Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 9. května 2016 - Štrasburk

11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES) (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

Předseda bude v souladu s články 304 a 307 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, a kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Předseda bude v souladu s články 304 a 307 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost a o zrušení rozhodnutí 2003/174/ES (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP))

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ECON

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- Zpráva o politice soudržnosti v horských regionech EU (2015/2279(INI)) - výbor REGI - Zpravodajka: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

- Zpráva o uplatňování směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES (2015/2097(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Maria Arena (A8-0076/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Liberijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE)) - výbor PECH - Zpravodaj: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

- Zpráva o provádění směrnice 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí z hlediska rovnosti žen a mužů (2015/2118(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se na dobu čtyř let stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jménem Evropské unie (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)) - výbor PECH - Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Návrh doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (přepracované znění) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

Právní upozornění - Ochrana soukromí