Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 295kWORD 232k
Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση του Προέδρου επ' ευκαιρία της 9ης Μαΐου
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 8.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 9.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 136 του Κανονισμού)
 10.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 13.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Πολιτική συνοχής στις ορεινές περιοχές της ΕΕ - Νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στην πολιτική συνοχής 2014-2020 - Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής (συζήτηση)
 16.Αντίκτυπος του έργου Nord Stream 2 στην αγορά φυσικού αερίου της περιφέρειας της Κεντροανατολικής Ευρώπης (συζήτηση)
 17.Η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο (συζήτηση)
 18.Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας *** - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαυριτανίας: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή *** (συζήτηση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Βελτίωση της συνεργασίας εκτάκτου ανάγκης για τον εντοπισμό αγνοούμενων παιδιών που κινδυνεύουν και τη βελτίωση των μηχανισμών Child Alert (συναγερμού για παιδιά σε κίνδυνο) (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 2 - Διαβήτης (γραπτή δήλωση)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.10.


2. Δήλωση του Προέδρου επ' ευκαιρία της 9ης Μαΐου

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση επ' ευκαιρία της Ημέρας της Ευρώπης και της 66ης επετείου της Δήλωσης του Robert Schuman.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων της 27ης Απριλίου 2016 και της 28ης Απριλίου 2016 εγκρίνονται.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Piernicola Pedicini (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις).


4. Σύνθεση του Σώματος

Ο Philippe De Backer διορίστηκε μέλος της Κυβέρνησης του Βελγίου.

Το Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία, το αξίωμα αυτό είναι ασυμβίβαστο με αυτό του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει την χηρεία της έδρας του με ισχύ από 2 Μαΐου 2016, και ενημερώνει την αρμόδια εθνική αρχή.

°
° ° °

Οι αρμόδιες βελγικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Lieve Wierinck ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Philippe De Backer με ισχύ από 4 Μαΐου 2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή της ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Lieve Wierinck καταλαμβάνει την έδρα της στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως υπογράψει δήλωση ότι δεν κατέχει οιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

°
° ° °

Ο Janusz Wojciechowski διορίστηκε μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνρεδρίου.

Το Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία, το αξίωμα αυτό είναι ασυμβίβαστο με αυτό του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει την χηρεία της έδρας του με ισχύ από 7 Μαΐου 2016, και ενημερώνει την αρμόδια εθνική αρχή.


5. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Marcus Pretzell έχει ενταχθεί στην Ομάδα ENF από την 1η Μαΐου 2016.


6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα ALDE τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή ITRE: η Lieve Wierinck αντί του Philippe De Backer

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: η Lieve Wierinck αντί του Philippe De Backer

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


7. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη ανακοίνωση:

η σύσταση της επιτροπής IMCO, περί μη διατύπωσης αντίρρησης κατά του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2016, για τη διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016), ανακοινώθηκε στην ολομέλεια την 27η Απριλίου 2016 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2016).

Καμία αντίρρηση δεν έχει προβληθεί στη σύσταση αυτή εντός της προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων ωρών που καθορίζεται από το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

Ως εκ τούτου, η παρούσα σύσταση θεωρείται εγκριθείσα και θα δημοσιευθεί στο Κείμενα που Εγκρίθηκαν της περιόδου συνόδου της Τρίτης 10 Μαΐου 2016.


8. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Η επιτροπή JURI διαβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Το διορθωτικό (P8-TA_PROV(2015)0241(COR1)) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουλίου 2015 ενόψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.../2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά της ζημιογόνου τιμολόγησης των πλοίων (κωδικοποιημένο κείμενο) P8_TA-PROV(2015)0241 - (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)) - επιτροπή JURI

Σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού, το εν λόγω διορθωτικό λογίζεται εγκριθέν, εκτός εάν υποβληθεί από πολιτική ομάδα ή από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές και εντός είκοσι τεσσάρων ωρών αίτηση να τεθεί σε ψηφοφορία.

Το διορθωτικό διατίθεται στο Europarl για τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συνόδου.


9. Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 136 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι οι ακόλουθες γραπτές δηλώσεις συγκέντρωσαν τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών που απαρτίζουν το Σώμα:

Γραπτή δήλωση αριθ. 0007/2016 σχετικά με τη βελτίωση της συνεργασίας εκτάκτου ανάγκης για τον εντοπισμό αγνοούμενων παιδιών που κινδυνεύουν και τη βελτίωση των μηχανισμών Child Alert (συναγερμού για παιδιά σε κίνδυνο), η οποία υποβλήθηκε από τους ακόλουθους βουλευτές: Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Λευτέρης Χριστοφόρου, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld και Caterina Chinnici

Γραπτή δήλωση αριθ. 0008/2016 σχετικά με τον διαβήτη, η οποία υποβλήθηκε από τους ακόλουθους βουλευτές: Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa et Brando Benifei

Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 4 του Κανονισμού, αυτές οι γραπτές δηλώσεις δημοσιεύονται στα παρόντα πρακτικά συνοδευόμενες από τα ονόματα των υπογραφόντων (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.5.2016 και Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.5.2016).


10. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Οδηγια του ευρωπαϊκου κοινοβουλιου και του συμβουλιου για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (αναδιατύπωση) (00012/2016/LEX - C8-0169/2016 - 2013/0016(COD))

- Οδηγια του ευρωπαϊκου κοινοβουλιου και του συμβουλιου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αναδιατύπωση) (00011/2016/LEX - C8-0168/2016 - 2013/0015(COD))

- Κανονισμος του ευρωπαϊκου κοινοβουλιου και του συμβουλιου σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 (00010/2016/LEX - C8-0167/2016 - 2013/0014(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (αναδιατύπωση) (00018/2016/LEX - C8-0166/2016 - 2013/0081(COD))

- Κανονισμός Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλιουΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου (00019/2016/LEX - C8-0165/2016 - 2013/0091(COD))

- Κανονισμος του ευρωπαϊκου κοινοβουλιου και του συμβουλιου για τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή και τον δείκτη τιμών κατοικιών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου (00001/2016/LEX - C8-0163/2016 - 2014/0346(COD))

- Οδηγια του ευρωπαϊκου κοινοβουλιου και του συμβουλιου σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (00002/2016/LEX - C8-0162/2016 - 2013/0408(COD))

- Κανονισμος του ευρωπαϊκου κοινοβουλιου και του συμβουλιου για να αποφευχθεί η εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (00005/2016/LEX - C8-0161/2016 - 2014/0165(COD))

- Κανονισμος του ευρωπαϊκου κοινοβουλιου και του συμβουλιου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το καθεστώς ενίσχυσης για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (00075/2015/LEX - C8-0160/2016 - 2014/0014(COD))

- Οδηγια του ευρωπαϊκου κοινοβουλιου και του συμβουλιου σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο (κωδικοποιημένο κείμενο) (00024/2015/LEX - C8-0159/2016 - 2014/0216(COD)).


11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά τη χρήση του συστήματος εισόδου/εξόδου (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD))
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 304 και 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα προβεί σε διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επί της προτάσεως αυτής.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD))
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 304 και 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα προβεί σε διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επί της προτάσεως αυτής.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση και για την κατάργηση της απόφασης 2003/174/ΕΚ (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP))

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

ECON

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις:

- Εκθεση σχετικά με την πολιτική συνοχής στις ορεινές περιοχές της ΕΕ (2015/2279(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

- Εκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK (2015/2097(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Maria Arena (A8-0076/2016)

- *** Συσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

- Εκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της με βάση τη διάσταση του φύλου (2015/2118(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

- *** Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας για περίοδο τεσσάρων ετών (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

- * Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών μέσω της απλούστευσης των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημόσιων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

- ***II Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου (14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

- ***II Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (αναδιατύπωση) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)


12. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   (O-000031/2016) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini και Matteo Salvini, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για ορισμένα τρόφιμα (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016);

—   (O-000070/2016) που κατέθεσε η Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής της συνοχής (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016);

—   (O-000052/2016) που κατέθεσε ο Alain Cadec, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, προς την Επιτροπή: Ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016);

—   (O-000046/2016) που κατέθεσαν οι Bernd Lange και Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: EΕ-MERCOSUR: Η μελλοντική πορεία των εμπορικών διαπραγματεύσεων της συμφωνίας σύνδεσης. (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016);

—   (O-000038/2016) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Συνέχεια στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από την CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016);

—   (O-000039/2016) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Συνέχεια στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από την CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016);

—   (O-000047/2016) που κατέθεσε ο Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Αντιμετώπιση των ανισοτήτων προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).


13. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Δεκεμβρίου II 2015 διατίθεται στο Eurοparl.


14. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της περιόδου συνόδου του Μαΐου I 2016 (PE 581.444/PDOJ) έχει διανεμηθεί.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Olaf Stuger, ο οποίος εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στην ημερήσια διάταξη δεν προβλέπεται συζήτηση σχετικά με το δημοψήφισμα στις Κάτω Χώρες της 6ης Απριλίου 2016 (ο Πρόεδρος απαντά ότι το αίτημα αυτό είχε απορριφθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων).

Παρεμβαίνει ο Jean-Luc Schaffhauser.

Παρεμβαίνει ο David-Maria Sassoli.

°
° ° °

Προτείνεται η ακόλουθη τροποποίηση στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Τετάρτη

Αίτημα της ομάδας GUE/NGL για την εγγραφή ως τρίτο σημείο του απογεύματος των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας όσον αφορά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων.

Παρεμβαίνουν οι Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, Rebecca Harms, υπέρ του αιτήματος, και Roberta Metsola, κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (181 υπέρ, 92 κατά, 11 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Η συνεδρίαση της Τετάρτης θα παραταθεί συνεπώς μέχρι τα μεσάνυκτα.

Παρεμβαίνει η Rebecca Harms.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


15. Πολιτική συνοχής στις ορεινές περιοχές της ΕΕ - Νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στην πολιτική συνοχής 2014-2020 - Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πολιτική συνοχής στις ορεινές περιοχές της ΕΕ [2015/2279(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

Έκθεση σχετικά με τα νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (ΟΕΕ) και Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) [2015/2224(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000070/2016) που κατέθεσε η Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής REGI, προς την Επιτροπή: Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής της συνοχής (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Οι Iliana Iotova και Ruža Tomašić παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Η Iskra Mihaylova αναπτύσσει την ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Franc Bogovič, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Constanze Krehl, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mirosław Piotrowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Monika Vana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Daniel Buda, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Josu Juaristi Abaunz, Isabella Adinolfi, Philippe Loiseau, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Julia Reid, Lambert van Nistelrooij, Mercedes Bresso,η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Bill Etheridge, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Olaf Stuger, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Μαρία Σπυράκη, Monika Smolková, Jan Olbrycht, Viorica Dăncilă, Julie Ward, Michela Giuffrida και Csaba Molnár.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Richard Howitt, Maria Grapini και Victor Negrescu.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella, Iliana Iotova και Ruža Tomašić.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής REGI, σχετικά με την επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής (2016/2550(RSP)) (B8-0562/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.5.2016, σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.5.2016 και σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.5.2016.


16. Αντίκτυπος του έργου Nord Stream 2 στην αγορά φυσικού αερίου της περιφέρειας της Κεντροανατολικής Ευρώπης (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Αντίκτυπος του έργου Nord Stream 2 στην αγορά φυσικού αερίου της περιφέρειας της Κεντροανατολικής Ευρώπης (2016/2703(RSP))

Ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jerzy Buzek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Flavio Zanonato, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Morten Helveg Petersen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Peter Eriksson, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Gunnar Hökmark, Jeppe Kofod, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Krišjānis Kariņš, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Νότης Μαριάς, Marian-Jean Marinescu, Edward Czesak, Bendt Bendtsen και Zbigniew Kuźmiuk.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Janusz Korwin-Mikke, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Zbigniew Kuźmiuk ο οποίος απαντά, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini και Adam Szejnfeld.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krzysztof Hetman, Tunne Kelam, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Ελευθέριος Συναδινός, András Gyürk και Ivo Vajgl.

Παρεμβαίνει Miguel Arias Cañete.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000052/2016) που κατέθεσε Alain Cadec, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, προς την Επιτροπή: Ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Η Linnéa Engström αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Gabriel Mato, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ulrike Rodust, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Sofia Ribeiro και Ricardo Serrão Santos.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Νότης Μαριάς, Norica Nicolai και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Η πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.5.2016.


18. Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας *** - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαυριτανίας: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή *** (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της [2015/0224(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

Οι Jarosław Wałęsa και Gabriel Mato παρουσιάζουν τις συστάσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jordi Sebastià (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Siegfried Mureşan (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Ignazio Corrao (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ulrike Rodust, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera García και José Blanco López.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Νότης Μαριάς και Werner Kuhn.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella, Jarosław Wałęsa και Gabriel Mato.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.5.2016 και σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.5.2016.


19. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tonino Picula, Izaskun Bilbao Barandica, Κώστας Χρυσόγονος, Margot Parker, Josep-Maria Terricabras, Dominique Bilde, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Romana Tomc, Viorica Dăncilă, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Claude Rolin, José Blanco López, Jasenko Selimovic, Liadh Ní Riada, Beatrix von Storch, Franc Bogovič, Julie Ward, Marijana Petir, Lucy Anderson, Michaela Šojdrová, Maria Grapini και Andrejs Mamikins.


20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 581.444/OJMA).


21. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.00.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Woolfe, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Dalli, Dodds Anneliese, Giegold, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka


Παράρτηµα 1 - Βελτίωση της συνεργασίας εκτάκτου ανάγκης για τον εντοπισμό αγνοούμενων παιδιών που κινδυνεύουν και τη βελτίωση των μηχανισμών Child Alert (συναγερμού για παιδιά σε κίνδυνο) (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση αριθ. 0007/2016, η οποία υποβλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 136του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, από τους βουλευτές Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld et Caterina Chinnici, σχετικά με τη βελτίωση της συνεργασίας εκτάκτου ανάγκης για τον εντοπισμό αγνοούμενων παιδιών που κινδυνεύουν και τη βελτίωση των μηχανισμών Child Alert (συναγερμού για παιδιά σε κίνδυνο)1 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.5.2016) και προσυπεγράφη από 465 βουλευτές.

Κείμενο της γραπτής δήλωσης

1.   Κάθε χρόνο 250.000 παιδιά εξαφανίζονται και χαρακτηρίζονται αγνοούμενα στην ΕΕ. Στο 76% των περιπτώσεων απαγωγής και φόνου παιδιού, ο φόνος έχει γίνει εντός τριών ωρών μετά την απαγωγή. Η έρευνα για αγνοούμενο παιδί σε κίνδυνο συχνά βαλτώνει στα εσωτερικά σύνορα. Το 37,5% των Ευρωπαίων ζει σε παραμεθόριες περιοχές.

2.   Όταν ζητείται από το κοινό να αναζητήσει αγνοούμενο παιδί που βρίσκεται σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο, είναι σημαντικό να γίνεται τούτο όσο το δυνατόν συντομότερα.

3.   Καλούνται επομένως το Συμβούλιο και η Επιτροπή να ενστερνισθούν το σχέδιο 5 σημείων που προτείνεται από το AMBER Alert Europe (Ευρωπαϊκό Σύστημα Συναγερμού για τη Διάσωση Παιδιών και Αστυνομικό Δίκτυο για Αγνοούμενα Παιδιά).

4.   Κατόπιν τούτων καλείται η Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ενθαρρύνει την πρακτική κατά την οποία, όταν ένα παιδί κινδυνεύει σε παραμεθόρια περιοχή ή οι αστυνομικές αρχές υποψιάζονται ότι ένα παιδί έχει διασχίσει εσωτερικά σύνορα, θα ενημερώνονται αμέσως οι αστυνομικές αρχές, οι συνοριακές αρχές και το κοινό στην άλλη χώρα.

5.    Η παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των προσυπογραφόντων, διαβιβάζεται στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

____________

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν η δήλωση υπογραφεί από την πλειοψηφία των βουλευτών του Σώματος, δημοσιεύεται στα Συνοπτικά Πρακτικά με τα ονόματα των υπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να είναι δεσμευτική για το Κοινοβούλιο.

Κατάσταση υπογραφόντων:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Elmar Brok, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Eugen Freund, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Sven Giegold, Adam Gierek, Jens Gieseke, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Jytte Guteland, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Martin Häusling, Brian Hayes, Anna Hedh, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, György Hölvényi, Mike Hookem, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Seán Kelly, Afzal Khan, Timothy Kirkhope, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Gilles Lebreton, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Philippe Loiseau, Sander Loones, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Petr Mach, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Gesine Meissner, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Morten Messerschmidt, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Matthijs van Miltenburg, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Margot Parker, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Jiří Pospíšil, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Viviane Reding, Evelyn Regner, Julia Reid, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Monika Smolková, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Olaf Stuger, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Bodil Valero, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Udo Voigt, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Auke Zijlstra, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Παράρτηµα 2 - Διαβήτης (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση αριθ. 0008/2016, η οποία υποβλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 136του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, από τους βουλευτές Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa et Brando Benifei, σχετικά με τον διαβήτη1 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.5.2016) και προσυπεγράφη από 405 βουλευτές.

Κείμενο της γραπτής δήλωσης

1.   Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια σοβαρή, και χρόνια εξελισσόμενη πάθηση που πλήττει 32 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, με αναμενόμενη αύξηση σε 37 εκατομμύρια το 2040. Το 2015, σημειώθηκαν πάνω από 266.000 θάνατοι εξαιτίας του διαβήτη.

2.   Αν διαγνωστεί αργά και δεν αντιμετωπιστεί σωστά, ο διαβήτης μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες αναπηρίες και θανατηφόρες επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένης της καρδιαγγειακής νόσου και του εγκεφαλικού επεισοδίου, της νεφρικής ανεπάρκειας, του ακρωτηριασμού και της τύφλωσης.

3.   Περίπου 114 δισεκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν για τη θεραπεία του διαβήτη στην ΕΕ το 2013, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται μετά τη Γραπτή Δήλωση 0001/2006 0001/2006.

4.   Η υγιεινή διατροφή και η σωματική άσκηση μπορεί να συμβάλλουν σημαντικά στην πρόληψη ή την καθυστέρηση της εμφάνισης του διαβήτη τύπου 2.

5.   Η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, δεν μπορεί να εμποδίσει τον διαβήτη τύπου 1, αλλά συμβάλλει σημαντικά στον έλεγχο της νόσου.

6.   Η Επιτροπή και το Συμβούλιο καλούνται: να δώσουν προτεραιότητα στο πρόβλημα του διαβήτη, διότι αποτελεί σημαντικό ζήτημα ανησυχίας τόσο για την υγεία, όσο και από κοινωνική και οικονομική άποψη, στην Ευρώπη· να αναπτύξουν μια στρατηγική της ΕΕ για την πρόληψη, τη διάγνωση και τον έλεγχο του διαβήτη· να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά προγράμματα για τον διαβήτη· να αναπτύξουν μια στρατηγική για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης και της παραγωγής υγιεινών τροφίμων· και να συντονίσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά όλα τα μέτρα που έχουν προβλεφθεί έως σήμερα.

7.   Η παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των προσυπογραφόντων, διαβιβάζεται στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

____________

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν η δήλωση υπογραφεί από την πλειοψηφία των βουλευτών του Σώματος, δημοσιεύεται στα Συνοπτικά Πρακτικά με τα ονόματα των υπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να είναι δεσμευτική για το Κοινοβούλιο.

Κατάσταση υπογραφόντων:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Pál Csáky, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, José Inácio Faria, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Adam Gierek, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Anna Hedh, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Bernd Kölmel, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Morten Løkkegaard, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Dan Nica, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reid, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Udo Voigt, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Janusz Zemke, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Milan Zver.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου