Seznam 
Zápis
PDF 278kWORD 216k
Pondělí, 9. května 2016 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsedy u příležitosti 9. května
 3.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Členství v politických skupinách
 6.Členství ve výborech a delegacích
 7.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 8.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 9.Písemná prohlášení (článek 136 jednacího řádu)
 10.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 11.Předložení dokumentů
 12.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 13.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 14.Plán práce
 15.Politika soudržnosti v horských regionech EU - Nové nástroje pro územní rozvoj v rámci politiky soudržnosti pro období 2014-2020 - Urychlení provádění politiky soudržnosti (rozprava)
 16.Dopad plynovodu Nord Stream 2 na trh s plynem v oblasti zemí EHS (rozprava)
 17.Sledovatelnost produktů rybolovu a akvakultury v restauracích a maloobchodě (rozprava)
 18.Dohoda mezi EU a Libérií o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu *** – Dohoda EU-Mauritánie o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek *** (rozprava)
 19.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Zlepšení spolupráce v naléhavých situacích pro záchranu ohrožených pohřešovaných dětí a zlepšení mechanismů včasného varování v případech dětí ve členských státech EU (písemné prohlášení)
 Příloha 2 – Diabetes (písemné prohlášení)


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:10.


2. Prohlášení předsedy u příležitosti 9. května

Předseda vystoupil s prohlášením při příležitosti Dne Evropy a 66. výročí prohlášení Roberta Schumana.


3. Schválení zápisů z předchozích denních zasedání

Zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 27. a 28. dubna 2016, byly schváleny.

°
° ° °

Vystoupil Piernicola Pedicini (předseda poskytl upřesnění).


4. Složení Parlamentu

Philippe De Backer byl jmenován členem belgické vlády.

Parlament vzal na vědomí, že podle čl. 7 odst. 1 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu. Parlament v souladu s čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 jednacího řádu oznámil uvolnění jeho mandátu s platností ode dne 2. května 2016 a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.

°
° ° °

Příslušné belgické orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Lieve Wierinck, kterou je nahrazen Philippe De Backer, byla s platností od 4. května 2016 zvolena poslankyní Parlamentu.

Dokud nejsou ověřeny její pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Lieve Wierinck v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinila prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski byl jmenován členem Evropského účetního dvora.

Parlament vzal na vědomí, že podle čl. 7 odst. 1 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu. Parlament v souladu s čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 jednacího řádu oznámil uvolnění jeho mandátu s platností ode dne 7. května 2016 a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.


5. Členství v politických skupinách

Marcus Pretzell se s platností od 1. května 2016 stal členem skupiny ENF.


6. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny ALDE následující žádosti o jmenování:

výbor ITRE: Lieve Wierinck, kterou je nahrazen Philippe De Backer

Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou: Lieve Wierinck, kterou je nahrazen Philippe De Backer.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


7. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předseda vystoupil s následujícím sdělením:

doporučení výboru IMCO nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. dubna 2016, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016), bylo oznámeno na plenárním zasedání dne 27. dubna 2016 (bod 8 zápisu ze dne 27.4.2016).

Proti tomuto doporučení nebyla vyslovena žádná námitka ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené čl. 105 odst. 6 jednacího řádu.

Doporučení se tudíž považuje za schválené a zveřejní se v textech přijatých na denním zasedání v úterý 10. května 2016.


8. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor JURI předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

oprava (P8-TA_PROV(2015)0241(COR1)) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 7. července 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/... o ochraně proti cenám působícím újmu v loďařství (kodifikované znění) P8_TA-PROV(2015)0241 - (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)) - výbor JURI

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.


9. Písemná prohlášení (článek 136 jednacího řádu)

Předseda informoval Parlament, že následující písemná prohlášení podepsala většina všech poslanců Parlamentu:

písemné prohlášení č. 0007/2016 o zlepšení spolupráce v naléhavých situacích pro záchranu ohrožených pohřešovaných dětí a zlepšení mechanismů včasného varování v případech dětí ve členských státech EU, které předložili Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld a Caterina Chinnici,

písemné prohlášení č. 0008/2016 o diabetu, které předložili Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa a Brando Benifei.

Tato písemná prohlášení jsou v souladu s čl. 136 odst. 4 jednacího řádu zveřejněna v zápisu z dnešního zasedání spolu se jmény signatářů (příloha 1 zápisu ze dne 9.5.2016 a příloha 2 zápisu ze dne 9.5.2016).


10. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 11. května 2016 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti železnic (přepracované znění) (00012/2016/LEX - C8-0169/2016 - 2013/0016(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění) (00011/2016/LEX - C8-0168/2016 - 2013/0015(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (00010/2016/LEX - C8-0167/2016 - 2013/0014(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (přepracované znění) (00018/2016/LEX - C8-0166/2016 - 2013/0081(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (00019/2016/LEX - C8-0165/2016 - 2013/0091(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95 (00001/2016/LEX - C8-0163/2016 - 2014/0346(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení (00002/2016/LEX - C8-0162/2016 - 2013/0408(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie (00005/2016/LEX - C8-0161/2016 - 2014/0165(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (00075/2015/LEX - C8-0160/2016 - 2014/0014(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech (kodifikované znění) (00024/2015/LEX - C8-0159/2016 - 2014/0216(COD)).


11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES) (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

Předseda bude v souladu s články 304 a 307 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, a kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Předseda bude v souladu s články 304 a 307 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost a o zrušení rozhodnutí 2003/174/ES (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP))

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ECON

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- Zpráva o politice soudržnosti v horských regionech EU (2015/2279(INI)) - výbor REGI - Zpravodajka: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

- Zpráva o uplatňování směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES (2015/2097(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Maria Arena (A8-0076/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Liberijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE)) - výbor PECH - Zpravodaj: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

- Zpráva o provádění směrnice 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí z hlediska rovnosti žen a mužů (2015/2118(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se na dobu čtyř let stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jménem Evropské unie (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)) - výbor PECH - Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Návrh doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (přepracované znění) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)


12. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000031/2016), kterou pokládají Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini a Matteo Salvini za výbor ENVI Komisi: Povinné uvádění země původu nebo místa provenience u určitých potravin (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016);

—   (O-000070/2016), kterou pokládá Iskra Mihaylova za výbor DEVE Komisi: Rychlejší provádění politiky soudržnosti (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016);

—   (O-000052/2016), kterou pokládá Alain Cadec za výbor PECH Komisi: Sledovatelnost produktů rybolovu a akvakultury v restauracích a maloobchodě (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016);

—   (O-000046/2016), kterou pokládají Bernd Lange a Pablo Zalba Bidegain za výbor INTA Komisi: EU-MERCOSUR: další postup v obchodních jednáních o dohodě o přidružení (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016);

—   (O-000038/2016), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Radě: Opatření v návaznosti na usnesení Parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o mučení ze strany CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016);

—   (O-000039/2016), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o mučení ze strany CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016);

—   (O-000047/2016), kterou pokládá Thomas Händel za výbor EMPL Komisi: Boj proti nerovnostem s cílem oživit inkluzivní a udržitelný hospodářský růst v EU (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).


13. Další postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na loňském druhém prosincovém dílčím zasedání je k dispozici na internetových stránkách Europarl.


14. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního květnového dílčího zasedání (PE 581.444/PDOJ).

°
° ° °

Vystoupil Olaf Stuger, který vyjádřil politování nad skutečností, že na pořad jednání nebyla zařazena rozprava o referendu, které se v Nizozemsku konalo dne 6. dubna 2016 (předseda odpověděl, že Konference předsedů tuto žádost zamítla).

Vystoupil Jean-Luc Schaffhauser.

Vystoupil David-Maria Sassoli.

°
° ° °

Byla navržena následující změna pořadu jednání (článek 152 jednacího řádu):

Středa

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla jako třetí bod odpoledního pořadu jednání zařazena prohlášení Rady a Komise o pokroku Turecka při plnění požadavků stanovených v plánu pro uvolnění vízového režimu.

Vystoupily: Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti, Rebecca Harms ve prospěch žádosti a Roberta Metsola proti žádosti.

Parlament žádost schválil EH (181 pro, 92 proti, 11 zdržení se).

Středeční denní zasedání bude tudíž prodlouženo do 24:00.

Vystoupila Rebecca Harms.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


15. Politika soudržnosti v horských regionech EU - Nové nástroje pro územní rozvoj v rámci politiky soudržnosti pro období 2014-2020 - Urychlení provádění politiky soudržnosti (rozprava)

Zpráva o politice soudržnosti v horských regionech EU [2015/2279(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

Zpráva o nových nástrojích pro územní rozvoj v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020: Integrované územní investice a komunitně vedený místní rozvoj [2015/2224(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000070/2016), kterou pokládá Iskra Mihaylova za výbor REGI Komisi: Rychlejší provádění politiky soudržnosti (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Iliana Iotova a Ruža Tomašić uvedly zprávu.

Iskra Mihaylova rozvinula otázku.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Michaela Šojdrová (navrhovatelka výboru EMPL), Franc Bogovič za skupinu PPE, Constanze Krehl za skupinu S&D, Mirosław Piotrowski za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, a Monika Vana za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Olaf Stuger za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Daniel Buda, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Josu Juaristi Abaunz, Isabella Adinolfi, Philippe Loiseau, Konstantinos Papadakis, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Julia Reid, Lambert van Nistelrooij, Mercedes Bresso, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Bill Etheridge, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Olaf Stuger, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Maria Spyraki, Monika Smolková, Jan Olbrycht, Viorica Dăncilă, Julie Ward, Michela Giuffrida a Csaba Molnár.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Richard Howitt, Maria Grapini a Victor Negrescu.

Vystoupili: Karmenu Vella, Iliana Iotova a Ruža Tomašić.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Iskra Mihaylova za výbor REGI o urychlení provádění politiky soudržnosti (2016/2550(RSP)) (B8-0562/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.8 zápisu ze dne 10.5.2016, bod 6.6 zápisu ze dne 10.5.2016 a bod 7.4 zápisu ze dne 11.5.2016.


16. Dopad plynovodu Nord Stream 2 na trh s plynem v oblasti zemí EHS (rozprava)

Prohlášení Komise: Dopad plynovodu Nord Stream 2 na trh s plynem v oblasti zemí EHS (2016/2703(RSP))

Miguel Arias Cañete (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Jerzy Buzek za skupinu PPE, Flavio Zanonato za skupinu S&D, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, Morten Helveg Petersen za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Peter Eriksson za skupinu Verts/ALE, Barbara Kappel za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Gunnar Hökmark, Jeppe Kofod, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Krišjānis Kariņš, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Edward Czesak, Bendt Bendtsen a Zbigniew Kuźmiuk.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Janusz Korwin-Mikke, aby zvednutím modré karty položil otázku Zbigniewu Kuźmiukovi, který na otázku odpověděl, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini a Adam Szejnfeld.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Tunne Kelam, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Eleftherios Synadinos, András Gyürk a Ivo Vajgl.

Vystoupil Miguel Arias Cañete.

Rozprava skončila.


17. Sledovatelnost produktů rybolovu a akvakultury v restauracích a maloobchodě (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000052/2016) , kterou pokládá Alain Cadec za výbor PECH Komisi: Sledovatelnost produktů rybolovu a akvakultury v restauracích a maloobchodě (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Linnéa Engström rozvinula otázku.

Karmenu Vella (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Gabriel Mato za skupinu PPE, Ulrike Rodust za skupinu S&D, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Marco Affronte za skupinu EFDD, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Sofia Ribeiro a Ricardo Serrão Santos.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias, Norica Nicolai a Nicola Caputo.

Vystoupil Karmenu Vella.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Návrh usnesení, který bude předložen podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, bude oznámen později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.5 zápisu ze dne 12.5.2016.


18. Dohoda mezi EU a Libérií o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu *** – Dohoda EU-Mauritánie o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek *** (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Liberijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě [2015/0224(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se na dobu čtyř let stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jménem Evropské unie [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

Jarosław Wałęsa a Gabriel Mato uvedli doporučení.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Jordi Sebastià (navrhovatel výboru DEVE), Siegfried Mureşan (navrhovatel výboru BUDG), Ignazio Corrao (navrhovatel výboru DEVE), Francisco José Millán Mon za skupinu PPE, Ulrike Rodust za skupinu S&D, Czesław Hoc za skupinu ECR, Norica Nicolai za skupinu ALDE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Linnéa Engström za skupinu Verts/ALE, David Coburn za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera García a José Blanco López.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Notis Marias a Werner Kuhn.

Vystoupili: Karmenu Vella, Jarosław Wałęsa a Gabriel Mato.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 12.5.2016 a bod 6.4 zápisu ze dne 12.5.2016.


19. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tonino Picula, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Margot Parker, Josep-Maria Terricabras, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Viorica Dăncilă, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Claude Rolin, José Blanco López, Jasenko Selimovic, Liadh Ní Riada, Beatrix von Storch, Franc Bogovič, Julie Ward, Marijana Petir, Lucy Anderson, Michaela Šojdrová, Maria Grapini a Andrejs Mamikins.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 581.444/OJMA).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:00.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Omluven/a:

Crowley, Dalli, Dodds Anneliese, Giegold, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka


Příloha 1 – Zlepšení spolupráce v naléhavých situacích pro záchranu ohrožených pohřešovaných dětí a zlepšení mechanismů včasného varování v případech dětí ve členských státech EU (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení č. 0007/2016, které podle článku 136 jednacího řádu Parlamentu předložili Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld et Caterina Chinnici, o zlepšení spolupráce v naléhavých situacích pro záchranu ohrožených pohřešovaných dětí a zlepšení mechanismů včasného varování v případech dětí ve členských státech EU1 (bod 9 zápisu ze dne 9.5.2016) podepsalo 465 poslanců.

Znění písemného prohlášení:

1.   Každý rok je v EU nahlášeno 250 000 případů pohřešovaných dětí. Když je dítě uneseno a zavražděno, v 76 % případů bylo zavražděno během 3 hodin od únosu. Hledání ohroženého pohřešovaného dítěte se často zastaví na vnitřních hranicích. 37,5 % Evropanů žije v pohraničních oblastech.

2.   Když se žádá veřejnost, aby pomohla při hledání pohřešovaného dítěte, které je bezprostředně ohroženo vážným nebezpečím, je zásadně důležité, aby se tak stalo co nejdříve.

3.   Vyzýváme tudíž Radu a Komisi, aby se přihlásily k 5–bodovému plánu, jejž navrhla organizace AMBER Alert Europe (Evropský systém včasného varování pro záchranu dětí apolicejní síť pro pohřešované děti).

4.   Vyzýváme proto Komisi, aby vyvinula veškeré úsilí na podporu praxe, kdy v případě, že je dítě ohroženo v pohraniční oblasti nebo donucovací orgány mají podezření, že dítě překročilo vnitřní hranici, jsou pohraniční orgány a veřejnost v druhé zemi okamžitě informovány.

5.   Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

____________

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Evropského parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání spolu se jmény signatářů a předáno příjemcům, aniž by bylo pro Parlament závazné.

Seznam signatářů:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Elmar Brok, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Eugen Freund, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Sven Giegold, Adam Gierek, Jens Gieseke, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Jytte Guteland, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Martin Häusling, Brian Hayes, Anna Hedh, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, György Hölvényi, Mike Hookem, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Seán Kelly, Afzal Khan, Timothy Kirkhope, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Gilles Lebreton, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Philippe Loiseau, Sander Loones, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Petr Mach, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Gesine Meissner, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Morten Messerschmidt, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Matthijs van Miltenburg, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Margot Parker, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Jiří Pospíšil, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Viviane Reding, Evelyn Regner, Julia Reid, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Monika Smolková, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Olaf Stuger, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Bodil Valero, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Udo Voigt, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Auke Zijlstra, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Příloha 2 – Diabetes (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení č. 0008/2016, které podle článku 136 jednacího řádu Parlamentu předložili Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa a Brando Benifei, o diabetu1 (bod 9 zápisu ze dne 9.5.2016) podepsalo 405 poslanců.

Znění písemného prohlášení:

1.   Diabetes mellitus je závažné chronické progredující onemocnění postihující 32 miliony lidí v EU, přičemž tento počet má podle očekávání stoupnout do roku 2040 na 37 milionů osob. V roce 2015 zemřelo v důsledku diabetu více než 266 000 osob

2.   V případě pozdní diagnostiky a nevhodné léčby může diabetes vést k invalidizujícím a smrtelným komplikacím, včetně kardiovaskulárních onemocnění a infarktu, selhání ledvin, amputací a oslepnutí.

3.   V roce 2013 bylo navzdory úsilí vyvíjenému od písemného prohlášení 0001/2006 vynaloženo na léčbu diabetu přibližně 114 miliard EUR.

4.   Významným příspěvkem k prevenci vzniku diabetu II. typu či k jeho pozdějšímu rozvoji je zdravé stravování a tělesná činnost.

5.   Zdravý životní styl nemůže zabránit rozvoji diabetu I. typu, velmi však přispívá k jeho léčbě.

6.   Komise a Rada se proto vyzývají, aby považovaly diabetes, který je jedním z hlavních zdravotních, sociálních a ekonomických problémů, za prioritu, aby vypracovaly strategii EU týkající se prevence, diagnostiky a léčby diabetu, vybídly členské státy k vypracování vlastního programu týkajícího se diabetu, vypracovaly strategii na podporu výroby a konzumace zdravých potravin a účinně koordinovaly a uplatňovaly všechna dosud vypracovaná opatření.

7.   Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

____________

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Evropského parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání spolu se jmény signatářů a předáno příjemcům, aniž by bylo pro Parlament závazné.

Seznam signatářů:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Pál Csáky, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, José Inácio Faria, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Adam Gierek, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Anna Hedh, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Bernd Kölmel, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Morten Løkkegaard, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Dan Nica, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reid, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Udo Voigt, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Janusz Zemke, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Milan Zver.

Právní upozornění - Ochrana soukromí