Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 9 maja 2016 r. - Strasburg

11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/399 w w zakresie korzystania z systemu wjazdu/wyjazdu (EES) (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

Zgodnie z postanowieniami art. 304 i 307 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz określającego warunki dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu na potrzeby ścigania i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Zgodnie z postanowieniami art. 304 i 307 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie trójstronnego szczytu społecznego ds. wzrostu i zatrudnienia oraz uchylającej decyzję 2003/174/WE (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

ECON

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania:

- Sprawozdanie w sprawie polityki spójności w regionach górskich UE (2015/2279(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

- Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE (2015/2097(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Maria Arena (A8-0076/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Liberii i Protokołu wykonawczego do tej Umowy (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar z perspektywy równości płci (2015/2118(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres czterech lat (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

2.2) zalecenia do drugiego czytania:

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (wersja przekształcona) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności