Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 9. mája 2016 - Štrasburg

9. Písomné vyhlásenia (článok 136 rokovacieho poriadku)

Predseda informoval Parlament o tom, že podpisy väčšiny poslancov Parlamentu získali tieto písomné vyhlásenia:

Písomné vyhlásenie č. 0007/2016 o zlepšení pohotovostnej spolupráce pri hľadaní nezvestných detí v ohrození života a skvalitnení mechanizmov varovania v prípade zmiznutia detí v členských štátoch EÚ, ktoré predložili títo poslanci: Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld a Caterina Chinnici.

Písomné vyhlásenie č. 0008/2016 o diabete, ktoré predložili títo poslanci: Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa a Brando Benifei.

V súlade s článkom 136 ods. 4 rokovacieho poriadku budú tieto písomné vyhlásenia zverejnené v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov (príloha 1 zápisnice zo dňa 9.5.2016 a príloha 2 zápisnice zo dňa 9.5.2016).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia