Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο

16. Αντίκτυπος του έργου Nord Stream 2 στην αγορά φυσικού αερίου της περιφέρειας της Κεντροανατολικής Ευρώπης (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Αντίκτυπος του έργου Nord Stream 2 στην αγορά φυσικού αερίου της περιφέρειας της Κεντροανατολικής Ευρώπης (2016/2703(RSP))

Ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jerzy Buzek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Flavio Zanonato, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Morten Helveg Petersen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Peter Eriksson, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Gunnar Hökmark, Jeppe Kofod, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Krišjānis Kariņš, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Νότης Μαριάς, Marian-Jean Marinescu, Edward Czesak, Bendt Bendtsen και Zbigniew Kuźmiuk.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Janusz Korwin-Mikke, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Zbigniew Kuźmiuk ο οποίος απαντά, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini και Adam Szejnfeld.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krzysztof Hetman, Tunne Kelam, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Ελευθέριος Συναδινός, András Gyürk και Ivo Vajgl.

Παρεμβαίνει Miguel Arias Cañete.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου