Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 май 2016 г. - Страсбург

10. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 11 май 2016 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на железопътния транспорт (преработен текст) (00012/2016/LEX - C8-0169/2016 - 2013/0016(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (преработен текст) (00011/2016/LEX - C8-0168/2016 - 2013/0015(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (00010/2016/LEX - C8-0167/2016 - 2013/0014(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (преработен текст) (00018/2016/LEX - C8-0166/2016 - 2013/0081(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (00019/2016/LEX - C8-0165/2016 - 2013/0091(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за хармонизираните индекси на потребителските цени и за индекса на цените на жилищата и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета (00001/2016/LEX - C8-0163/2016 - 2014/0346(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo (00002/2016/LEX - C8-0162/2016 - 2013/0408(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на търговското отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства (00005/2016/LEX - C8-0161/2016 - 2014/0165(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (00075/2015/LEX - C8-0160/2016 - 2014/0014(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива (Кодифициран текст) (00024/2015/LEX - C8-0159/2016 - 2014/0216(COD)).

Правна информация - Политика за поверителност