Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο

12. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   (O-000031/2016) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini και Matteo Salvini, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για ορισμένα τρόφιμα (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016);

—   (O-000070/2016) που κατέθεσε η Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής της συνοχής (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016);

—   (O-000052/2016) που κατέθεσε ο Alain Cadec, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, προς την Επιτροπή: Ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016);

—   (O-000046/2016) που κατέθεσαν οι Bernd Lange και Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: EΕ-MERCOSUR: Η μελλοντική πορεία των εμπορικών διαπραγματεύσεων της συμφωνίας σύνδεσης. (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016);

—   (O-000038/2016) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Συνέχεια στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από την CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016);

—   (O-000039/2016) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Συνέχεια στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από την CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016);

—   (O-000047/2016) που κατέθεσε ο Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Αντιμετώπιση των ανισοτήτων προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου