Показалец 
Протокол
PDF 297kWORD 226k
Понеделник, 9 май 2016 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Изказване на председателя по случай 9 май
 3.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на политическите групи
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 8.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 9.Писмени декларации (член 136 от Правилника за дейността на ЕП)
 10.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 11.Внесени документи
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 13.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 14.Ред на работа
 15.Политика на сближаване в планинските райони на ЕС - Нови инструменти за териториално развитие в рамките на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г. - Ускоряване на изпълнението на политиката на сближаване (разискване)
 16.Въздействие на „Северен поток 2“ върху пазара на газ в региона на Централна и Източна Европа (разискване)
 17.Проследимостта на рибните продукти и продуктите от аквакултури в заведенията за хранене и търговията на дребно (разискване)
 18.Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Либерия *** - Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мавритания: възможности за риболов и финансово участие *** (разискване)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Подобряване на сътрудничеството в спешни случаи за откриване на изчезнали деца и подобряване на механизмите за предупреждение при случаи с деца в държавите – членки на ЕС (писмена декларация)
 Приложение 2 - Диабет (писмена декларация)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 17.10 ч.


2. Изказване на председателя по случай 9 май

Председателят направи изказване по случай Деня на Европа и 66-тата годишнина от декларацията на Робер Шуман.


3. Одобряване на протоколите от предишни заседания

Протоколите от заседанията на 27 и 28 април 2016 г. бяха одобрени.

°
° ° °

Изказа се Piernicola Pedicini (председателят направи уточнения).


4. Състав на Парламента

Philippe De Backer е назначен за член на белгийското правителство.

Парламентът отбеляза, че съгласно член 7, параграф 1 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори изпълняването на тази длъжност е несъвместимо с мандата на член на ЕП. В съответствие с член 3, параграф 2 и член 4, параграф 1 от Правилника за дейността Парламентът обяви мястото за свободно, считано от 2 май 2016 г., и уведоми за това съответния национален орган.

°
° ° °

Белгийските компетентни органи уведомяват за назначаването на Lieve Wierinck като член на Европейския парламент на мястото на Philippe De Backer, считано от 4 май 2016 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на нейните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Lieve Wierinck участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направила декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski е назначен за член на Европейската сметна палата.

Парламентът отбеляза, че съгласно член 7, параграф 1 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори изпълняването на тази длъжност е несъвместимо с мандата на член на ЕП. В съответствие с член 3, параграф 2 и член 4, параграф 1 от Правилника за дейността Парламентът обяви мястото за свободно, считано от 7 май 2016 г., и уведоми за това съответния национален орган.


5. Състав на политическите групи

Marcus Pretzell е член на групата ENF, считано от 1 май 2016 г.


6. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата ALDE следните искания за назначаване:

комисия ITRE: Lieve Wierinck на мястото на Philippe De Backer

Делегация за връзки с Китайската народна република: Lieve Wierinck на мястото на Philippe De Backer

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


7. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят направи следното съобщение:

Препоръката на комисията IMCO да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 8 април 2016 г. за поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 по отношение на преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016) беше обявена по време на пленарното заседание на 27 април 2016 г. (точка 8 от протокола от 27.4.2016 г).

Не е било изразено никакво възражение срещу тази препоръка в срока от 24 часа, определен в член 105 от Правилника за дейността.

Във връзка с това препоръката се счита за приета и ще бъде публикувана в рубриката „Приети текстове“ от заседанието от вторник 10 май 2016.


8. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията JURI предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

Поправка (P8-TA_PROV(2015)0241(COR1)) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 7 юли 2015 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета относно защитата срещу вредните практики при ценообразуването в корабостроенето (кодифициран текст) P8_TA-PROV(2015)0241 - (COM(2014)0605 – C8–0171/2014 – 2014/0280(COD)) - комисия JURI

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тази поправка се счита за приета, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Поправката е достъпна на сайта Europarl за периода на настоящата сесия.


9. Писмени декларации (член 136 от Правилника за дейността на ЕП)

Председателят информира Парламента, че следните писмени декларации са събрали подписите на мнозинството от членовете на ЕП:

Писмена декларация № 0007/2016 относно подобряването на сътрудничеството в спешни случаи за откриване на изчезнали деца и подобряване на механизмите за предупреждение при случаи с деца в държавите – членки на ЕС, внесена от следните членове на ЕП: Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld и Caterina Chinnici

Писмена декларация № 0008/2016 относно диабета, внесена от следните членове на ЕП: Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa и Brando Benifei

В съответствие с член 136, параграф 4 от Правилника за дейността тези писмени декларации се публикуват в протокола наред с имената на подписалите ги лица (приложение 1 от протокола от 9.5.2016 г и приложение 2 от протокола от 9.5.2016 г).


10. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 11 май 2016 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на железопътния транспорт (преработен текст) (00012/2016/LEX - C8-0169/2016 - 2013/0016(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (преработен текст) (00011/2016/LEX - C8-0168/2016 - 2013/0015(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (00010/2016/LEX - C8-0167/2016 - 2013/0014(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (преработен текст) (00018/2016/LEX - C8-0166/2016 - 2013/0081(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (00019/2016/LEX - C8-0165/2016 - 2013/0091(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за хармонизираните индекси на потребителските цени и за индекса на цените на жилищата и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета (00001/2016/LEX - C8-0163/2016 - 2014/0346(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo (00002/2016/LEX - C8-0162/2016 - 2013/0408(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на търговското отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства (00005/2016/LEX - C8-0161/2016 - 2014/0165(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (00075/2015/LEX - C8-0160/2016 - 2014/0014(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива (Кодифициран текст) (00024/2015/LEX - C8-0159/2016 - 2014/0216(COD)).


11. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 във връзка с използването на системата за влизане/излизане (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))
В съответствие с разпоредбите на член 304 и член 307 от Договора председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Приложения към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите ― членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) № 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))
В съответствие с разпоредбите на член 304 и член 307 от Договора председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република в съответствие с член XXIV, алинея 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Съвета относно тристранна социална среща на високо равнище за растеж и заетост и за отмяна на Решение 2003/174/ЕО (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP))

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

ECON

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- Доклад относно политиката на сближаване в планинските райони на ЕС (2015/2279(INI)) - REGI - Докладчик: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

- Доклад относно прилагането на Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 г. за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО (2015/2097(INI)) - EMPL - Докладчик: Maria Arena (A8-0076/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Либерия и на протокола за неговото прилагане (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE)) - PECH - Докладчик: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

- Доклад относно прилагането въз основа на принципа на равенство между половете на Директива 2011/36/ЕС от 5 април 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него (2015/2118(INI)) - FEMM - Докладчик: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания за период от четири години (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)) - PECH - Докладчик: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

- * Доклад относно предложението за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)) - ECON - Докладчик: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)) - JURI - Докладчик: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)) - LIBE - Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (преработен текст) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)) - LIBE - Докладчик: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)


12. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000031/2016) зададен от Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini и Matteo Salvini, от името на комисията ENVI, към Комисията: Задължителното посочване на страната на произход или мястото на произход за някои храни (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016);

—   (O-000070/2016) зададен от Искра Михайлова, от името на комисията DEVE, към Комисията: ускоряването на изпълнението на политиката на сближаване (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016);

—   (O-000052/2016) зададен от Alain Cadec, от името на комисията PECH, към Комисията: Проследяване на продуктите от риболов и аквакултури в сектора на ресторантьорските услуги и търговията на дребно (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016);

—   (O-000046/2016) зададен от Bernd Lange и Pablo Zalba Bidegain, от името на комисията INTA, към Комисията: ЕС-МЕРКОСУР: Следващите стъпки в търговските преговори по споразумението за асоцииране (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016);

—   (O-000038/2016) зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Съвета: Последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно доклада на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016);

—   (O-000039/2016) зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно доклада на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016);

—   (O-000047/2016) зададен от Thomas Händel, от името на комисията EMPL, към Комисията: Преодоляване на неравенствата с цел насърчаване на приобщаващ и устойчив икономически растеж в ЕС (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).


13. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на месечната сесия през декември 2015 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


14. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания от първата сесия на май 2016 г. (PE 581.444/PDOJ) беше раздаден.

°
° ° °

Изказа се Olaf Stuger, който изрази съжаление, че дневният ред не предвижда разискване относно референдума в Нидерландия от 6 април 2016 г. (председателят отговори, че това искане е било отхвърлено на заседанието на Председателския съвет).

Изказа се Jean-Luc Schaffhauser.

Изказа се David-Maria Sassoli.

°
° ° °

Предложена е следната промяна в дневния ред (член 152 от Правилника за дейността):

Сряда

Искане на групата GUE/NGL за вписване като трета точка за следобед на изявленията на Съвета и на Комисията относно напредъка на Турция в изпълнението на изискванията на пътната карта за либерализиране на визовия режим.

Изказаха се: Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането, Rebecca Harms, в подкрепа на искането, Roberta Metsola, против искането.

С електронно гласуване (181 - гласа „за“ 92- гласа „против“, 11 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Следователно заседанието в сряда ще бъде продължено до 24 ч.

Изказа се Rebecca Harms.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


15. Политика на сближаване в планинските райони на ЕС - Нови инструменти за териториално развитие в рамките на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г. - Ускоряване на изпълнението на политиката на сближаване (разискване)

Доклад относно политиката на сближаване в планинските райони на ЕС [2015/2279(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Илияна Йотова (A8-0074/2016)

Доклад относно новите инструменти за териториално развитие в рамките на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г.: интегрирани териториални инвестиции и водено от общностите местно развитие [2015/2224(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000070/2016) зададен от Искра Михайлова, от името на комисията REGI, към Комисията: ускоряването на изпълнението на политиката на сближаване (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Илияна Йотова и Ruža Tomašić представиха докладите.

Искра Михайлова разви въпроса.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Michaela Šojdrová (докладчик по становището на комисията EMPL), Franc Bogovič, от името на групата PPE, Constanze Krehl, от името на групата S&D, Mirosław Piotrowski, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, и Monika Vana, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Daniel Buda, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Josu Juaristi Abaunz, Isabella Adinolfi, Philippe Loiseau, Konstantinos Papadakis, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Julia Reid, Lambert van Nistelrooij, Mercedes Bresso, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Bill Etheridge, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Olaf Stuger, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Maria Spyraki, Monika Smolková, Jan Olbrycht, Viorica Dăncilă, Julie Ward, Michela Giuffrida и Csaba Molnár.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Richard Howitt, Maria Grapini и Victor Negrescu.

Изказаха се: Karmenu Vella, Илияна Йотова и Ruža Tomašić.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Искра Михайлова, от името на комисията REGI, относно ускоряването на изпълнението на политиката на сближаване (2016/2550(RSP)) (B8-0562/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.8 от протокола от 10.5.2016 г, точка 6.6 от протокола от 10.5.2016 г и точка 7.4 от протокола от 11.5.2016 г г.


16. Въздействие на „Северен поток 2“ върху пазара на газ в региона на Централна и Източна Европа (разискване)

Изявление на Комисията: Въздействие на „Северен поток 2“ върху пазара на газ в региона на Централна и Източна Европа (2016/2703(RSP))

Miguel Arias Cañete (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Jerzy Buzek, от името на групата PPE, Flavio Zanonato, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Morten Helveg Petersen, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Peter Eriksson, от името на групата Verts/ALE, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Gunnar Hökmark, Jeppe Kofod, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Krišjānis Kariņš, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Edward Czesak, Bendt Bendtsen и Zbigniew Kuźmiuk.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказаха се: Janusz Korwin-Mikke, за да зададе въпрос „синя карта“ на Zbigniew Kuźmiuk, който отговори, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini и Adam Szejnfeld.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Tunne Kelam, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Eleftherios Synadinos, András Gyürk и Ivo Vajgl.

Изказа се Miguel Arias Cañete.

Разискването приключи.


17. Проследимостта на рибните продукти и продуктите от аквакултури в заведенията за хранене и търговията на дребно (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000052/2016) зададен от Alain Cadec, от името на комисията PECH, към Комисията: Проследяване на продуктите от риболов и аквакултури в сектора на ресторантьорските услуги и търговията на дребно (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Linnéa Engström разви въпроса.

Karmenu Vella (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Gabriel Mato, от името на групата PPE, Ulrike Rodust, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Marco Affronte, от името на групата EFDD, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Sofia Ribeiro и Ricardo Serrão Santos.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias, Norica Nicolai и Nicola Caputo.

Изказа се Karmenu Vella.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Предложението за резолюция, което следва да бъде внесено в съответствие с член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъде обявено впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.5 от протокола от 12.5.2016 г.


18. Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Либерия *** - Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мавритания: възможности за риболов и финансово участие *** (разискване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Либерия и на протокола за неговото прилагане [2015/0224(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания за период от четири години [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

Jarosław Wałęsa и Gabriel Mato представиха своите препоръки.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Jordi Sebastià (докладчик по становището на комисията DEVE), Siegfried Mureşan (докладчик по становището на комисията BUDG), Ignazio Corrao (докладчик по становището на комисията DEVE), Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, Ulrike Rodust, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, David Coburn, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera García и José Blanco López.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Notis Marias и Werner Kuhn.

Изказаха се: Karmenu Vella, Jarosław Wałęsa и Gabriel Mato.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 12.5.2016 г и точка 6.4 от протокола от 12.5.2016 г.


19. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tonino Picula, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Margot Parker, Josep-Maria Terricabras, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Viorica Dăncilă, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Claude Rolin, José Blanco López, Jasenko Selimovic, Liadh Ní Riada, Beatrix von Storch, Franc Bogovič, Julie Ward, Marijana Petir, Lucy Anderson, Michaela Šojdrová, Maria Grapini и Andrejs Mamikins.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 581.444/OJMA).


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.00 ч.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Михайлова, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Извинени:

Crowley, Dalli, Dodds Anneliese, Giegold, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka


Приложение 1 - Подобряване на сътрудничеството в спешни случаи за откриване на изчезнали деца и подобряване на механизмите за предупреждение при случаи с деца в държавите – членки на ЕС (писмена декларация)

Писмена декларация № 0007/2016, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността, от членовете на Парламента Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld et Caterina Chinnici, относно подобряването на сътрудничеството в спешни случаи за откриване на изчезнали деца и подобряване на механизмите за предупреждение при случаи с деца в държавите – членки на ЕС1 (точка 9 от протокола от 9.5.2016 г.), подкрепена с подписите на 465 членове на Парламента.

Текст на писмената декларация

1.   250 000 деца в ЕС се обявяват за изчезнали всяка година. Когато едно дете е отвлечено и убито, в 76% от случаите детето е било убито в рамките на 3 часа след отвличането. Търсенето на изчезнало дете често спира развитието си, като достигне вътрешните граници. 37.5% от европейците живеят в гранични райони.

2.   От решаващо значение е, когато се отправи призив към обществото за издирване на изчезнало дете, което се намира в непосредствена и сериозна опасност, издирването да започне възможно най-бързо.

3.   Съответно Съветът и Комисията са приканени да подкрепят плана от 5 точки, предложен от инициативата AMBER Alert Europe (Европейска система за предупреждение при случаи с деца и полицейска мрежа за изчезнали деца)

4.   Следователно Комисията е призована да положи всички усилия за насърчаване на практиката, съгласно която, когато едно дете е изложено на риск в граничен район или правоприлагащите органи подозират, че детето е преминало вътрешна граница, правоприлагащите органи, граничните органи и обществеността в другата държава да се уведомяват незабавно.

5.   Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се предава на Съвета и на Комисията.

____________

1 В съответствие с член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността, когато декларацията е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, тя се публикува в протокола от заседанието заедно с имената на подписалите я лица, без да обвързва Парламента.

Списък на подписалите лица:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Elmar Brok, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Eugen Freund, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Sven Giegold, Adam Gierek, Jens Gieseke, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Jytte Guteland, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Martin Häusling, Brian Hayes, Anna Hedh, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, György Hölvényi, Mike Hookem, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Seán Kelly, Afzal Khan, Timothy Kirkhope, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Gilles Lebreton, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Philippe Loiseau, Sander Loones, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Petr Mach, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Gesine Meissner, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Morten Messerschmidt, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Matthijs van Miltenburg, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Margot Parker, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Jiří Pospíšil, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Viviane Reding, Evelyn Regner, Julia Reid, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Monika Smolková, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Olaf Stuger, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Bodil Valero, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Udo Voigt, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Auke Zijlstra, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Приложение 2 - Диабет (писмена декларация)

Писмена декларация № 0008/2016, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността, от членовете на Парламента Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa et Brando Benifei, относно диабета1 (точка 9 от протокола от 9.5.2016 г), подкрепена с подписите на 405 членове на Парламента.

Текст на писмената декларация

1.   Захарният диабет (Diabetes mellitus) представлява тежко хронично и прогресивно заболяване, което засяга 32 милиона души в ЕС, като се очаква до 2040 г. този брой да нарасне до 37 милиона. През 2015 г. броят на смъртните случая, причинени от диабет, възлиза на 266 000.

2.   При късно диагностициране и неправилно управление на диабета, той може да доведе до инвалидизиращи и фатални усложнения, в това число сърдечносъдови заболявания и инсулт, бъбречна недостатъчност, ампутации и слепота.

3.   Около 114 милиарда евро са били изразходвани за лечение на диабет в ЕС през 2013 г. въпреки усилията, положени след писмена декларация 0001/2006.

4.   Здравословното хранене и физическите упражнения могат значително да допринесат за предотвратяването на възникването на диабет от тип 2 или за неговото забавяне.

5.   Възприемането на здравословен начин на живот не може да предотврати диабет от тип 1, но е от голяма полза за контрола върху заболяването.

6.   Комисията и Съветът се призоват: да дадат приоритет на диабета като европейски здравен, социален и икономически проблем от основно значение; да разработят стратегия на ЕС за превенция, диагностика и контрол на диабета; да насърчават държавите членки да изготвят национални планове за диабета; да разработят стратегия за насърчаване на потреблението и производството на здравословни храни; и ефективно да координират и изпълняват всички мерки, разработени до момента.

7.   Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се предава на Съвета и на Комисията.

____________

1 В съответствие с член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността, когато декларацията е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, тя се публикува в протокола от заседанието заедно с имената на подписалите я лица, без да обвързва Парламента.

Списък на подписалите лица:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Pál Csáky, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, José Inácio Faria, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Adam Gierek, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Anna Hedh, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Bernd Kölmel, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Morten Løkkegaard, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Dan Nica, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reid, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Udo Voigt, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Janusz Zemke, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Milan Zver.

Правна информация - Политика за поверителност