Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 9. maj 2016 - Strasbourg

7. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden meddelte følgende:

IMCOs henstilling om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 8. april 2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2016/341 for så vidt angår overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016) var der givet meddelelse om på plenarmødet den 27. april 2016 (punkt 8 i protokollen af 27.4.2016).

Der var ikke gjort indsigelse mod henstillingen inden for den frist på 24 timer, der er fastlagt i forretningsordenens artikel 105, stk. 6.

Denne henstilling blev derfor betragtet som vedtaget, og afgørelsen ville blive offentliggjort i »Vedtagne Tekster« fra mødet den tirsdag 10. maj 2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik