Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 9 maja 2016 r. - Strasburg

9. Oświadczenia pisemne (art. 136 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował Parlament, że pod następującymi oświadczeniami pisemnymi zebrano podpisy większości posłów do Parlamentu:

Oświadczenie pisemne nr 0007/2016 w sprawie poprawy nadzwyczajnej współpracy przy odnajdywaniu zaginionych dzieci oraz usprawnienia mechanizmów powiadamiania o zaginięciu dziecka w państwach członkowskich UE, złożone przez następujących posłów: Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld i Caterina Chinnici

Oświadczenie pisemne nr 0008/2016 w sprawie cukrzycy, złożone przez następujących posłów: Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa et Brando Benifei

Zgodnie z art. 136 ust. 4 Regulaminu powyższe oświadczenia pisemne zostały opublikowane w niniejszym protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy (załącznik 1 protokołu z dnia 9.5.2016 i załącznik 2 protokołu z dnia 9.5.2016).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności