Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. gegužės 9 d. - Strasbūras

11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl atvykimo ir išvykimo sistemos naudojimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/399 (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))
Pagal Sutarties 304 ir 307 straipsnius Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 ir Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD))
Pagal Sutarties 304 ir 307 straipsnius Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl trišalio socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimo ekonomikos augimo ir užimtumo klausimais, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2003/174/EB (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP))

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

ECON

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- Pranešimas dėl sanglaudos politikos ES kalnuotuose regionuose (2015/2279(INI)) - REGI komitetas - Pranešėja: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

- Pranešimas dėl 2010 m. kovo 8 d. Tarybos direktyvos 2010/18/ES, įgyvendinančios patikslintą BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ir ETUC sudarytą Bendrąjį susitarimą dėl vaiko priežiūros atostogų, ir panaikinančios Direktyvą 96/34/EB, taikymo (2015/2097(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Maria Arena (A8-0076/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Liberijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

- Pranešimas dėl 2011 m. balandžio 5 d. Direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos įgyvendinimo atsižvelgiant į lyčių aspektą (2015/2118(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo ketveriems metams nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (nauja redakcija) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

Teisinė informacija - Privatumo politika