Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 9. mája 2016 - Štrasburg

10. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 11. mája 2016 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti železníc (prepracované znenie) (00012/2016/LEX - C8-0169/2016 - 2013/0016(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (prepracované znenie) (00011/2016/LEX - C8-0168/2016 - 2013/0015(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 (00010/2016/LEX - C8-0167/2016 - 2013/0014(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (prepracované znenie) (00018/2016/LEX - C8-0166/2016 - 2013/0081(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (00019/2016/LEX - C8-0165/2016 - 2013/0091(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien a indexe cien nehnuteľností na bývanie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 (00001/2016/LEX - C8-0163/2016 - 2014/0346(COD))

- Smernica európskeho Parlamentu a Rady o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní (00002/2016/LEX - C8-0162/2016 - 2013/0408(COD))

- Nariadenie európskeho Parlamentu a Rady o zabránení obchodnej diverzie určených základných liekov do Európskej únie (00005/2016/LEX - C8-0161/2016 - 2014/0165(COD))

- Nariadenie európskeho Parlamentu a Rady ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (00075/2015/LEX - C8-0160/2016 - 2014/0014(COD))

- Smernica európskeho Parlamentu a Rady o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách (kodifikované znenie) (00024/2015/LEX - C8-0159/2016 - 2014/0216(COD)).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia