Index 
Protokoll
PDF 309kWORD 83k
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rättsliga aspekter, demokratisk kontroll och genomförande av avtalet mellan EU och Turkiet (debatt)
 3.Europeiska unionens järnvägsbyrå ***II – Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen ***II – Järnvägssäkerhet ***II (debatt)
 4.Omröstning
  
4.1.Avtalet om ett gemensamt luftrum mellan EU och Georgien (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.2.Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Israel (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.3.Konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (Kroatiens anslutning) * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.4.Begäran om upphävande av Bolesław G. Piechas immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.5.Att skydda barnets bästa i hela EU på grundval av framställningar till Europaparlamentet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.6.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om en europeisk pelare för sociala rättigheter (artikel 137 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.7.Europeiska unionens järnvägsbyrå ***II (omröstning)
  
4.8.Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen ***II (omröstning)
  
4.9.Järnvägssäkerhet ***II (omröstning)
  
4.10.Index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal ***I (omröstning)
  
4.11.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan (omröstning)
  
4.12.Ansvarsfrihet för 2014: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2014 (omröstning)
  
4.13.Ansvarsfrihet för 2014: Åttonde, nionde, tionde och elfte EUF (omröstning)
  
4.14.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (omröstning)
  
4.15.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (omröstning)
  
4.16.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – domstolen (omröstning)
  
4.17.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – revisionsrätten (omröstning)
  
4.18.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)
  
4.19.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Regionkommittén (omröstning)
  
4.20.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (omröstning)
  
4.21.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen (omröstning)
  
4.22.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen (omröstning)
  
4.23.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s byråer – verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (omröstning)
  
4.24.Ansvarsfrihet för 2014: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (omröstning)
  
4.25.Ansvarsfrihet för 2014: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) (omröstning)
  
4.26.Ansvarsfrihet för 2014: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (omröstning)
  
4.27.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (omröstning)
  
4.28.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska polisakademin (Cepol) (omröstning)
  
4.29.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (omröstning)
  
4.30.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)
  
4.31.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (omröstning)
  
4.32.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (omröstning)
  
4.33.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (omröstning)
  
4.34.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska miljöbyrån (EEA) (omröstning)
  
4.35.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (omröstning)
  
4.36.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (omröstning)
  
4.37.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (omröstning)
  
4.38.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (omröstning)
  
4.39.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)(omröstning)
  
4.40.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (omröstning)
  
4.41.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) (omröstning)
  
4.42.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (omröstning)
  
4.43.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (omröstning)
  
4.44.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (omröstning)
  
4.45.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (omröstning)
  
4.46.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (omröstning)
  
4.47.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (omröstning)
  
4.48.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (omröstning)
  
4.49.Ansvarsfrihet för 2014: Euratoms försörjningsbyrå (omröstning)
  
4.50.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (omröstning)
  
4.51.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (omröstning)
  
4.52.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska polisbyrån (Europol) (omröstning)
  
4.53.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (omröstning)
  
4.54.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) (omröstning)
  
4.55.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för GNSS (GSA) (omröstning)
  
4.56.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Artemis (omröstning)
  
4.57.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Clean Sky (omröstning)
  
4.58.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Ecsel (omröstning)
  
4.59.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Eniac (omröstning)
  
4.60.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (omröstning)
  
4.61.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (omröstning)
  
4.62.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (omröstning)
  
4.63.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Sesar (omröstning)
  
4.64.Europeiska investeringsbanken (EIB) - Årsrappport 2014 (omröstning)
  
4.65.Angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (omröstning)
  
4.66.Allmänhetens tillgång till handlingar åren 2014−2015 (omröstning)
  
4.67.Kvinnliga hushållsanställda och omsorgsgivare i privata hushåll inom EU (omröstning)
  
4.68.Jämställdhet mellan kvinnor och män och ökat inflytande för kvinnor i den digitala tidsåldern (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Inkomna dokument
 8.Beslut om vissa dokument
 9.Anslagsöverföringar
 10.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 11.Datum för nästa sammanträdesperiod
 12.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.35.


2. Rättsliga aspekter, demokratisk kontroll och genomförande av avtalet mellan EU och Turkiet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Rättsliga aspekter, demokratisk kontroll och genomförande av avtalet mellan EU och Turkiet (2016/2666(RSP))

Klaas Dijkhoff (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, Peter van Dalen för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Patrick O'Flynn, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lampros Fountoulis, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Gérard Deprez, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Judith Sargentini, Paul Nuttall, som även besvarade en fråga ("blått kort") från José Inácio Faria, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Dennis de Jong, Eva Joly, Vicky Maeijer, Sotirios Zarianopoulos, Frank Engel, Birgit Sippel, Bodil Valero, Cristian Dan Preda, Kati Piri, Milan Zver, Péter Niedermüller, Esther de Lange, Elly Schlein, Alessandra Mussolini och Miltiadis Kyrkos.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Juan Fernando López Aguilar.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, António Marinho e Pinto och Kostas Chrysogonos.

Talare: Frans Timmermans och Klaas Dijkhoff.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


3. Europeiska unionens järnvägsbyrå ***II – Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen ***II – Järnvägssäkerhet ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (omarbetning) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om järnvägssäkerhet (omarbetning) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Izaskun Bilbao Barandica och Michael Cramer redogjorde för sina rekommendationer för andra behandlingen.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Markus Pieper för PPE-gruppen, Ismail Ertug för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Dominique Riquet för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch och Massimiliano Salini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias och João Pimenta Lopes.

Talare: Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica och Michael Cramer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.7 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.8 i protokollet av den 28.4.2016 och punkt 4.9 i protokollet av den 28.4.2016.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

4. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

°
° ° °

Talare: Petras Auštrevičius beklagade att två personer som fanns upptagna på den EU-omfattande förteckningen över personer som omfattas av viseringsförbud, som parlamentet upprättat i sin rekommendation av den 2 april 2014, hade fått tillträde till parlamentet och tala i det, på inbjudan av en ledamot. (Talmannen noterade detta.).

°
° ° °

Talmannen meddelade att enbart skriftliga röstförklaringar skulle godtas på grund av den förväntade tidslängden på omröstningen.


4.1. Avtalet om ett gemensamt luftrum mellan EU och Georgien (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Georgien, med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Francisco Assis (A8-0128/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0138)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


4.2. Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Israel (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Francisco Assis (A8-0129/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0139)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.3. Konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (Kroatiens anslutning) * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rekommendationen till rådets beslut om Republiken Kroatiens anslutning till konventionen av den 18 december 1997, upprättad på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar [COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Liisa Jaakonsaari gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0140)


4.4. Begäran om upphävande av Bolesław G. Piechas immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Bolesław G. Piechas immunitet [2015/2339(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0141)


4.5. Att skydda barnets bästa i hela EU på grundval av framställningar till Europaparlamentet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Resolutionsförslag ingivet av Cecilia Wikström, för utskottet PETI, i enlighet med artikel 216.2 i arbetsordningen, om att skydda barnets bästa i hela EU utgående från framställningar till Europaparlamentet (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0142)


4.6. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om en europeisk pelare för sociala rättigheter (artikel 137 i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om samråd från utskottet EMPL

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

BEGÄRAN FRÅN UTSKOTTET EMPL

Godkändes


4.7. Europeiska unionens järnvägsbyrå ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för förkastande av rådets ståndpunkt.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2016)0143)


4.8. Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (omarbetning) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för förkastande av rådets ståndpunkt.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2016)0144)


4.9. Järnvägssäkerhet ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om järnvägssäkerhet (omarbetning) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Michael Cramer (A8-0056/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för förkastande av rådets ståndpunkt.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2016)0145)


4.10. Index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

Debatten hade ägt rum den18 maj 2015 (punkt 16 i protokollet av den 18.5.2015).
Omröstningen hade skjutits upp vid plenarsammanträdet den19 maj 2015 (punkt 5.11 i protokollet av den 19.5.2015).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0146)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0146)

Inlägg:

Cora van Nieuwenhuizen (föredragande), före omröstningen.


4.11. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [2015/2154(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0147)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0147)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).


4.12. Ansvarsfrihet för 2014: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2014 (omröstning)

Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2014 [2015/2206(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0148)


4.13. Ansvarsfrihet för 2014: Åttonde, nionde, tionde och elfte EUF (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2014 [2015/2203(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0149)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


4.14. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt I – Europaparlamentet (2015/2155(DEC)) - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0150)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0150)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Inlägg:

Benedek Jávor yttrade sig om talmannens beslut att tillåtligförklara begäran om särskild omröstning om punkt 49 och begärde att det istället skulle hållas omröstning med namnupprop om denna punkt. Talmannen konstaterade att parlamentet samtyckte till detta och godtog därför denna begäran.

Markus Pieper (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 36. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


4.15. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [2015/2156(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0151)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0151)

Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutningen av räkenskaperna sköts upp (se bilaga V, artikel 5.1 b i arbetsordningen).


4.16. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – domstolen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt IV – domstolen [2015/2157(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0152)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0152)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.17. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – revisionsrätten (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt V – revisionsrätten [2015/2158(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0153)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0153)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.18. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [2015/2159(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0154)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0154)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.19. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Regionkommittén (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt VII – Regionkommittén [2015/2160(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Monica Macovei (A8-0132/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0155)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0155)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.20. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [2015/2163(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0156)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0156)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.21. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [2015/2161(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0157)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0157)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.22. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (2015/2162(DEC)) - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Monica Macovei (A8-0109/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0158)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0158)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.23. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s byråer – verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2014: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll [2015/2205(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23 )

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0159)


4.24. Ansvarsfrihet för 2014: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2014 [2015/2191(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0160)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0160)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.25. Ansvarsfrihet för 2014: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 [2015/2192(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0161)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0161)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.26. Ansvarsfrihet för 2014: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014 [2015/2170(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0162)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0162)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.27. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2014 [2015/2164(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0163)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0163)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.28. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska polisakademin (Cepol) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2014 [2015/2180(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0164)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0164)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.29. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2014 [2015/2175(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0165)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0165)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.30. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2014 [2015/2194(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0166)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0166)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.31. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2014 [2015/2188(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0167)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0167)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.32. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014 [2015/2177(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0168)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0168)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.33. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2014 [2015/2184(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0169)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0169)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.34. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska miljöbyrån (EEA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014 [2015/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 34)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0170)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0170)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.35. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2014 [2015/2183(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 35)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0171)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0171)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.36. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2014 [2015/2176(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 36)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0172)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0172)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.37. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014 [2015/2187(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 37)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0173)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0173)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.38. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2014 [2015/2189(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 38)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0174)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0174)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.39. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)(omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2014 [2015/2193(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 39)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0175)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0175)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.40. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2014 [2015/2171(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 40)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0176)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0176)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.41. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2014 [2015/2167(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 41)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0177)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0177)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.42. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014 [2015/2174(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 42)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0178)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0178)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.43. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014 [2015/2178(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 43)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0179)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0179)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.44. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2014 [2015/2179(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 44)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0180)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0180)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.45. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2014 [2015/2190(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 45)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0181)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0181)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.46. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2014 [2015/2173(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 46)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0182)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0182)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.47. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2014 [2015/2195(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 47)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0183)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0183)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.48. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2014 [2015/2169(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 48)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0184)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0184)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.49. Ansvarsfrihet för 2014: Euratoms försörjningsbyrå (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2014 [2015/2185(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 49)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0185)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0185)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.50. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014 [2015/2165(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 50)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0186)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0186)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.51. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2014 [2015/2172(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 51)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0187)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0187)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.52. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska polisbyrån (Europol) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2014 [2015/2186(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 52)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0188)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0188)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.53. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014 [2015/2166(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 53)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0189)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0189)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.54. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2014 [2015/2181(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 54)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0190)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0190)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.55. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för GNSS (GSA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2014 [2015/2182(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 55)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0191)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0191)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.56. Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Artemis (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2014 [2015/2199(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 56)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0192)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0192)

Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutningen av räkenskaperna sköts upp (se bilaga V, artikel 5.1 b i arbetsordningen).


4.57. Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Clean Sky (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2014 [2015/2198(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 57)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0193)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0193)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.58. Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Ecsel (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel (f.d. gemensamma företagen Eniac och Artemis) för budgetåret 2014 [2015/2204(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 58)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0194)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0194)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.59. Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Eniac (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014 [2015/2202(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 59)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0195)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0195)

Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutningen av räkenskaperna sköts upp (se bilaga V, artikel 5.1 b i arbetsordningen).


4.60. Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2014 [2015/2201(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 60)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0196)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0196)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.61. Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (tidigare gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel) för budgetåret 2014 [2015/2200(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 61)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0197)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0197)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.62. Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014 [2015/2196(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 62)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0198)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0198)

Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutningen av räkenskaperna sköts upp (se bilaga V, artikel 5.1 b i arbetsordningen).


4.63. Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Sesar (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2014 [2015/2197(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 63)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0199)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0199)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)


4.64. Europeiska investeringsbanken (EIB) - Årsrappport 2014 (omröstning)

Betänkande om Europeiska investeringsbanken (EIB) – Årsrapport 2014 [2015/2127(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 64)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0200)


4.65. Angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 och B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 65)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0488/2016

(ersätter B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 och B8-0493/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda och Davor Ivo Stier, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer och Doru-Claudian Frunzulică, för S&D-gruppen,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva och Eleni Theocharous, för ECR-gruppen,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy och Liadh Ní Riada, för GUE/NGL-gruppen,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun och Yannick Jadot, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0201)


4.66. Allmänhetens tillgång till handlingar åren 2014−2015 (omröstning)

Betänkande om allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 116.7 i arbetsordningen) åren 2014−2015 [2015/2287(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 66)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0202)


4.67. Kvinnliga hushållsanställda och omsorgsgivare i privata hushåll inom EU (omröstning)

Betänkande om kvinnliga hushållsanställda och omsorgsgivare i privata hushåll inom EU [2015/2094(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 67)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0203)


4.68. Jämställdhet mellan kvinnor och män och ökat inflytande för kvinnor i den digitala tidsåldern (omröstning)

Betänkande om jämställdhet mellan kvinnor och män och ökat inflytande för kvinnor i den digitala tidsåldern [2015/2007(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Terry Reintke (A8-0048/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 68)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0204)


5. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.


6. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


7. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 258/2014 om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014-2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

BUDG, JURI, CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Grekland – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Ukraina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET, JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

JURI, LIBE, IMCO

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-02/C/16 – Europeiska revisionsrätten (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 7/2016- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 1/2016 – Regionkommittén (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Uppförande av en laboratoriebyggnad (flygel M) på det gemensamma forskningscentrumet i Karlsruhe (Tyskland) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Anslagsöverföring INF 1/2016 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om omstruktureringen av den europeiska rymdsektorn (B8-0389/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (B8-0418/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om markskydd och hydrogeologisk instabilitet i medlemsstaterna (B8-0419/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om barn med Downs syndrom (B8-0420/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om bevarande av stenbockarna i Alperna (B8-0421/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om skydd för den europeiska honungsproduktionen (B8-0422/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om en ny giv för energikonsumenterna (B8-0423/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om en civilskyddsmekanism för unionen (B8-0424/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om otillbörliga affärsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan (B8-0425/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om avskaffande av undantaget från kravet på bedövning före slakt av ekologiskt uppfödda djur (B8-0426/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh och Joëlle Mélin. Förslag till resolution om farorna för synen orsakade av blått ljus (B8-0427/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh och Joëlle Mélin. Förslag till resolution om uppdatering av förteckningen över skadliga ämnen i arbetet (B8-0428/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om införande av effektivare bestämmelser om utsläpp av skadliga gaser som orsakar luftföroreningar (B8-0429/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till förordning om nya bestämmelser och specifikationer till skydd för småsparare (B8-0430/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Lorenzo Fontana och Matteo Salvini. Förslag till resolution om att göra köp och försäljning av barn genom surrogatmoderskap juridiskt likställt med människo- och organhandel (B8-0431/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om utveckling av det europeiska partnerskapet inom jordbruket (B8-0432/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om spridning av en ny hushållsekonomi för att minska matsvinnet (B8-0433/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om initiativ och förslag till stöd för medlemsstaternas ungdomspolitik (B8-0434/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om samarbete mot livsmedelsbedrägerier och italienskklingande produktnamn (B8-0435/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om reglerna för användning av personuppgifter i kommersiella syften på nätet (B8-0436/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (B8-0437/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om socialt jordbruk och tillhörande utbildningsmöjligheter (B8-0438/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om det upptrappade våldet mot kristna i världen (B8-0443/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om tillgång till utbildning för vuxna asylsökande (B8-0444/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om spridningen av zikaviruset i Italien och Europa (B8-0445/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om EU:s immaterialrättsmyndighets larmrapporter om förfalskningar (B8-0446/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om hoten mot DOC- och DOCG-systemet för italienska viner (B8-0447/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om främjande av användning av organiskt avfall för ren energiproduktion (B8-0448/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om familjebildning bland unga européer (B8-0450/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om projekt för sanering och återuppbyggnad av urbana områden för att ge ökat värde åt miljön i Europa (B8-0451/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om europeiska högskoleinitiativ (B8-0453/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Mara Bizzotto och Edouard Ferrand. Förslag till resolution om diskriminering av kristna i Mellanöstern (B8-0454/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto och Edouard Ferrand. Förslag till resolution om det diskriminerande förfarandet för beviljande av visum till irakiska religiösa minoriteter (B8-0455/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand och Matteo Salvini. Förslag till resolution om migrationsfrågan och infiltrationen av jihadister (B8-0456/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand och Matteo Salvini. Förslag till resolution om Schengensystemets avskaffande (B8-0457/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand och Matteo Salvini. Förslag till resolution om de kristna: den mest förföljda religiösa gruppen i världen (B8-0458/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om åtgärder för begränsning av bankernas skuldsättning (B8-0459/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om utnyttjande av nya energikällor (B8-0460/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om utvisningar av syriska flyktingar (B8-0462/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET


8. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 45 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14 april 2016)

FEMM-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan kvinnor och män (2016/2061(INI))
(rådgivande utskott: EMPL (artikel 54 i arbetsordningen)))

JURI-utskottet

- Vissa aspekter av medling på privaträttens område (medlingsdirektivet) (2016/2066(INI))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14 april 2016)

AFET-utskottet

- Europeisk försvarsunion (2016/2052(INI))
(rådgivande utskott: AFCO, BUDG, IMCO)

BUDG-utskottet, ECON-utskottet

- Genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar (2016/2064(INI))
(rådgivande utskott: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

CONT-utskottet

- Visselblåsares roll för skyddet av EU:s finansiella intressen (2016/2055(INI))
(rådgivande utskott: AFCO, ECON)

DEVE-utskottet

- Framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020 (2016/2053(INI))
(rådgivande utskott: AFET, BUDG, INTA)

ECON-utskottet

- Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 (2016/2063(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

- Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (COM(2015)0630 - 2016/2056(INI))
(rådgivande utskott: JURI, IMCO)

ENVI-utskottet

- EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel (2016/2057(INI))
(rådgivande utskott: PETI, DEVE, EMPL, INTA)

FEMM-utskottet

- Kvinnors rättigheter i länderna i det östliga partnerskapet och andra grannländer (2016/2060(INI))
(rådgivande utskott: AFET)

INTA-utskottet

- EU:s gemensamma handelspolitik i samband med tvingande hänsyn till hållbarheten för vilda djur och växter (2016/2054(INI))

ITRE-utskottet

- EU-strategi för flytande naturgas och lagring av gas (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI))
(rådgivande utskott: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- EU-strategi för uppvärmning och kylning (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, IMCO)

ITRE-utskottet, CULT-utskottet
- En konsekvent EU-politik för kulturella och kreativa näringar (2016/2072(INI))

JURI-utskottet

- Gränsöverskridande fusioner och delningar (2016/2065(INI))

TRAN-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- En luftfartsstrategi för EU (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (artikel 54 i arbetsordningen))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 132.1 i arbetsordningen)

AFET-utskottet

- Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (baserat på årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken) (2016/2067(INI))

Beslut om att inleda förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 55 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14 april 2016)

- Genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar (2016/2064(INI))
utskott: BUDG, ECON
(rådgivande utskott: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- Avtal för tillhandahållande av digitalt innehåll (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
utskott: IMCO, JURI
(rådgivande utskott: CULT, ITRE, LIBE)

- En konsekvent EU-politik för kulturella och kreativa näringar (2016/2072(INI))
utskott: ITRE, CULT
(rådgivande utskott: JURI)

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14 april 2016)

BUDG-utskottet, ECON-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar (2016/2064(INI))
(rådgivande utskott: CULT, EMPL, CONT, INTA, IMCO, REGI, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), TRAN (artikel 54 i arbetsordningen))

TRAN-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)
- En luftfartsstrategi för EU (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (artikel 54 i arbetsordningen))

FEMM-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)
- Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan kvinnor och män (2016/2061(INI))
(rådgivande utskott: EMPL (artikel 54 i arbetsordningen)

IMCO-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)
- Avtal om försäljning av varor på nätet och annan distansförsäljning av varor (COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD))
(rådgivande utskott: CULT, JURI (artikel 54 i arbetsordningen))

JURI-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)
- Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))
(rådgivande utskott: ITRE, LIBE, CULT (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

IMCO-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)
- Kontroll av förvärv och innehav av vapen (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))
(rådgivande utskott: AFET, INTA, LIBE (artikel 54 i arbetsordningen)

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

AFCO-utskottet

- Årsrapport om kontroll av gemenskapsrättens tillämpning 2014 (COM(2015)0329 - - 2015/2326(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: PETI, AFCO, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO

EMPL-utskottet

- Tolkningen och genomförandet av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (2016/2018(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: JURI, AFCO
rådgivande utskott: ENVI, EMPL, INTA

Ändrad titel

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14 april 2016)

BUDG-utskottet och ECON-utskottet

- Ny titel på initiativbetänkande INI 2015/2344: ”Budgetkapaciatet för euroområdet”

JURI-utskottet

- Ny titel på betänkande 2015/2086 (INL): ”Gränsöverskridande aspekter av adoptioner


9. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot domstolens anslagsöverföring nr 1/2016.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av anslagsöverföringarna DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 och DEC 05/2016 – Avsnitt III – kommissionen.


10. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde och protokollet från föregående dags sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


11. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 912 maj 2016.


12. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 13.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Willmott, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Befriade från närvaro:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Kyenge, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy