Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2532(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000052/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000052/2016 (B8-0365/2016)

Συζήτηση :

PV 09/05/2016 - 17
CRE 09/05/2016 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο

17. Η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000052/2016) που κατέθεσε Alain Cadec, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, προς την Επιτροπή: Ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Η Linnéa Engström αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Gabriel Mato, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ulrike Rodust, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Sofia Ribeiro και Ricardo Serrão Santos.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Νότης Μαριάς, Norica Nicolai και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Η πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.5.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου