Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 9. maj 2016 - Strasbourg

11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår brugen af ind- og udrejsesystemet (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))
I overensstemmelse med traktatens artikel 304 og 307 ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser, og om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008 og forordning (EU) nr. 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))
I overensstemmelse med traktatens artikel 304 og 307 ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til landets tiltrædelse af Den Europæiske Union (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Rådets afgørelse om det sociale trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse og om ophævelse af afgørelse 2003/174/EF (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP))

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

ECON

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- Betænkning om samhørighedspolitik i EU's bjergområder (2015/2279(INI)) - REGI - Ordfører: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

- Betænkning om rapport om gennemførelsen af Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010 om iværksættelse af den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP og EFS, og om ophævelse af direktiv 96/34/EF (2015/2097(INI)) - EMPL - Ordfører: Maria Arena (A8-0076/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Liberia og den tilhørende gennemførelsesprotokol (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE)) - PECH - Ordfører: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

- Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor ud fra et ligestillingsperspektiv (2015/2118(INI)) - FEMM - Ordfører: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse for en periode på fire år af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)) - PECH - Ordfører: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)) - ECON - Ordfører: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af den frie bevægelighed for borgere gennem en forenkling af kravene vedrørende fremlæggelse af visse offentlige dokumenter i Den Europæiske Union og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)) - JURI - Ordfører: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)) - LIBE - Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (omarbejdning) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)) - LIBE - Ordfører: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik