Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 269kWORD 195k
Esmaspäev, 9. mai 2016 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidendi sõnavõtt 9. mai puhul
 3.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 8. Parandus (kodukorra artikkel 231)
 9.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 136)
 10. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 11.Esitatud dokumendid
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 13.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 14.Tööplaan
 15.Ühtekuuluvuspoliitika ELi mägipiirkondades - Uued territoriaalse arengu vahendid ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 - Ühtekuuluvuspoliitika rakendamise kiirendamine (arutelu)
 16. Nord Stream 2 mõju Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna gaasiturule (arutelu)
 17. Kalandus- ja vesiviljelustoodete jälgitavus restoranides ja jaekaubanduses (arutelu)
 18.ELi ja Libeeria vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping *** - ELi ja Mauritaania vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (arutelu)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa - Kadunud ja ohus olevate laste leidmiseks tehtava kiireloomulise koostöö parandamine ja kadunud lapsi käsitlevate häiremehhanismide parandamine Euroopa Liidu liikmesriikides (kirjalik deklaratsioon)
 2. lisa - Diabeet (kirjalik deklaratsioon)


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.10.


2. Presidendi sõnavõtt 9. mai puhul

President tegi Euroopa päeva ja Rober Schumani deklaratsiooni 66. aastapäeva puhul avalduse.


3. Eelmiste istungite protokollide kinnitamine

Kinnitati 27. aprilli 2016. aasta ja 28. aprilli 2016. aasta istungi protokollid.

°
° ° °

Sõna võttis Piernicola Pedicini (president lisas täpsustusi).


4. Parlamendi koosseis

Philippe De Backer on nimetatud Belgia parlamendi liikmeks.

Parlament märkis, et vastavalt otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva akti artikli 7 lõikele 1 ei saa seda ametit ühitada Euroopa Parlamendi liikme ametiga. Parlament märkis, et vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 ja artikli 4 lõikele 1 on tema ametikoht alates 2. maist 2016 vaba, ja teavitab sellest asjaomase riigi pädevat asutust.

°
° ° °

Belgia pädevad ametiasutused on teatanud Philippe De Backeri asemel Lieve Wierincki ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 4. maist 2016.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Lieve Wierinck vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski on nimetatud Euroopa Kontrollikoja liikmeks.

Parlament märkis, et vastavalt otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva akti artikli 7 lõikele 1 ei saa seda ametit ühitada Euroopa Parlamendi liikme ametiga. Parlament märkis, et vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 ja artikli 4 lõikele 1 on tema ametikoht alates 7. maist 2016 vaba, ja teavitab sellest asjaomase riigi pädevat asutust.


5. Fraktsioonide koosseis

Marcus Pretzell ühines fraktsiooniga ENF alates 1. maist 2016.


6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni ALDE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

ITRE-komisjon: Philippe De Backeri asemel Lieve Wierinck

Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks: Philippe De Backeri asemel Lieve Wierinck

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


7. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

President andis teada järgmist:

IMCO-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 8. aprilli 2016. aasta delegeeritud määrusele, millega parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2016/341 seoses liidu tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjadega, kui vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi, ja muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016), tehti teatavaks 27. aprilli 2016. aasta täiskogu istungil (27.4.2016 protokollipunkt 8).

Selle soovituse kohta ei ole esitatud kodukorra artiklis 105 kehtestatud 24-tunnise tähtaja jooksul ühtegi vastuväidet.

Seega loeti soovitus vastuvõetuks ja otsus avaldatakse teisipäeva, 10. mai 2016. aasta istungil vastu võetud tekstide hulgas.


8.  Parandus (kodukorra artikkel 231)

JURI-komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

Parandus (P8-TA_PROV(2015)0241(COR1)) 7. juulil 2015. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas, eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/… kaitse kohta kahjustava hinnakujunduse eest laevaehituses (kodifitseeritud tekst) P8_TA-PROV(2015)0241 - (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)) - JURI-komisjon

Vastavalt kodukorra artikli 231 lõikele 4 loetakse parandus heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul ei esita fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget taotlust selle hääletusele panemiseks.

Parandus on kättesaadav Europarli veebisaidil käesoleva istungjärgu ajal.


9. Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 136)

President teavitas parlamenti, et parlamendi koosseisu enamus on alla kirjutanud järgmistele kirjalikele deklaratsioonidele:

Kirjaliku deklaratsiooni nr 0007/2016 kadunud ja ohus olevate laste leidmiseks tehtava kiireloomulise koostöö parandamise ja kadunud lapsi käsitlevate häiremehhanismide parandamise kohta Euroopa Liidu liikmesriikides esitasid järgmised parlamendiliikmed: Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld ja Caterina Chinnici

Kirjaliku deklaratsiooni nr 0008/2016 diabeedi kohta esitasid järgmised parlamendiliikmed: Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa ja Brando Benifei

Kodukorra artikli 136 lõike 4 kohaselt avaldatakse need kirjalikud deklaratsioonid käesolevas protokollis koos allakirjutanute nimedega (9.5.2016 protokollil isa 1 ja 9.5.2016 protokolli lisa 2).


10.  Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 11. mail 2016 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv raudteeohutuse kohta (uuesti sõnastatud) (00012/2016/LEX - C8-0169/2016 - 2013/0016(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse kohta (uuesti sõnastatud) (00011/2016/LEX - C8-0168/2016 - 2013/0015(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu Raudteeametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 881/2004 (00010/2016/LEX - C8-0167/2016 - 2013/0014(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetusprogrammides või haridusprojektides osalemise ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (uuesti sõnastatud) (00018/2016/LEX - C8-0166/2016 - 2013/0081(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (00019/2016/LEX - C8-0165/2016 - 2013/0091(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tarbijahindade harmoneeritud indekseid ja eluaseme hinnaindeksit ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2494/95 (00001/2016/LEX - C8-0163/2016 - 2014/0346(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb laste, kes on kriminaalmenetluses kahtlustatavad või süüdistatavad, menetluslikke tagatisi (00002/2016/LEX - C8-0162/2016 - 2013/0408(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavate võtmetähtsusega ravimite Euroopa Liidu turule kaubandusliku suunamise vältimise kohta (00005/2016/LEX - C8-0161/2016 - 2014/0165(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruseid (EL) nr 1308/2013 ning (EL) nr 1306/2013 haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima pakkumise toetuskava osas (00075/2015/LEX - C8-0160/2016 - 2014/0014(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb väävlisisalduse vähendamist teatavates vedelkütustes (kodifitseeritud tekst) (00024/2015/LEX - C8-0159/2016 - 2014/0216(COD)).


11. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamise osas (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklitele 304 ja 307 selle ettepaneku osas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega ja Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem Euroopa Liidu liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008 ja määrust (EL) nr 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklitele 304 ja 307 selle ettepaneku osas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega ja Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus, sõlmimise kohta (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, majanduskasvu- ja tööhõivealase kolmepoolse sotsiaaltippkohtumise ning otsuse 2003/174/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

ECON

2) parlamendikomisjonid

2.1) raportid

- Raport ühtekuuluvuspoliitika kohta ELi mägipiirkondades (2015/2279(INI)) – REGI-komisjon - Raportöör: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

- Raport nõukogu 8. märtsi 2010. aasta direktiivi 2010/18/EL (millega rakendatakse Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliitude Ühenduse, Euroopa Käsitööga Tegelevate Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtete Keskliidu, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt vanemapuhkuse kohta sõlmitud muudetud raamkokkulepet ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/34/EÜ) rakendamise kohta (2015/2097(INI)) – EMPL-komisjon - Raportöör: Maria Arena (A8-0076/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Libeeria Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE)) – PECH-komisjon - Raportöör: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

- Raport 5. aprilli 2011. aasta direktiivi 2011/36/EL (milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset) rakendamise kohta soolisest aspektist (2015/2118(INI)) – FEMM-komisjon - Raportöör: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse neljaks aastaks kindlaks Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)) – PECH-komisjon - Raportöör: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)) – ECON-komisjon - Raportöör: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega edendatakse kodanike vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide Euroopa Liidus esitamise nõudeid, ja muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)) – JURI-komisjon - Raportöör: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetusprogrammides või haridusprojektides osalemise ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (uuesti sõnastatud) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)


12. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000031/2016), mille esitas(id) Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini ja Matteo Salvini ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Päritoluriigi või lähtekoha kohustuslik märkimine teatavate toiduainete puhul (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016);

—   (O-000070/2016), mille esitas(id) Iskra Mihaylova DEVE-komisjoni nimel komisjonile: Ühtekuuluvuspoliitika rakendamise kiirendamine (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016);

—   (O-000052/2016), mille esitas(id) Alain Cadec PECH-komisjoni nimel komisjonile: Kalandus- ja vesiviljelustoodete jälgitavus restoranides ja jaekaubanduses (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016);

—   (O-000046/2016), mille esitas(id) Bernd Lange ja Pablo Zalba Bidegain INTA-komisjoni nimel komisjonile: EL ja MERCOSUR: edasised sammud assotsieerimislepingu kaubandusläbirääkimistes (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016);

—   (O-000038/2016), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel nõukogule: Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016);

—   (O-000039/2016), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016);

—   (O-000047/2016), mille esitas(id) Thomas Händel EMPL-komisjoni nimel komisjonile: Ebavõrdsuse vähendamine kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu stimuleerimiseks ELis (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).


13. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2015. aasta detsembri II osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav Europarli veebisaidil.


14. Tööplaan

Jagati välja 2016. aasta mai I osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 581.444/PDOJ).

°
° ° °

Sõna võttis Olaf Stuger, kes pidas kahetsusväärseks, et päevakorras ei ole ette nähtud arutelu 6. aprillil 2016 Madalmaades toimunud rahvahääletuse kohta (president vastas, et esimeeste konverents oli sellekohase taotluse tagasi lükanud).

Sõna võttis Jean-Luc Schaffhauser.

Sõna võttis David-Maria Sassoli.

°
° ° °

Esitati ettepanek teha päevakorra projektis järgmine muudatus (kodukorra artikkel 152):

Kolmapäev

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lisada pärastlõunasesse päevakorda kolmanda punktina nõukogu ja komisjoni deklaratsioonid Türgi edusammude kohta viisanõude kaotamise tegevuskava tingimuste täitmisel.

Sõna võtsid Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes seda taotlust põhjendas, Rebecca Harms, kes oli taotluse rahuldamise poolt, ja Roberta Metsola, kes oli sellele vastu.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks ( __[A32473]__ poolt, __[A32474]__ vastu, erapooletuid __[A32475]__ ).

Seega pikeneb kolmapäevane istung kuni kella 24ni.

Sõna võttis Rebecca Harms .

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


15. Ühtekuuluvuspoliitika ELi mägipiirkondades - Uued territoriaalse arengu vahendid ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 - Ühtekuuluvuspoliitika rakendamise kiirendamine (arutelu)

Raport ühtekuuluvuspoliitika kohta ELi mägipiirkondades [2015/2279(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

Raport uute territoriaalse arengu vahendite kohta ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020: integreeritud territoriaalsed investeeringud ning kogukonna juhitud kohalik areng [2015/2224(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000070/2016), mille esitas(id) Iskra Mihaylova REGI-komisjoni nimel komisjonile: Ühtekuuluvuspoliitika rakendamise kiirendamine (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Iliana Iotova ja Ruža Tomašić tutvustasid raporteid.

Iskra Mihaylova esitas küsimuse.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Michaela Šojdrová (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Franc Bogovič fraktsiooni PPE nimel, Constanze Krehl fraktsiooni S&D nimel, Mirosław Piotrowski fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Monika Vana fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Daniel Buda, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Josu Juaristi Abaunz, Isabella Adinolfi, Philippe Loiseau, Konstantinos Papadakis, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Julia Reid, Lambert van Nistelrooij, Mercedes Bresso, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Bill Etheridge, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Olaf Stuger, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Maria Spyraki, Monika Smolková, Jan Olbrycht, Viorica Dăncilă, Julie Ward, Michela Giuffrida ja Csaba Molnár.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Richard Howitt, Maria Grapini ja Victor Negrescu.

Sõna võtsid Karmenu Vella, Iliana Iotova ja Ruža Tomašić.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—    Iskra Mihaylova REGI-komisjoni nimel ühtekuuluvuspoliitika kiirema rakendamise kohta (2016/2550(RSP)) (B8-0562/2016) .

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.5.2016 protokollipunkt 6.810.5.2016 protokollipunkt 6.6 ja 11.5.2016 protokollipunkt 7.4.


16.  Nord Stream 2 mõju Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna gaasiturule (arutelu)

Komisjoni avaldus: Nord Stream 2 mõju Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna gaasiturule (2016/2703(RSP))

Miguel Arias Cañete (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Jerzy Buzek fraktsiooni PPE nimel, Flavio Zanonato fraktsiooni S&D nimel, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, Morten Helveg Petersen fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Peter Eriksson fraktsiooni Verts/ALE nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Gunnar Hökmark, Jeppe Kofod, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Krišjānis Kariņš, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Edward Czesak, Bendt Bendtsen ja Zbigniew Kuźmiuk.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Sõna võtsid Janusz Korwin-Mikke, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Zbigniew Kuźmiuk, kes vastas sellele, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini ja Adam Szejnfeld.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Tunne Kelam, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Eleftherios Synadinos, András Gyürk ja Ivo Vajgl.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete.

Arutelu lõpetati.


17.  Kalandus- ja vesiviljelustoodete jälgitavus restoranides ja jaekaubanduses (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000052/2016), mille esitas(id) Alain Cadec PECH-komisjoni nimel komisjonile: Kalandus- ja vesiviljelustoodete jälgitavus restoranides ja jaekaubanduses (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Linnéa Engström esitas küsimuse.

Karmenu Vella (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Gabriel Mato fraktsiooni PPE nimel, Ulrike Rodust fraktsiooni S&D nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Affronte fraktsiooni EFDD nimel, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Sofia Ribeiro ja Ricardo Serrão Santos.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias, Norica Nicolai ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Karmenu Vella.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatav resolutsiooni ettepanek tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.5.2016 protokollipunkt 9.5.


18. ELi ja Libeeria vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping *** - ELi ja Mauritaania vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Libeeria Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2015/0224(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse neljaks aastaks kindlaks Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

Jarosław Wałęsa ja Gabriel Mato esitasid soovitused.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jordi Sebastià (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Siegfried Mureşan (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Ignazio Corrao (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel, Ulrike Rodust fraktsiooni S&D nimel, Czesław Hoc fraktsiooni ECR nimel, Norica Nicolai fraktsiooni ALDE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Linnéa Engström fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera García ja José Blanco López.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Notis Marias ja Werner Kuhn.

Sõna võtsid Karmenu Vella, Jarosław Wałęsa ja Gabriel Mato.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.5.2016 protokollipunkt 6.3 ja 12.5.2016 protokollipunkt 6.4.


19. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tonino Picula, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Margot Parker, Josep-Maria Terricabras, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Viorica Dăncilă, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Claude Rolin, José Blanco López, Jasenko Selimovic, Liadh Ní Riada, Beatrix von Storch, Franc Bogovič, Julie Ward, Marijana Petir, Lucy Anderson, Michaela Šojdrová, Maria Grapini ja Andrejs Mamikins.


20. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 581.444/OJMA).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.00.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dalli, Dodds Anneliese, Giegold, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka


1. lisa - Kadunud ja ohus olevate laste leidmiseks tehtava kiireloomulise koostöö parandamine ja kadunud lapsi käsitlevate häiremehhanismide parandamine Euroopa Liidu liikmesriikides (kirjalik deklaratsioon)

Kirjaliku deklaratsiooni nr 0007/2016 kadunud ja ohus olevate laste leidmiseks tehtava kiireloomulise koostöö parandamise ja kadunud lapsi käsitlevate häiremehhanismide parandamise kohta Euroopa Liidu liikmesriikides1 (9.5.2016 protokolli punkt 9) esitasid parlamendi kodukorra artikli 136 kohaselt parlamendiliikmed Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld et Caterina Chinnici ja sellele kirjutas alla 465 parlamendiliiget.

Kirjaliku deklaratsiooni tekst

1.   Igal aastal jääb Euroopa Liidus kadunuks 250 000 last. Kui laps röövitakse ja tapetakse, siis 76 % juhtudest toimub tapmine kolme tunni jooksul pärast röövimist. Kadunud ja ohus oleva lapse otsingud seiskuvad tihti ELi sisepiiridel. 37,5 % eurooplastest elavad piirialadel.

2.   Kui avalikkusele esitatakse üleskutse otsida otseses ja tõsises ohus olevat kadunud last, on ülioluline, et seda tehtaks nii kiiresti kui võimalik.

3.   Sellest tulenevalt kutsutakse nõukogu ja komisjoni üles liituma rahvusvahelise mittetulundusühingu AMBER Alert Europe (Euroopa kadunud lastest teavitamise häiresüsteem ja kadunud lastega tegelev politseivõrgustik) poolt soovitatud 5 punkti plaaniga.

4.   Komisjonil palutakse seetõttu teha kõik endast olenev, et toetada tava, mille puhul õiguskaitseasutusi, piiriametnikke ja teise riigi avalikkust teavitatakse viivitamatult, kui piirialas satub laps ohtu või kui õiguskaitseasutused kahtlustavad, et laps on ületanud ELi sisepiiri.

5.   Käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega edastatakse nõukogule ja komisjonile.

____________

1 Vastavalt parlamendi kodukorra artikli 136 lõigetele 4 ja 5 avaldatakse deklaratsioon, kui sellele on alla kirjutanud parlamendi koosseisu enamus, protokollis koos allakirjutanute nimedega ja edastatakse adressaatidele; deklaratsioon ei ole parlamendi jaoks siiski siduv.

Allakirjutanute nimekiri:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Elmar Brok, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Eugen Freund, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Sven Giegold, Adam Gierek, Jens Gieseke, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Jytte Guteland, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Martin Häusling, Brian Hayes, Anna Hedh, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, György Hölvényi, Mike Hookem, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Seán Kelly, Afzal Khan, Timothy Kirkhope, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Gilles Lebreton, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Philippe Loiseau, Sander Loones, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Petr Mach, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Gesine Meissner, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Morten Messerschmidt, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Matthijs van Miltenburg, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Margot Parker, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Jiří Pospíšil, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Viviane Reding, Evelyn Regner, Julia Reid, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Monika Smolková, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Olaf Stuger, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Bodil Valero, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Udo Voigt, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Auke Zijlstra, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


2. lisa - Diabeet (kirjalik deklaratsioon)

Kirjaliku deklaratsiooni nr 0008/2016 diabeedi1 (9.5.2016 protokolli punkt 9) kohta esitasid parlamendi kodukorra artikli 136 kohaselt parlamendiliikmed Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa et Brando Benifei ja sellele kirjutas alla 405 parlamendiliiget.

Kirjaliku deklaratsiooni tekst

1.   Melliitdiabeet on tõsine krooniline progresseeruv haigus, mida põevad ELis 32 miljonit inimest ning mida põdevate inimeste arv võib 2040. aastaks kerkida 37 miljonini. 2015. aastal suri diabeedi tõttu üle 266 000 inimese.

2.   Kui diabeedi diagnoosimisega jäädakse hiljaks ning sellega ei tegeleta korralikult, võib haigus tuua kaasa invaliidsust põhjustavad ja surmaga lõppevad komplikatsioonid, sealhulgas südame-veresoonkonna haiguse ja rabanduse, neerupuudulikkuse, amputeerimise ja pimedaksjäämise.

3.   2013. aastal kulutati ELis diabeedi ravimiseks ligikaudu 114 miljardit eurot, hoolimata pärast kirjalikku deklaratsiooni 0001/2006 tehtud pingutustest.

4.   Tervislik toitumine ja füüsiline tegevus võivad aidata suuresti kaasa II tüüpi diabeedi ärahoidmisele või aidata lükata edasi sellesse haigestumist.

5.   Tervisliku eluviisi valimisega ei saa ära hoida I tüübi diabeeti, kuid saab aidata kaasa selle haiguse kontrolli all hoidmisele.

6.   Komisjoni ja nõukogu kutsutakse üles: seadma diabeeti prioriteediks, kuna tegemist on suure tervishoidu, sotsiaal- ja majandusvaldkonda puudutava probleemiga Euroopas; töötama välja ELi strateegia diabeedi ärahoidmiseks, diagnoosimiseks ja kontrollimiseks; julgustama liikmesriike looma riiklikke diabeedikavasid; töötama välja strateegia, millega soodustatakse tervisliku toidu tarbimist ja tootmist; ning tõhusalt koordineerima ja rakendama kõiki seni väljatöötatud meetmeid.

7.   Käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega edastatakse nõukogule ja komisjonile.

____________

1 Vastavalt parlamendi kodukorra artikli 136 lõigetele 4 ja 5 avaldatakse deklaratsioon, kui sellele on alla kirjutanud parlamendi koosseisu enamus, protokollis koos allakirjutanute nimedega ja edastatakse adressaatidele; deklaratsioon ei ole parlamendi jaoks siiski siduv.

Allakirjutanute nimekiri:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Pál Csáky, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, José Inácio Faria, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Adam Gierek, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Anna Hedh, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Bernd Kölmel, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Morten Løkkegaard, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Dan Nica, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reid, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Udo Voigt, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Janusz Zemke, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Milan Zver.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika