Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 9. maijs - Strasbūra

9. Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 136. pants)

Sēdes vadītājs informēja Parlamentu par to, ka Parlamenta deputātu vairākums ir parakstījis šādas rakstiskas deklarācijas:

Rakstiskā deklarācija Nr. 0007/2016 par ārkārtas sadarbības uzlabošanu pazudušu un apdraudētu bērnu meklēšanā un bērnu pazušanas trauksmes mehānismu uzlabošanu ES dalībvalstīs, kuru iesnieguši deputāti Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld un Caterina Chinnici;

Rakstiskā deklarācija Nr. 0008/2016 par diabētu, kuru iesnieguši deputāti Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa un Brando Benifei.

Saskaņā ar Reglamenta 136. panta 4. punktu šīs rakstiskās deklarācijas kopā ar parakstītāju vārdiem ir publicētas šajā protokolā (9.5.2016. protokola 1. pielikums un 9.5.2016. protokola 2. pielikums ).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika