Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 9. mája 2016 - Štrasburg

16. Vplyv plynovodu Nord Stream 2 na trh s plynom v regióne strednej a východnej Európy (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Vplyv plynovodu Nord Stream 2 na trh s plynom v regióne strednej a východnej Európy (2016/2703(RSP))

Miguel Arias Cañete (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jerzy Buzek v mene skupiny PPE, Flavio Zanonato v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Morten Helveg Petersen v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Peter Eriksson v mene skupiny Verts/ALE, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Gunnar Hökmark, Jeppe Kofod, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Krišjānis Kariņš, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Edward Czesak, Bendt Bendtsen a Zbigniew Kuźmiuk.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Janusz Korwin-Mikke, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Zbigniewovi Kuźmiukovi, ktorý odpovedal na otázku, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini a Adam Szejnfeld.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Tunne Kelam, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Eleftherios Synadinos, András Gyürk a Ivo Vajgl.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia