Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο

10. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Οδηγια του ευρωπαϊκου κοινοβουλιου και του συμβουλιου για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (αναδιατύπωση) (00012/2016/LEX - C8-0169/2016 - 2013/0016(COD))

- Οδηγια του ευρωπαϊκου κοινοβουλιου και του συμβουλιου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αναδιατύπωση) (00011/2016/LEX - C8-0168/2016 - 2013/0015(COD))

- Κανονισμος του ευρωπαϊκου κοινοβουλιου και του συμβουλιου σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 (00010/2016/LEX - C8-0167/2016 - 2013/0014(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (αναδιατύπωση) (00018/2016/LEX - C8-0166/2016 - 2013/0081(COD))

- Κανονισμός Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλιουΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου (00019/2016/LEX - C8-0165/2016 - 2013/0091(COD))

- Κανονισμος του ευρωπαϊκου κοινοβουλιου και του συμβουλιου για τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή και τον δείκτη τιμών κατοικιών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου (00001/2016/LEX - C8-0163/2016 - 2014/0346(COD))

- Οδηγια του ευρωπαϊκου κοινοβουλιου και του συμβουλιου σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (00002/2016/LEX - C8-0162/2016 - 2013/0408(COD))

- Κανονισμος του ευρωπαϊκου κοινοβουλιου και του συμβουλιου για να αποφευχθεί η εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (00005/2016/LEX - C8-0161/2016 - 2014/0165(COD))

- Κανονισμος του ευρωπαϊκου κοινοβουλιου και του συμβουλιου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το καθεστώς ενίσχυσης για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (00075/2015/LEX - C8-0160/2016 - 2014/0014(COD))

- Οδηγια του ευρωπαϊκου κοινοβουλιου και του συμβουλιου σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο (κωδικοποιημένο κείμενο) (00024/2015/LEX - C8-0159/2016 - 2014/0216(COD)).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου