Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 9 maj 2016 - Strasbourg

7. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Talmannen meddelande följande:

Rekommendationen från IMCO-utskottet, om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 8 april 2016 om rättelse av delegerad förordning (EU) 2016/341 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016), hade kungjorts i kammaren den 27 april 2016 (punkt 8 i protokollet av den 27.4.2016).

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på 24 timmar som föreskrivs i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Dessa rekommendationer anses följaktligen godkända, och kommer att offetnliggöras bland antagna texter från plenarsammanträdet den tisdagen den 10 maj 2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy