasovanje)
  
4.32.Razrešnica za leto 2014: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (glasovanje)
  
4.33.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)
  
4.34.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za okolje (EEA) (glasovanje)
  
4.35.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (glasovanje)
  
4.36.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (glasovanje)
  
4.37.Razrešnica za leto 2014: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (glasovanje)
  
4.38.Razrešnica za leto 2014: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (glasovanje)
  
4.39.Razrešnica za leto 2014: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)(glasovanje)
  
4.40.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za zdravila (EMA) (glasovanje)
  
4.41.Razrešnica za leto 2014 - Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (glasovanje)
  
4.42.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (glasovanje)
  
4.43.Razrešnica za leto 2014: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (glasovanje)
  
4.44.Razrešnica za leto 2014: Evropska železniška agencija (ERA) (glasovanje)
  
4.45.Razrešnica za leto 2014: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (glasovanje)
  
4.46.Razrešnica za leto 2014: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (glasovanje)
  
4.47.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (EU-LISA) (glasovanje)
  
4.48.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (glasovanje)
  
4.49.Razrešnica za leto 2014: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (glasovanje)
  
4.50.Razrešnica za leto 2014: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (glasovanje)
  
4.51.Razrešnica za leto 2014 - Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (glasovanje)
  
4.52.Razrešnica za leto 2014: Evropski policijski urad (EUROPOL) (glasovanje)
  
4.53.Razrešnica za leto 2014: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (glasovanje)
  
4.54.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) (glasovanje)
  
4.55.Razrešnica za leto 2014: Agencija za evropski GNSS (GSA) (glasovanje)
  
4.56.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ARTEMIS (glasovanje)
  
4.57.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje Čisto nebo (glasovanje)
  
4.58.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ECSEL (glasovanje)
  
4.59.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ENIAC (glasovanje)
  
4.60.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (glasovanje)
  
4.61.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (glasovanje)
  
4.62.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)
  
4.63.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje SESAR (glasovanje)
  
4.64.Evropska investicijska banka – letno poročilo 2014 (glasovanje)
  
4.65.Napadi na bolnišnice in šole kot kršitve mednarodnega humanitarnega prava (glasovanje)
  
4.66.Dostop javnosti do dokumentov v letih 2014 in 2015 (glasovanje)
  
4.67.Delavke v gospodinjstvu in negovalke v EU (glasovanje)
  
4.68.Enakost spolov in krepitev vloge žensk v digitalni dobi (glasovanje)
 5.Obrazložitve glasovanja
 6.Popravki in namere glasovanja
 7.Predložitev dokumentov
 8.Sklepi o določenih dokumentih
 9.Prerazporeditev sredstev
 10.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 11.Datum naslednjih sej
 12.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.35.


2. Pravni vidiki, demokratični nadzor in izvajanje sporazuma EU-Turčija (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Pravni vidiki, demokratični nadzor in izvajanje sporazuma EU-Turčija (2016/2666(RSP))

Klaas Dijkhoff (predsedujoči Svetu) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lefteris Christoforou, Peter van Dalen v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Patrick O'Flynn, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lampros Fountoulis, Marina Albiol Guzmán v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Edouard Ferrand v imenu skupine ENF, Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Gérard Deprez, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Judith Sargentini, Paul Nuttall, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil José Inácio Faria, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Dennis de Jong, Eva Joly, Vicky Maeijer, Sotirios Zarianopoulos, Frank Engel, Birgit Sippel, Bodil Valero, Cristian Dan Preda, Kati Piri, Milan Zver, Péter Niedermüller, Esther de Lange, Elly Schlein, Alessandra Mussolini in Miltiadis Kyrkos.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govoril je Juan Fernando López Aguilar.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, António Marinho e Pinto in Kostas Chrysogonos.

Govorila sta Frans Timmermans in Klaas Dijkhoff.

Razprava se je zaključila.


3. Agencija Evropske unije za železnice ***II - Interoperabilnost železniškega sistema v Evropski uniji ***II - Varnost na železnici ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (prenovitev) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti na železnici (prenovitev) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Izaskun Bilbao Barandica in Michael Cramer sta predstavila priporočila za drugo obravnavo.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Markus Pieper v imenu skupine PPE, Ismail Ertug v imenu skupine S&D, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Dominique Riquet v imenu skupine ALDE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD, Georg Mayer v imenu skupine ENF, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch in Massimiliano Salini.

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias in João Pimenta Lopes.

Govorili so Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica in Michael Cramer.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.7 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.8 zapisnika z dne 28.4.2016 in točka 4.9 zapisnika z dne 28.4.2016.

(Seja se je pred začetkom glasovanja za trenutek prekinila.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

4. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govoril je Petras Auštrevičius, ki je obžaloval, da sta dve osebi s seznama ljudi, za katere velja prepoved izdajanja vizumov na ravni Unije in ki ga je pripravil Parlament v svojem priporočilu z dne 2. aprila 2014, lahko vstopili v Parlament in tam govorili, saj ju je povabil poslanec (predsedujoči je to vzel na znanje).

°
° ° °

Predsedujoči je sporočil, da bodo glede na dolžino glasovanja sprejete samo pisne obrazložitve glasovanj.


4.1. Sporazum o skupnem zračnem prostoru med EU in Gruzijo (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola o spremembi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni ter Gruzijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji [12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Francisco Assis (A8-0128/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0138)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


4.2. Evro-sredozemski letalski sporazum med EU in Izraelom (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Evro sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter vlado Države Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic [12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Francisco Assis (A8-0129/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0139)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


4.3. Konvencija o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami (pristop Hrvaške) * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu priporočila Sveta o pristopu Republike Hrvaške h Konvenciji z dne 18. decembra 1997, pripravljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami [COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Liisa Jaakonsaari je podala izjavo na podlagi člena 150(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0140)


4.4. Zahteva za odvzem imunitete Bolesławu G. Piechi (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Bolesławu G. Piechi [2015/2339(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0141)


4.5. Varstvo interesov otroka v EU na podlagi peticij, ki so bile naslovljene na Evropski parlament (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je vložila Cecilia Wikström v imenu odbora PETI v skladu s členom 216(2) Poslovnika o varstvu otrokove koristi v EU na podlagi peticij, naslovljenih na Evropski parlament (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0142)


4.6. Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom glede vzpostavitve evropskega stebra socialnih pravic (člen 137 Poslovnika) (glasovanje)

Zahteva za posvetovanje odbora EMPL

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

ZAHTEVA ODBORA EMPL

Odobreno


4.7. Agencija Evropske unije za železnice ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

(potrebna kvalificirana večina za zavrnitev stališča Sveta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2016)0143)


4.8. Interoperabilnost železniškega sistema v Evropski uniji ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (prenovitev) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

(potrebna kvalificirana večina za zavrnitev stališča Sveta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2016)0144)


4.9. Varnost na železnici ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti na železnici (prenovitev) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Michael Cramer (A8-0056/2016)

(potrebna kvalificirana večina za zavrnitev stališča Sveta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2016)0145)


4.10. Indeksi, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

Razprava je potekala dne18. maja 2015 (točka 16 zapisnika z dne 18.5.2015).
Glasovanje je bilo preloženo na seji dne19. maja 2015 (točka 5.11 zapisnika z dne 19.5.2015).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0146)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0146)

Govori

Cora van Nieuwenhuizen (poročevalka), pred glasovanjem.


4.11. Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije [2015/2154(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0147)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0147)

Razrešnice so podeljene in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.12. Razrešnica za leto 2014: posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2014 (glasovanje)

Poročilo o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2014 [2015/2206(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0148)


4.13. Razrešnica za leto 2014: 8., 9., 10. in 11. ERS (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2014 [2015/2203(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0149)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.14. Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek I – Evropski parlament (2015/2155(DEC)) - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2016)0150)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0150)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Govori

Benedek Jávor o sklepu predsednika, da označi za dopustno zahtevo za ločeno glasovanje o odstavku 49, in o zahtevi, da se o njem glasuje poimensko. Predsednik je po odobritvi skupščine, zahtevo sprejel.

Markus Pieper (poročevalec) je vložil ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 36, ki je bil upoštevan.


4.15. Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski svet in Svet (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek II – Evropski svet in Svet [2015/2156(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2016)0151)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0151)

Podelitev razrešnice in zaključek poslovnih knjig sta odložena (glej Prilogo V, člen 5(1)(b) Poslovnika).


4.16. Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Sodišče (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek IV – Sodišče Evropske unije [2015/2157(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2016)0152)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0152)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.17. Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Računsko sodišče (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek V – Računsko sodišče [2015/2158(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2016)0153)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0153)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.18. Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [2015/2159(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2016)0154)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0154)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.19. Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Odbor regij (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek VII – Odbor regij [2015/2160(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Macovei (A8-0132/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2016)0155)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0155)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.20. Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje [2015/2163(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2016)0156)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0156)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.21. Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski varuh človekovih pravic (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic [2015/2161(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2016)0157)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0157)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.22. Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski nadzornik za varstvo podatkov (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (2015/2162(DEC)) - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Macovei (A8-0109/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2016)0158)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0158)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.23. Razrešnica za leto 2014: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor agencij EU (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2014: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor [2015/2205(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka23 )

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0159)


4.24. Razrešnica za leto 2014: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2014 [2015/2191(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0160)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0160)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.25. Razrešnica za leto 2014: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2014 [2015/2192(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0161)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0161)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.26. Razrešnica za leto 2014: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014 [2015/2170(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2016)0162)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0162)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.27. Razrešnica za leto 2014: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2014 [2015/2164(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0163)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0163)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.28. Razrešnica za leto 2014: Evropska policijska akademija (CEPOL) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2014 [2015/2180(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0164)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0164)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.29. Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2014 [2015/2175(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 29)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0165)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0165)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.30. Razrešnica za leto 2014: Evropski azilni podporni urad (EASO) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2014 [2015/2194(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 30)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0166)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0166)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.31. Razrešnica za leto 2014: Evropski bančni organ (EBA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2014 [2015/2188(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 31)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0167)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0167)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.32. Razrešnica za leto 2014: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2014 [2015/2177(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 32)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0168)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0168)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.33. Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014 [2015/2184(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 33)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0169)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0169)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.34. Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za okolje (EEA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2014 [2015/2168(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 34)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0170)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0170)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.35. Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014 [2015/2183(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 35)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0171)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0171)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.36. Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2014 [2015/2176(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 36)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0172)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0172)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.37. Razrešnica za leto 2014: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2014 [2015/2187(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 37)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0173)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0173)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.38. Razrešnica za leto 2014: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2014 [2015/2189(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 38)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0174)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0174)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.39. Razrešnica za leto 2014: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)(glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2014 [2015/2193(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 39)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0175)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0175)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.40. Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za zdravila (EMA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2014 [2015/2171(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 40)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0176)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0176)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.41. Razrešnica za leto 2014 - Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2014 [2015/2167(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 41)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0177)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0177)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.42. Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014 [2015/2174(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 42)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0178)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0178)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.43. Razrešnica za leto 2014: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2014 [2015/2178(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 43)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0179)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0179)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.44. Razrešnica za leto 2014: Evropska železniška agencija (ERA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2014 [2015/2179(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 44)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0180)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0180)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.45. Razrešnica za leto 2014: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2014 [2015/2190(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 45)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0181)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0181)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.46. Razrešnica za leto 2014: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2014 [2015/2173(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 46)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0182)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0182)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.47. Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (EU-LISA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2014 [2015/2195(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 47)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0183)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0183)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.48. Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2014 [2015/2169(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 48)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0184)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0184)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.49. Razrešnica za leto 2014: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2014 [2015/2185(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 49)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0185)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0185)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.50. Razrešnica za leto 2014: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2014 [2015/2165(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 50)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0186)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0186)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.51. Razrešnica za leto 2014 - Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada za evropsko pravosodno delovanje (Eurojust) za proračunsko leto 2014 [2015/2172(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 51)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0187)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0187)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.52. Razrešnica za leto 2014: Evropski policijski urad (EUROPOL) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2014 [2015/2186(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 52)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0188)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0188)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.53. Razrešnica za leto 2014: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (glasovanje)

poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2014 [2015/2166(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 53)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0189)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0189)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.54. Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2014 [2015/2181(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 54)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0190)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0190)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.55. Razrešnica za leto 2014: Agencija za evropski GNSS (GSA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2014 [2015/2182(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 55)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0191)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0191)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.56. Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ARTEMIS (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2014 [2015/2199(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 56)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0192)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0192)

Podelitev razrešnice in zaključek poslovnih knjig sta odložena (glej Prilogo V, člen 5(1)(b) Poslovnika).


4.57. Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje Čisto nebo (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2014 [2015/2198(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 57)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0193)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0193)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.58. Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ECSEL (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL (nekdanje Skupno podjetje ENIAC in Skupno podjetje Artemis) za proračunsko leto 2014 [2015/2204(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 58)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0194)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0194)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.59. Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ENIAC (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2014 [2015/2202(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 59)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0195)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0195)

Podelitev razrešnice in zaključek poslovnih knjig sta odložena (glej Prilogo V, člen 5(1)(b) Poslovnika).


4.60. Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2014 [2015/2201(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 60)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0196)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0196)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.61. Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (prej Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila) za proračunsko leto 2014 [2015/2200(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 61)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0197)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0197)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.62. Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2014 [2015/2196(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 62)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0198)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0198)

Podelitev razrešnice in zaključek poslovnih knjig sta odložena (glej Prilogo V, člen 5(1)(b) Poslovnika).


4.63. Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje SESAR (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2014 [2015/2197(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 63)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA(2016)0199)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0199)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).


4.64. Evropska investicijska banka – letno poročilo 2014 (glasovanje)

Poročilo o Evropski investicijski banki (EIB) – letno poročilo 2014 [2015/2127(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 64)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0200)


4.65. Napadi na bolnišnice in šole kot kršitve mednarodnega humanitarnega prava (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 in B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 65)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0488/2016

(ki nadomešča B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 in B8-0493/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda in Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer in Doru-Claudian Frunzulică v imenu skupine S&D,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva in Eleni Theocharous v imenu skupine ECR,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy in Liadh Ní Riada v imenu skupine GUE/NGL,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun in Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0201)


4.66. Dostop javnosti do dokumentov v letih 2014 in 2015 (glasovanje)

Poročilo o dostopu javnosti do dokumentov (člen 116(7) Poslovnika) v letih 2014 in 2015 [2015/2287(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 66)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0202)


4.67. Delavke v gospodinjstvu in negovalke v EU (glasovanje)

Poročilo o delavkah v gospodinjstvu in negovalkah v EU [2015/2094(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 67)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0203)


4.68. Enakost spolov in krepitev vloge žensk v digitalni dobi (glasovanje)

Poročilo o enakosti spolov in krepitvi vloge žensk v digitalni dobi [2015/2007(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Terry Reintke (A8-0048/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 68)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0204)


5. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.


6. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


7. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 258/2014 o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje2014–2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

BUDG, JURI, CONT

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU v zvezi z obveznostjo nekaterih podjetij in podružnic glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Grčije – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Ukrajina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET, JURI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI, LIBE, IMCO

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-02/C/16 - Evropsko računsko sodišče (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 7/2016 - Oddelek III - Komisija (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 1/2016 - Odbor regij (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Izgradnja laboratorijske stavbe (krilo M) na območju Skupnega raziskovalnega središča v Karlsruheju (Nemčija) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Prerazporeditev sredstev INF 1/2016 - Evropski ekonomsko-socialni odbor (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o prestrukturiranju evropskega vesoljskega sektorja (B8-0389/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o odpadni električni in elektronski opremi (B8-0418/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o zaščiti ozemlja in hidrogeološki degradaciji v državah članicah (B8-0419/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o otrocih z Downovim sindromom (B8-0420/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o zaščiti kozorogov v Alpah (B8-0421/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o zaščiti evropske proizvodnje medu (B8-0422/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o novem dogovoru za odjemalce energije (B8-0423/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o enotnem mehanizmu na področju civilne zaščite (B8-0424/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s hrano (B8-0425/2016)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o prenehanju odstopanja od zahteve za omamljanje živali iz ekološke reje pred zakolom (B8-0426/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh in Joëlle Mélin. Predlog resolucije o nevarnosti modre svetlobe za vid (B8-0427/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh in Joëlle Mélin. Predlog resolucije o posodabljanju seznama škodljivih snovi pri delu (B8-0428/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o uvedbi učinkovitejših predpisov v zvezi z emisijami škodljivih plinov, ki povzročajo onesnaževanje zraka (B8-0429/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o novih predpisih in pravilih za zaščito malih varčevalcev (B8-0430/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Lorenzo Fontana in Matteo Salvini. Predlog resolucije o pravni izenačitvi kupoprodaje otrok prek prakse nadomestnega materinstva s trgovino z ljudmi in organi (B8-0431/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o razvoju evropskega partnerstva na področju kmetijstva (B8-0432/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o širjenju novih načinov gospodinjenja za zmanjšanje živilskih odpadkov (B8-0433/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o pobudah in predlogih za podporo mladinski politiki v državah članicah (B8-0434/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o sodelovanju proti goljufijam s hrano in s proizvodi z italijansko zvenečim imenom (B8-0435/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o zakonski ureditvi v zvezi z uporabo osebnih podatkov v komercialne namene na spletnem trgu (B8-0436/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pravicah invalidov (B8-0437/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o socialnem kmetijstvu in možnostih za usposabljanje na tem področju (B8-0438/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o stopnjevanju nasilja nad kristjani v svetu (B8-0443/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o dostopu odraslih prosilcev za azil do izobraževanja (B8-0444/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o širjenju virusa zika v Italiji in Evropi (B8-0445/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o opozorilu EUIPO glede ponarejanja (B8-0446/2016)

posredovano

pristojni :

JURI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ogroženosti sistema kontroliranih označb porekla (Doc) in kontroliranih geografskih označb porekla (Docg) italijanskih vin (B8-0447/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o spodbujanju uporabe organskih odpadkov za proizvodnjo čiste energije (B8-0448/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o novih družinah mladih Evropejcev (B8-0450/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o načrtih za urbanistično prenovo in oživljanje okolja v Evropi (B8-0451/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o evropskih univerzitetnih pobudah (B8-0453/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Mara Bizzotto in Edouard Ferrand. Predlog resolucije o diskriminaciji kristjanov z vzhoda (B8-0454/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto in Edouard Ferrand. Predlog resolucije o diskriminatornem postopku podeljevanja vizumov iraškim verskim manjšinam (B8-0455/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand in Matteo Salvini. Predlog resolucije o vprašanju migracij in infiltraciji džihadistov (B8-0456/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand in Matteo Salvini. Predlog resolucije o odpravi schengenskega sistema (B8-0457/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand in Matteo Salvini. Predlog resolucije o kristjanih, ki so pripadniki najbolj preganjane religije na svetu (B8-0458/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o omejitvi zadolženosti bank (B8-0459/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o uporabi novih virov energije (B8-0460/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o izgonu sirskih beguncev (B8-0462/2016)

posredovano

pristojni :

AFET


8. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 45 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14. aprila 2016.)

odbor FEMM (člen 54 Poslovnika)

- Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma (2016/2061(INI))
(mnenje: EMPL (člen 54 Poslovnika))

odbor JURI

- Nekateri vidiki mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah (direktiva o mediaciji) (2016/2066(INI))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14. aprila 2016.)

odbor AFET

- Evropska obrambna unija (2016/2052(INI))
(mnenje: AFCO, BUDG, IMCO)

odbora BUDG, ECON

- Izvajanje Evropskega sklada za strateške naložbe (2016/2064(INI))
(mnenje: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

odbor CONT

- Vloga žvižgačev pri varovanju finančnih interesov EU (2016/2055(INI))
(mnenje: AFCO, ECON)

odbor DEVE

- Prihodnost odnosov ACP-EU po letu 2020 (2016/2053(INI))
(mnenje: AFET, BUDG, INTA)

odbor ECON

- Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2015 (2016/2063(INI))
(mnenje: EMPL)

- Zelena knjiga o maloprodajnih finančnih storitvah (COM(2015)0630 - 2016/2056(INI))
(mnenje: JURI, IMCO)

odbor ENVI

- Možnosti, ki jih ima EU za izboljšanje dostopa do zdravil (2016/2057(INI))
(mnenje: PETI, DEVE, EMPL, INTA)

odbor FEMM

- Pravice žensk v državah vzhodnega partnerstva in drugih sosednjih državah (2016/2060(INI))
(mnenje: AFET)

odbor INTA

- Skupna trgovinska politika EU v okviru zahtev glede vzdržnosti prostoživečih rastlin in živali (2016/2054(INI))

odbor ITRE

- Strategija EU za utekočinjeni zemeljski plin in skladiščenje plina (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI))
(mnenje: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Strategija EU za ogrevanje in hlajenje (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI))
(mnenje: ENVI, IMCO)

odbora ITRE, CULT
- Skladna politika EU za kulturno in kreativno industrijo (2016/2072(INI))

odbor JURI

- Čezmejne združitve in delitve (2016/2065(INI))

odbor TRAN (člen 54 Poslovnika)

- Letalska strategija za Evropo (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI))
(mnenje: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (člen 54 Poslovnika))


Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 132(1) Poslovnika)

odbor AFET

- Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike (na podlagi poročila Sveta Evropskemu parlamentu o skupi varnostni in obrambni politiki) (2016/2067(INI))


Sklep o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 55 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14. aprila 2016.)

- Izvajanje Evropskega sklada za strateške naložbe (2016/2064(INI))
odbori: BUDG, ECON
(mnenje: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- Pogodbe o dobavi digitalne vsebine (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
odbori: IMCO, JURI
(mnenje: CULT, ITRE, LIBE)

- Skladna politika EU za kulturno in kreativno industrijo (2016/2072(INI))
odbori: ITRE, CULT
(mnenje: JURI)

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14. aprila 2016.)

odbora BUDG, ECON (člen 54 Poslovnika)
- Izvajanje Evropskega sklada za strateške naložbe (2016/2064(INI))
(mnenje: CULT, EMPL, CONT, INTA, IMCO, REGI, ITRE (člen 54 Poslovnika), TRAN (člen 54 Poslovnika))

odbor TRAN (člen 54 Poslovnika)
- Letalska strategija za Evropo (COM(2015)0598 - - 2016/2062(INI))
(mnenje: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (člen 54 Poslovnika))

odbor FEMM (člen 54 Poslovnika)

- Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma (2016/2061(INI))
(mnenje: EMPL (člen 54 Poslovnika))

odbor IMCO (člen 54 Poslovnika)
- Pogodbe za spletno prodajo blaga in drugo prodajo blaga na daljavo (COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD))
(mnenje: CULT, JURI (člen 54 Poslovnika))

odbor JURI (člen 54 Poslovnika)
- Čezmejna prenosljivost spletnih vsebinskih storitev na notranjem trgu (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))
(mnenje: ITRE, LIBE, CULT (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika)

odbor IMCO (člen 54 Poslovnika)
- Nadzor nabave in posedovanja orožja (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))
(mnenje: AFET, INTA, LIBE (člen 54 Poslovnika)

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor AFCO

- Spremljanje uporabe prava Unije - Letno poročilo 2014 (COM(2015)0329 - - 2015/2326(INI))
posredovano pristojni: JURI
mnenje: PETI, AFCO, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO

odbor EMPL

- Razlaga in izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (2016/2018(INI))
posredovano pristojni: JURI, AFCO
mnenje: ENVI, EMPL, INTA

Sprememba naslovov

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14. aprila 2016.)

odbora BUDG in ECON

- Nov naslov samoiniciativnega poročila INI 2015/2344: "Proračunska zmogljivost euroobmočja"

odbor JURI

- Nov naslov poročila 2015/2086 (INL): "Čezmejni vidiki posvojitev"


9. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev Sodišča Evropske unije št. 1/2016.

V skladu s členom 27(4) finančne uredbe je Svet Evropske unije proračunski organ obvestil, da je odobril prerazporeditve sredstev DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 in DEC 05/2016 – oddelek III – Komisija.


10. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bosta zapisnik te seje in zapisnik včerajšnje seje predložena v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


11. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 9. do 12. maja 2016.


12. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 13.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Willmott, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Opravičeni:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Kyenge, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov