Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 9 mei 2016 - Straatsburg

11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES) (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 304 en 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008 en Verordening (EU) nr. 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 304 en 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

BUDG

- Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid en tot intrekking van Besluit 2003/174/EG (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP))

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

ECON

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- Verslag over cohesiebeleid in de berggebieden van de EU (2015/2279(INI)) - commissie REGI - Rapporteur: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

- Verslag over de toepassing van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst over ouderschapsverlof, en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG; (2015/2097(INI)) - commissie EMPL - Rapporteur: Maria Arena (A8-0076/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Liberia en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE)) - commissie PECH - Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/36/EU van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan vanuit een genderperspectief (2015/2118(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië voor een periode van vier jaar (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)) - commissie PECH - Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bevordering van het vrije verkeer van burgers en bedrijven door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad (14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (herschikking) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

Juridische mededeling - Privacybeleid