Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο

9. Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 136 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι οι ακόλουθες γραπτές δηλώσεις συγκέντρωσαν τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών που απαρτίζουν το Σώμα:

Γραπτή δήλωση αριθ. 0007/2016 σχετικά με τη βελτίωση της συνεργασίας εκτάκτου ανάγκης για τον εντοπισμό αγνοούμενων παιδιών που κινδυνεύουν και τη βελτίωση των μηχανισμών Child Alert (συναγερμού για παιδιά σε κίνδυνο), η οποία υποβλήθηκε από τους ακόλουθους βουλευτές: Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Λευτέρης Χριστοφόρου, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld και Caterina Chinnici

Γραπτή δήλωση αριθ. 0008/2016 σχετικά με τον διαβήτη, η οποία υποβλήθηκε από τους ακόλουθους βουλευτές: Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa et Brando Benifei

Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 4 του Κανονισμού, αυτές οι γραπτές δηλώσεις δημοσιεύονται στα παρόντα πρακτικά συνοδευόμενες από τα ονόματα των υπογραφόντων (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.5.2016 και Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.5.2016).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου