Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 9 maj 2016 - Strasbourg

10. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande onsdagen den 11 maj 2016 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och Rådets direktiv om järnvägssäkerhet (omarbetning) (00012/2016/LEX - C8-0169/2016 - 2013/0016(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (omarbetning) (00011/2016/LEX - C8-0168/2016 - 2013/0015(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 (00010/2016/LEX - C8-0167/2016 - 2013/0014(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete (omarbetning) (00018/2016/LEX - C8-0166/2016 - 2013/0081(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (00019/2016/LEX - C8-0165/2016 - 2013/0091(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade index för konsumentpriser och bostadsprisindexet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2494/95 (00001/2016/LEX - C8-0163/2016 - 2014/0346(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden (00002/2016/LEX - C8-0162/2016 - 2013/0408(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen (00005/2016/LEX - C8-0161/2016 - 2014/0165(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk vid utbildningsanstalter (00075/2015/LEX - C8-0160/2016 - 2014/0014(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen (kodifiering) (00024/2015/LEX - C8-0159/2016 - 2014/0216(COD)).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy