Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 9 maj 2016 - Strasbourg

4. Parlamentets sammansättning

Philippe De Backer hade utsetts till medlem i den belgiska regeringen.

Parlamentet konstaterade att enligt artikel 7.1 i lagen om val av ledamöter till Europaparlamentet genom allmänna och direkta val är denna post oförenlig med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet. I enlighet med artikel 3.2 och artikel 4.1 i arbetsordningen fastställde parlamentet att hans plats var vakant från och med den 2 maj 2016, och skulle underrätta den behöriga nationella myndigheten om detta.

°
° ° °

De behöriga belgiska myndigheterna hade meddelat att Lieve Wierinck utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Philippe De Backer från och med den 4 maj 2016.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Lieve Wierinck fram till dess att en prövning har skett av bevisen för att hon utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid hon skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att hon undertecknat en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski hade utsetts till ledamot av Europeiska revisionsrätten.

Parlamentet konstaterade att enligt artikel 7.1 i lagen om val av ledamöter till Europaparlamentet genom allmänna och direkta val är denna post oförenlig med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet. I enlighet med artikel 3.2 och artikel 4.1 i arbetsordningen fastställde parlamentet att hans plats var vakant från och med den 7 maj 2016, och skulle underrätta den behöriga nationella myndigheten om detta.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy