Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2224(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0032/2016

Συζήτηση :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2016 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0211

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο

15. Πολιτική συνοχής στις ορεινές περιοχές της ΕΕ - Νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στην πολιτική συνοχής 2014-2020 - Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πολιτική συνοχής στις ορεινές περιοχές της ΕΕ [2015/2279(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

Έκθεση σχετικά με τα νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (ΟΕΕ) και Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) [2015/2224(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000070/2016) που κατέθεσε η Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής REGI, προς την Επιτροπή: Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής της συνοχής (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Οι Iliana Iotova και Ruža Tomašić παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Η Iskra Mihaylova αναπτύσσει την ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Franc Bogovič, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Constanze Krehl, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mirosław Piotrowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Monika Vana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Daniel Buda, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Josu Juaristi Abaunz, Isabella Adinolfi, Philippe Loiseau, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Julia Reid, Lambert van Nistelrooij, Mercedes Bresso,η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Bill Etheridge, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Olaf Stuger, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Μαρία Σπυράκη, Monika Smolková, Jan Olbrycht, Viorica Dăncilă, Julie Ward, Michela Giuffrida και Csaba Molnár.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Richard Howitt, Maria Grapini και Victor Negrescu.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella, Iliana Iotova και Ruža Tomašić.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής REGI, σχετικά με την επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής (2016/2550(RSP)) (B8-0562/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.5.2016, σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.5.2016 και σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.5.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου