Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 9. maj 2016 - Strasbourg

10. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 11. maj 2016 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed (omarbejdning) (00012/2016/LEX - C8-0169/2016 - 2013/0016(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (omarbejdning) (00011/2016/LEX - C8-0168/2016 - 2013/0015(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004 (00010/2016/LEX - C8-0167/2016 - 2013/0014(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (omarbejdning) (00018/2016/LEX - C8-0166/2016 - 2013/0081(COD))

- Europa Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (00019/2016/LEX - C8-0165/2016 - 2013/0091(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmoniserede forbrugerprisindeks og det harmoniserede boligprisindeks og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 (00001/2016/LEX - C8-0163/2016 - 2014/0346(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager (00002/2016/LEX - C8-0162/2016 - 2013/0408(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om hindring af omlægning til Den Europæiske Union af handelen med visse essentielle lægemidler (00005/2016/LEX - C8-0161/2016 - 2014/0165(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 og (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i uddannelsesinstitutioner (00075/2015/LEX - C8-0160/2016 - 2014/0014(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer (kodifikation) (00024/2015/LEX - C8-0159/2016 - 2014/0216(COD)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik