Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 9 maja 2016 r. - Strasburg

10. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 11 maja 2016 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa kolei (wersja przekształcona) (00012/2016/LEX - C8-0169/2016 - 2013/0016(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (wersja przekształcona) (00011/2016/LEX - C8-0168/2016 - 2013/0015(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004 (00010/2016/LEX - C8-0167/2016 - 2013/0014(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (wersja przekształcona) (00018/2016/LEX - C8-0166/2016 - 2013/0081(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (00019/2016/LEX - C8-0165/2016 - 2013/0091(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych oraz wskaźnika cen nieruchomości mieszkalnych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 (00001/2016/LEX - C8-0163/2016 - 2014/0346(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym (00002/2016/LEX - C8-0162/2016 - 2013/0408(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami (00005/2016/LEX - C8-0161/2016 - 2014/0165(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy dotyczącej dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka w placówkach oświatowych (00075/2015/LEX - C8-0160/2016 - 2014/0014(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady odnosząca się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych (tekst jednolity) (00024/2015/LEX - C8-0159/2016 - 2014/0216(COD)).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności