Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 май 2016 г. - Страсбург

11. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 във връзка с използването на системата за влизане/излизане (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))
В съответствие с разпоредбите на член 304 и член 307 от Договора председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Приложения към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите ― членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) № 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))
В съответствие с разпоредбите на член 304 и член 307 от Договора председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република в съответствие с член XXIV, алинея 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Съвета относно тристранна социална среща на високо равнище за растеж и заетост и за отмяна на Решение 2003/174/ЕО (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP))

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

ECON

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- Доклад относно политиката на сближаване в планинските райони на ЕС (2015/2279(INI)) - REGI - Докладчик: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

- Доклад относно прилагането на Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 г. за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО (2015/2097(INI)) - EMPL - Докладчик: Maria Arena (A8-0076/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Либерия и на протокола за неговото прилагане (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE)) - PECH - Докладчик: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

- Доклад относно прилагането въз основа на принципа на равенство между половете на Директива 2011/36/ЕС от 5 април 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него (2015/2118(INI)) - FEMM - Докладчик: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания за период от четири години (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)) - PECH - Докладчик: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

- * Доклад относно предложението за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)) - ECON - Докладчик: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)) - JURI - Докладчик: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)) - LIBE - Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (преработен текст) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)) - LIBE - Докладчик: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

Правна информация - Политика за поверителност