Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0224(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0142/2016

Συζήτηση :

PV 09/05/2016 - 18
CRE 09/05/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2016 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0208

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο

18. Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας *** - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαυριτανίας: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή *** (συζήτηση)
CRE

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της [2015/0224(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

Οι Jarosław Wałęsa και Gabriel Mato παρουσιάζουν τις συστάσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jordi Sebastià (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Siegfried Mureşan (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Ignazio Corrao (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ulrike Rodust, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera García και José Blanco López.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Νότης Μαριάς και Werner Kuhn.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella, Jarosław Wałęsa και Gabriel Mato.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.5.2016 και σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.5.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου