Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 май 2016 г. - Страсбург

7. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят направи следното съобщение:

Препоръката на комисията IMCO да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 8 април 2016 г. за поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 по отношение на преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016) беше обявена по време на пленарното заседание на 27 април 2016 г. (точка 8 от протокола от 27.4.2016 г).

Не е било изразено никакво възражение срещу тази препоръка в срока от 24 часа, определен в член 105 от Правилника за дейността.

Във връзка с това препоръката се счита за приета и ще бъде публикувана в рубриката „Приети текстове“ от заседанието от вторник 10 май 2016.

Правна информация - Политика за поверителност