Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 май 2016 г. - Страсбург

14. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания от първата сесия на май 2016 г. (PE 581.444/PDOJ) беше раздаден.

°
° ° °

Изказа се Olaf Stuger, който изрази съжаление, че дневният ред не предвижда разискване относно референдума в Нидерландия от 6 април 2016 г. (председателят отговори, че това искане е било отхвърлено на заседанието на Председателския съвет).

Изказа се Jean-Luc Schaffhauser.

Изказа се David-Maria Sassoli.

°
° ° °

Предложена е следната промяна в дневния ред (член 152 от Правилника за дейността):

Сряда

Искане на групата GUE/NGL за вписване като трета точка за следобед на изявленията на Съвета и на Комисията относно напредъка на Турция в изпълнението на изискванията на пътната карта за либерализиране на визовия режим.

Изказаха се: Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането, Rebecca Harms, в подкрепа на искането, Roberta Metsola, против искането.

С електронно гласуване (181 - гласа „за“ 92- гласа „против“, 11 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Следователно заседанието в сряда ще бъде продължено до 24 ч.

Изказа се Rebecca Harms.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност