Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 май 2016 г. - Страсбург

9. Писмени декларации (член 136 от Правилника за дейността на ЕП)

Председателят информира Парламента, че следните писмени декларации са събрали подписите на мнозинството от членовете на ЕП:

Писмена декларация № 0007/2016 относно подобряването на сътрудничеството в спешни случаи за откриване на изчезнали деца и подобряване на механизмите за предупреждение при случаи с деца в държавите – членки на ЕС, внесена от следните членове на ЕП: Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld и Caterina Chinnici

Писмена декларация № 0008/2016 относно диабета, внесена от следните членове на ЕП: Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa и Brando Benifei

В съответствие с член 136, параграф 4 от Правилника за дейността тези писмени декларации се публикуват в протокола наред с имената на подписалите ги лица (приложение 1 от протокола от 9.5.2016 г и приложение 2 от протокола от 9.5.2016 г).

Правна информация - Политика за поверителност