Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο

7. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη ανακοίνωση:

η σύσταση της επιτροπής IMCO, περί μη διατύπωσης αντίρρησης κατά του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2016, για τη διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016), ανακοινώθηκε στην ολομέλεια την 27η Απριλίου 2016 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2016).

Καμία αντίρρηση δεν έχει προβληθεί στη σύσταση αυτή εντός της προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων ωρών που καθορίζεται από το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

Ως εκ τούτου, η παρούσα σύσταση θεωρείται εγκριθείσα και θα δημοσιευθεί στο Κείμενα που Εγκρίθηκαν της περιόδου συνόδου της Τρίτης 10 Μαΐου 2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου