Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 9. mája 2016 - Štrasburg

11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))
V súlade s článkami 304 a 307 zmluvy sa bude predseda o tomto návrhu radiť s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupu v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov Európskej únie a ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008 a nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))
V súlade s článkami 304 a 307 zmluvy sa bude predseda o tomto návrhu radiť s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii (15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

– Návrh rozhodnutia Rady o tripartitnom sociálnom samite pre rast a zamestnanosť a o zrušení rozhodnutia 2003/174/ES (05820/2014 – C8-0164/2016 – 2013/0361(APP))

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

ECON

2) parlamentných výborov

2.1) správy

– Správa o politike súdržnosti v horských regiónoch EÚ (2015/2279(INI)) – výbor REGI – Spravodajkyňa: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

– Správa o uplatňovaní smernice Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES (2015/2097(INI)) – výbor EMPL – Spravodajkyňa: Maria Arena (A8-0076/2016)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou a jej vykonávacieho protokolu v mene Európskej únie (13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE)) – výbor PECH – Spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

– Správa o vykonávaní smernice 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania z rodového hľadiska (2015/2118(INI)) – výbor FEMM – Spravodajkyňa: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa na obdobie štyroch rokov stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou v mene Európskej únie (12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE)) – výbor PECH – Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

– * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS)) – výbor ECON – Spravodajca: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

2.2) odporúčania do druhého čítania

– ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (14956/2/2015 – C8-0129/2016 – 2013/0119(COD)) – výbor JURI – Spravodajkyňa: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

– ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)) – výbor LIBE – Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

– ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (prepracované znenie) (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia