Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 май 2016 г. - Страсбург

16. Въздействие на „Северен поток 2“ върху пазара на газ в региона на Централна и Източна Европа (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Въздействие на „Северен поток 2“ върху пазара на газ в региона на Централна и Източна Европа (2016/2703(RSP))

Miguel Arias Cañete (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Jerzy Buzek, от името на групата PPE, Flavio Zanonato, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Morten Helveg Petersen, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Peter Eriksson, от името на групата Verts/ALE, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Gunnar Hökmark, Jeppe Kofod, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Krišjānis Kariņš, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Edward Czesak, Bendt Bendtsen и Zbigniew Kuźmiuk.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказаха се: Janusz Korwin-Mikke, за да зададе въпрос „синя карта“ на Zbigniew Kuźmiuk, който отговори, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini и Adam Szejnfeld.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Tunne Kelam, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Eleftherios Synadinos, András Gyürk и Ivo Vajgl.

Изказа се Miguel Arias Cañete.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност