Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 9. toukokuuta 2016 - Strasbourg

11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta rajanylitystietojärjestelmän käytön osalta (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 304 ja 307 artiklan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä asetuksen (EY) N:o 767/2008 ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 304 ja 307 artiklan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä tehtävän sopimuksen tekemisestä (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus neuvoston päätökseksi kasvua ja työllisyyttä käsittelevästä sosiaalialan kolmikantahuippukokouksesta ja päätöksen 2003/174/EY kumoamisesta (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

ECON

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt

- Mietintö koheesiopolitiikasta EU:n vuoristoalueilla (2015/2279(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

- Mietintö BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata koskevan tarkistetun puitesopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 96/34/EY kumoamisesta 8 päivänä maaliskuuta 2010 annetun neuvoston direktiivin 2010/18/EU soveltamisesta (2015/2097(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Maria Arena (A8-0076/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

- Mietintö ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta 5. huhtikuuta 2011 annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpanosta (2015/2118(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista neljän vuoden ajanjaksoksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kansalaisten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä Euroopan unionissa koskevia vaatimuksia sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (uudelleenlaadittu teksti) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö