Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 271kWORD 198k
Maanantai 9. toukokuuta 2016 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma 9. toukokuuta johdosta
 3.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 8.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 9.Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 136 artikla)
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 13.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Koheesiopolitiikka EU:n vuoristoalueilla - Koheesiopolitiikan 2014–2020 uudet alueellisen kehittämisen välineet - Koheesiopolitiikan täytäntöönpanon vauhdittaminen (keskustelu)
 16.Nord Stream 2 -hankkeen vaikutus kaasumarkkinoihin Keski- ja Itä-Euroopassa (keskustelu)
 17.Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyys ravintola-alalla ja vähittäiskaupassa (keskustelu)
 18.EU:n ja Liberian välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus *** - EU:n ja Mauritanian välinen kalastuskumppanuussopimus: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (keskustelu)
 19.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Hätätilanteissa tehtävän yhteistyön ja lapsikaappausten hälytysmekanismien parantaminen vaarassa olevien kadonneiden lasten löytämiseksi (kirjallinen kannanotto)
 Liite 2 - Diabetes (kirjallinen kannanotto)


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.10.


2. Puhemiehen julkilausuma 9. toukokuuta johdosta

Puhemies antoi julkilausuman Eurooppa-päivän ja Robert Schumanin julistuksen 66. vuosipäivän johdosta.


3. Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen

27. huhtikuuta 2016 ja 28. huhtikuuta 2016 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat hyväksyttiin.

°
° ° °

Piernicola Pedicini käytti puheenvuoron (puhemies kommentoi puheenvuoroa).


4. Parlamentin kokoonpano

Philippe De Backer on nimitetty Belgian hallituksen jäseneksi.

Koska tämä tehtävä on Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, parlamentti totesi työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan ja 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapatuneen 2. toukokuuta 2016 alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.

°
° ° °

Toimivaltaiset Belgian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Lieve Wierinck on nimitetty parlamentin jäseneksi Philippe De Backerin tilalle 4. toukokuuta 2016 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Lieve Wierinck osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski on nimitetty Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi.

Koska tämä tehtävä on Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, parlamentti totesi työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan ja 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapatuneen 7. toukokuuta 2016 alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.


5. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Marcus Pretzell on liittynyt ENF-ryhmän jäseneksi 1. toukokuuta 2016 alkaen.


6. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ALDE-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

ITRE-valiokunta: Philippe De Backerin tilalle Lieve Wierinck

suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta: Philippe De Backerin tilalle Lieve Wierinck.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


7. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Puhemies antoi seuraavan ilmoituksen:

IMCO-valiokunnan suosituksesta olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täydentämisestä unionin tullikoodeksin tiettyjä säännöksiä koskevilla siirtymäsäännöksillä sikäli kuin asiaankuuluvat sähköiset järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 oikaisemisesta 8. huhtikuuta 2016 annettua komission delegoitua asetusta (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016) ilmoitettiin täysistunnossa 27. huhtikuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 27.4.2016, kohta 8).

Yhtään tätä suositusta koskevaa vastalausetta ei ole esitetty työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdassa määrätyssä 24 tunnin määräajassa.

Tämä suositus katsotaan täten hyväksytyksi, ja se julkaistaan tiistaina 10. toukokuuta 2016 pidetyn istunnon Hyväksytyissä teksteissä.


8. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

JURI-valiokunta on välittänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

Oikaisu (P8-TA_PROV(2015)0241(COR1)) ensimmäisessä käsittelyssä 7. heinäkuuta 2015 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta (kodifikaatio) P8_TA-PROV(2015)0241 - (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)) - JURI-valiokunta

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Europarl-verkkosivustolla tämän istuntojakson ajan.


9. Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 136 artikla)

Puhemies ilmoitti parlamentille, että parlamentin jäsenten enemmistö on allekirjoittanut seuraavat kirjalliset kannanotot:

Kirjallinen kannanotto 0007/2016 hätätilanteissa tehtävän yhteistyön ja lapsikaappausten hälytysmekanismien parantamiseen vaarassa olevien kadonneiden lasten löytämiseksi, jonka seuraavat jäsenet ovat jättäneet käsiteltäväksi: Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld ja Caterina Chinnici

Kirjallinen kannanotto 0008/2016 diabetekseen, jonka seuraavat jäsenet ovat jättäneet käsiteltäväksi: Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa ja Brando Benifei

Työjärjestyksen 136 artiklan 4 kohdan mukaisesti nämä kirjalliset kannanotot ja allekirjoittajien nimet julkaistaan tässä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 9.5.2016 liite 1 ja istunnon pöytäkirja 9.5.2016 liite 2).


10. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 11. toukokuuta 2016 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rautateiden turvallisuudesta (uudelleenlaadittu) (00012/2016/LEX - C8-0169/2016 - 2013/0016(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa (uudelleenlaadittu) (00011/2016/LEX - C8-0168/2016 - 2013/0015(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta (00010/2016/LEX - C8-0167/2016 - 2013/0014(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (uudelleenlaadittu teksti) (00018/2016/LEX - C8-0166/2016 - 2013/0081(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (00019/2016/LEX - C8-0165/2016 - 2013/0091(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä ja asuntohintaindekseistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 kumoamisesta (00001/2016/LEX - C8-0163/2016 - 2014/0346(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä (00002/2016/LEX - C8-0162/2016 - 2013/0408(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tiettyjen keskeisten lääkkeiden Euroopan unionin markkinoille kulkeutumisen estämisestä (00005/2016/LEX - C8-0161/2016 - 2014/0165(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetusten (EU) N:o 1308/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin koskevan tukijärjestelmän osalta (00075/2015/LEX - C8-0160/2016 - 2014/0014(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä (kodifikaatio) (00024/2015/LEX - C8-0159/2016 - 2014/0216(COD)).


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta rajanylitystietojärjestelmän käytön osalta (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 304 ja 307 artiklan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä asetuksen (EY) N:o 767/2008 ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 304 ja 307 artiklan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä tehtävän sopimuksen tekemisestä (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus neuvoston päätökseksi kasvua ja työllisyyttä käsittelevästä sosiaalialan kolmikantahuippukokouksesta ja päätöksen 2003/174/EY kumoamisesta (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

ECON

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt

- Mietintö koheesiopolitiikasta EU:n vuoristoalueilla (2015/2279(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

- Mietintö BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata koskevan tarkistetun puitesopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 96/34/EY kumoamisesta 8 päivänä maaliskuuta 2010 annetun neuvoston direktiivin 2010/18/EU soveltamisesta (2015/2097(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Maria Arena (A8-0076/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

- Mietintö ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta 5. huhtikuuta 2011 annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpanosta (2015/2118(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista neljän vuoden ajanjaksoksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kansalaisten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä Euroopan unionissa koskevia vaatimuksia sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (uudelleenlaadittu teksti) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)


12. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

—   (O-000031/2016) Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini ja Matteo Salvini ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Tiettyjen elintarvikkeiden alkuperämaan tai lähtöpaikan pakollinen ilmoittaminen (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016)

—   (O-000070/2016) Iskra Mihaylova DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Koheesiopolitiikan täytäntöönpanon vauhdittaminen (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

—   (O-000052/2016) Alain Cadec PECH-valiokunnan puolesta komissiolle: Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljittäminen ravintolatoiminnassa ja vähittäismyynnissä (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

—   (O-000046/2016) Bernd Lange ja Pablo Zalba Bidegain INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: EU ja Mercosur: eteneminen assosiaatiosopimuksen kauppaneuvotteluissa (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016)

—   (O-000038/2016) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Parlamentin 11. helmikuuta 2015 Yhdysvaltojen senaatin raportista CIA:n käyttämästä kidutuksesta antamaan päätöslauselmaan liittyvät jatkotoimet (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

—   (O-000039/2016) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Parlamentin 11. helmikuuta 2015 Yhdysvaltojen senaatin raportista CIA:n käyttämästä kidutuksesta antamaan päätöslauselmaan liittyvät jatkotoimet (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

—   (O-000047/2016) Thomas Händel EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Eriarvoisuuden poistaminen osallistavan ja kestävän talouskasvun lisäämiseksi EU:ssa (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).


13. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin joulukuun 2015 II istuntojakson aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


14. Käsittelyjärjestys

Toukokuun 2016 I istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 581.444/PDOJ) on jaettu.

°
° ° °

Olaf Stuger käytti puheenvuoron pahoitellakseen, että esityslistalle ei ole otettu 6. huhtikuuta 2016 Alankomaissa pidettyä kansanäänestystä (puhemies vastasi, että puheenjohtajakokous on hylännyt pyynnön).

Jean-Luc Schaffhauser käytti puheenvuoron.

David-Maria Sassoli käytti puheenvuoron.

°
° ° °

Esityslistaan ehdotettiin seuraavaa muutosta (työjärjestyksen 152 artiklan mukaisesti):

Keskiviikko

GUE/NGL-ryhmän pyyntö ottaa esityslistalle iltapäivän kolmanneksi kohdaksi neuvoston ja komission julkilausumat Turkin edistymisestä viisumipakon poistamista koskevan etenemissuunnitelman vaatimusten täyttämisessä.

Puheenvuorot: Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön, Rebecca Harms kannattaakseen pyyntöä ja Roberta Metsola vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (181 puolesta, 92 vastaan, 11 tyhjää).

Keskiviikon istuntoa jatketaan näin ollen klo 24.00 asti.

Rebecca Harms käytti puheenvuoron.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


15. Koheesiopolitiikka EU:n vuoristoalueilla - Koheesiopolitiikan 2014–2020 uudet alueellisen kehittämisen välineet - Koheesiopolitiikan täytäntöönpanon vauhdittaminen (keskustelu)

Mietintö koheesiopolitiikasta EU:n vuoristoalueilla [2015/2279(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

Mietintö aiheesta ”Koheesiopolitiikan 2014–2020 uudet alueellisen kehittämisen välineet: yhdennetyt alueelliset investoinnit ja paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet” [2015/2224(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000070/2016) Iskra Mihaylova REGI-valiokunnan puolesta komissiolle: Koheesiopolitiikan täytäntöönpanon vauhdittaminen (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Iliana Iotova ja Ruža Tomašić esittelivät mietinnöt.

Iskra Mihaylova esitteli kysymyksen.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Michaela Šojdrová (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Franc Bogovič PPE-ryhmän puolesta, Constanze Krehl S&D-ryhmän puolesta, Mirosław Piotrowski ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Daniel Buda, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Josu Juaristi Abaunz, Isabella Adinolfi, Philippe Loiseau, Konstantinos Papadakis, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Julia Reid, Lambert van Nistelrooij, Mercedes Bresso, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Bill Etheridge, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Olaf Stuger, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Maria Spyraki, Monika Smolková, Jan Olbrycht, Viorica Dăncilă, Julie Ward, Michela Giuffrida ja Csaba Molnár.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Richard Howitt, Maria Grapini ja Victor Negrescu.

Puheenvuorot: Karmenu Vella, Iliana Iotova ja Ruža Tomašić.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Iskra Mihaylova REGI-valiokunnan puolesta koheesiopolitiikan täytäntöönpanon vauhdittamisesta (2016/2550(RSP)) (B8-0562/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.5.2016, kohta 6.8, istunnon pöytäkirja 10.5.2016, kohta 6.6 ja istunnon pöytäkirja 11.5.2016, kohta 7.4.


16. Nord Stream 2 -hankkeen vaikutus kaasumarkkinoihin Keski- ja Itä-Euroopassa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Nord Stream 2 -hankkeen vaikutus kaasumarkkinoihin Keski- ja Itä-Euroopassa (2016/2703(RSP))

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jerzy Buzek PPE-ryhmän puolesta, Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Morten Helveg Petersen ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Peter Eriksson Verts/ALE-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Gunnar Hökmark, Jeppe Kofod, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Krišjānis Kariņš, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Edward Czesak, Bendt Bendtsen ja Zbigniew Kuźmiuk.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Janusz Korwin-Mikke, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Zbigniew Kuźmiuk vastasi, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini ja Adam Szejnfeld.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman, Tunne Kelam, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Eleftherios Synadinos, András Gyürk ja Ivo Vajgl.

Miguel Arias Cañete käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyys ravintola-alalla ja vähittäiskaupassa (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000052/2016) Alain Cadec PECH-valiokunnan puolesta komissiolle: Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljittäminen ravintolatoiminnassa ja vähittäismyynnissä (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Linnéa Engström esitteli kysymyksen.

Karmenu Vella (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Gabriel Mato PPE-ryhmän puolesta, Ulrike Rodust S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Sofia Ribeiro ja Ricardo Serrão Santos.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias, Norica Nicolai ja Nicola Caputo.

Karmenu Vella käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävästä päätöslauselmaesityksestä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.5.2016, kohta 9.5.


18. EU:n ja Liberian välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus *** - EU:n ja Mauritanian välinen kalastuskumppanuussopimus: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [2015/0224(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista neljän vuoden ajanjaksoksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

Jarosław Wałęsa ja Gabriel Mato esittelivät suositukset.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jordi Sebastià (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Siegfried Mureşan (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ignazio Corrao (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta, Ulrike Rodust S&D-ryhmän puolesta, Czesław Hoc ECR-ryhmän puolesta, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera García ja José Blanco López.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Notis Marias ja Werner Kuhn.

Puheenvuorot: Karmenu Vella, Jarosław Wałęsa ja Gabriel Mato.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.5.2016, kohta 6.3 ja istunnon pöytäkirja 12.5.2016, kohta 6.4.


19. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tonino Picula, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Margot Parker, Josep-Maria Terricabras, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Viorica Dăncilă, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Claude Rolin, José Blanco López, Jasenko Selimovic, Liadh Ní Riada, Beatrix von Storch, Franc Bogovič, Julie Ward, Marijana Petir, Lucy Anderson, Michaela Šojdrová, Maria Grapini ja Andrejs Mamikins.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 581.444/OJMA).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.00.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Estyneet:

Crowley, Dalli, Dodds Anneliese, Giegold, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka


Liite 1 - Hätätilanteissa tehtävän yhteistyön ja lapsikaappausten hälytysmekanismien parantaminen vaarassa olevien kadonneiden lasten löytämiseksi (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0007/2016 hätätilanteissa tehtävän yhteistyön ja lapsikaappausten hälytysmekanismien parantamiseen vaarassa olevien kadonneiden lasten löytämiseksi1 (istunnon pöytäkirja 9.5.2016, kohta 9), jonka Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld ja Caterina Chinnici ovat jättäneet käsiteltäväksi työjärjestyksen 136 artiklan mukaisesti, on saanut 465 jäsenen allekirjoitukset.

Kirjallisen kannanoton teksti:

1.   Euroopan unionissa katoaa vuosittain 250 000 lasta. Kaapattu lapsi tapetaan 76 prosentissa tapauksista kolmen tunnin kuluessa kaappauksesta. Vaarassa olevan kadonneen lapsen etsintä pysähtyy usein sisärajoilla. Eurooppalaisista 37,5 prosenttia asuu raja-alueilla.

2.   Kun yleisöä pyydetään etsimään kadonnutta lasta, joka on välittömässä ja vakavassa vaarassa, on erittäin tärkeää, että etsintä tapahtuu mahdollisimman nopeasti.

3.   Neuvostoa ja komissiota pyydetään tästä syystä hyväksymään AMBER Alert Europe -verkoston (European Child Rescue Alert and Police Network on Missing Children) kadonneita lapsia koskeva viisikohtainen suunnitelma.

4.   Komissiota kehotetaan näin ollen pyrkimään kaikin tavoin siihen, että toisen maan lainvalvontaviranomaisille, rajavalvontaviranomaisille ja kansalaisille tiedotetaan välittömästi, jos lapsi on vaarassa raja-alueella tai jos lainvalvontaviranomaiset epäilevät lapsen ylittäneen sisärajan.

5.   Tämä kannanotto ja allekirjoittajien nimet välitetään neuvostolle ja komissiolle.

____________

1 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 136 artiklan 4 ja 5 kohdassa määrätään, että jos parlamentin jäsenten enemmistö on allekirjoittanut kannanoton, kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa ja välitetään kannanotossa mainituille tahoille. Kannanotto ei kuitenkaan sido parlamenttia.

Allekirjoittajien luettelo:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Elmar Brok, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Eugen Freund, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Sven Giegold, Adam Gierek, Jens Gieseke, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Jytte Guteland, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Martin Häusling, Brian Hayes, Anna Hedh, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, György Hölvényi, Mike Hookem, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Seán Kelly, Afzal Khan, Timothy Kirkhope, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Gilles Lebreton, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Philippe Loiseau, Sander Loones, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Petr Mach, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Gesine Meissner, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Morten Messerschmidt, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Matthijs van Miltenburg, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Margot Parker, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Jiří Pospíšil, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Viviane Reding, Evelyn Regner, Julia Reid, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Monika Smolková, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Olaf Stuger, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Bodil Valero, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Udo Voigt, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Auke Zijlstra, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Liite 2 - Diabetes (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0008/2016 diabetekseen1 (istunnon pöytäkirja 9.5.2016, kohta 9), jonka Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa ja Brando Benifei ovat jättäneet käsiteltäväksi työjärjestyksen 136 artiklan mukaisesti, on saanut 405 jäsenen allekirjoitukset.

Kirjallisen kannanoton teksti:

1.   Diabetes on vakava krooninen ja etenevä sairaus. Sitä sairastaa unionissa 32 miljoonaa ihmistä, ja määrän odotetaan kasvavan 37 miljoonaan vuoteen 2040 mennessä. Vuonna 2015 diabetekseen kuoli yli 266 000 ihmistä.

2.   Jos diabetes diagnosoidaan myöhään ja sitä hoidetaan huonosti, se voi aiheuttaa kuntoa heikentäviä ja kohtalokkaita komplikaatioita, kuten sydän- ja verisuonitauteja ja aivohalvausta, munuaisten vajaatoimintaa, amputaatioita ja sokeutta.

3.   Vuonna 2013 unionissa käytettiin diabeteksen hoitoon noin 114 miljardia euroa huolimatta kirjallisen kannanoton 0001/2006 jälkeen käyttöön otetuista toimista.

4.   Terveellinen ruokavalio ja liikunta voivat auttaa merkittävästi ehkäisemään tyypin 2 diabetesta tai viivästyttää sen puhkeamista.

5.   Terveiden elämäntapojen noudattamisella ei voi ehkäistä tyypin 1 diabetesta, mutta niistä on suurta hyötyä taudin hallinnassa.

6.   Komissiota ja neuvostoa kehotetaan asettamaan diabetes painopisteeksi, koska se on huomattava terveydellinen, sosiaalinen ja taloudellinen huolen aihe Euroopassa; laatimaan diabeteksen ehkäisemistä, diagnosointia ja hallintaa koskeva unionin strategia; kannustamaan jäsenvaltioita laatimaan kansallisia diabetessuunnitelmia; laatimaan strategia, jolla kannustetaan terveellisten elintarvikkeiden kulutusta ja tuotantoa, sekä koordinoimaan ja toteuttamaan tehokkaasti kaikki tähän mennessä kehitellyt toimet.

7.   Tämä kannanotto ja allekirjoittajien nimet välitetään neuvostolle ja komissiolle.

____________

1 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 136 artiklan 4 ja 5 kohdassa määrätään, että jos parlamentin jäsenten enemmistö on allekirjoittanut kannanoton, kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa ja välitetään kannanotossa mainituille tahoille. Kannanotto ei kuitenkaan sido parlamenttia.

Allekirjoittajien luettelo:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Pál Csáky, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, José Inácio Faria, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Adam Gierek, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Anna Hedh, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Bernd Kölmel, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Morten Løkkegaard, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Dan Nica, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reid, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Udo Voigt, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Janusz Zemke, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Milan Zver.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö