Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 9. května 2016 - Štrasburk

9. Písemná prohlášení (článek 136 jednacího řádu)

Předseda informoval Parlament, že následující písemná prohlášení podepsala většina všech poslanců Parlamentu:

písemné prohlášení č. 0007/2016 o zlepšení spolupráce v naléhavých situacích pro záchranu ohrožených pohřešovaných dětí a zlepšení mechanismů včasného varování v případech dětí ve členských státech EU, které předložili Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld a Caterina Chinnici,

písemné prohlášení č. 0008/2016 o diabetu, které předložili Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa a Brando Benifei.

Tato písemná prohlášení jsou v souladu s čl. 136 odst. 4 jednacího řádu zveřejněna v zápisu z dnešního zasedání spolu se jmény signatářů (příloha 1 zápisu ze dne 9.5.2016 a příloha 2 zápisu ze dne 9.5.2016).

Právní upozornění - Ochrana soukromí