Index 
Jegyzőkönyv
PDF 284kWORD 222k
2016. május 9., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozata május 9-e alkalmából
 3.Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása
 4.A Parlament tagjai
 5.A képviselőcsoportok tagjai
 6.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 7.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 8.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 9.Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 136. cikke)
 10.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 13.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 14.Ügyrend
 15.Kohéziós politika az EU hegyvidéki régióiban – A 2014–2020-as kohéziós politika új területi fejlesztési eszközei – A kohéziós politika végrehajtásának felgyorsítása (vita)
 16.Az Északi Áramlat 2 hatása a közép-kelet-európai régió gázpiacára (vita)
 17.A halászati és akvakultúra-termékeknek a vendéglátásban és a kiskereskedelemben való nyomonkövethetősége (vita)
 18.Az EU és Libéria közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás *** – Az EU és Mauritánia közötti halászati partnerségi megállapodás: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (vita)
 19.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet – A veszélyeztetett eltűnt gyermekek megtalálását célzó szükségegyüttműködés és az uniós tagállamokban a gyermekrablásokkal kapcsolatos figyelmeztető mechanizmusok javításáról (írásbeli nyilatkozat)
 2. melléklet – A cukorbetegségről (írásbeli nyilatkozat)


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.10-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozata május 9-e alkalmából

Az elnök nyilatkozatot tesz az Európa-nap és Robert Schuman nyilatkozatának 66. évfordulója alkalmából.


3. Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása

A 2016. április 27-i és a 2016. április 28-i ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Felszólal: Piernicola Pedicini (az elnök pontosít).


4. A Parlament tagjai

Philippe De Backert kinevezték a belga kormány tagjává.

A Parlament megállapítja, hogy az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (1) bekezdése értelmében ez a tisztség összeférhetetlen az Európai Parlament képviselői tisztével. A Parlament az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése és 4. cikkének (1) bekezdése alapján megállapítja, hogy a képviselői hely 2016. május 2-i hatállyal megüresedik, és erről értesíti az illetékes nemzeti hatóságot.

°
° ° °

Az illetékes belges hatóságok bejelentették Lieve Wierinck kinevezését Philippe De Backer helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2016. május 4.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Lieve Wierinck elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

°
° ° °

Janusz Wojciechowskit kinevezték az Európai Számvevőszék tagjává.

A Parlament megállapítja, hogy az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (1) bekezdése értelmében ez a tisztség összeférhetetlen az Európai Parlament képviselői tisztével. A Parlament az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése és 4. cikkének (1) bekezdése alapján megállapítja, hogy a képviselői hely 2016. május 7-i hatállyal megüresedik, és erről értesíti az illetékes nemzeti hatóságot.


5. A képviselőcsoportok tagjai

Marcus Pretzell csatlakozott az ENF képviselőcsoporthoz; tagságának kezdő napja: 2016. május 1.


6. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el az ALDE képviselőcsoport:

ITRE bizottság: Philippe De Backer helyére Lieve Wierinck

A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Philippe De Backer helyére Lieve Wierinck

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


7. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az elnök az alábbi közleményt teszi:

a 2016. április 27-i plenáris ülésen bejelentették az IMCO bizottság ajánlását az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/2446 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló 2016. április 8-i (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016) (2016.4.27-i jegyzőkönyv, 8. pont).

Az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésében rögzített 24 órás határidőn belül az ajánlás ellen nem emeltek kifogást.

Ennek megfelelően az ajánlás elfogadottnak tekintendő és közzétételre kerül a 2016. május 10-i, keddi ülés elfogadott szövegei között.


8. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A JURI bizottság az alábbi helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

Helyesbítés (P8-TA_PROV(2015)0241(COR1)) az Európai Parlament által 2015. július 7-én első olvasatban elfogadásra került, a vízi járművekre vonatkozó káros árképzés elleni védekezésről szóló (EU) 2015/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz (kodifikált szöveg) P8_TA-PROV(2015)0241 - (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)) - JURI bizottság

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül valamelyik képviselőcsoport, vagy legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés a jelenlegi ülésszak időtartama alatt az Europarl oldalon érhető el.


9. Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 136. cikke)

Az elnök tájékoztatja a Parlamentet, hogy a következő írásbeli nyilatkozatokat a parlamenti képviselők többsége aláírta:

0007/2016. számú, a veszélyeztetett eltűnt gyermekek megtalálását célzó szükségegyüttműködés és az uniós tagállamokban a gyermekrablásokkal kapcsolatos figyelmeztető mechanizmusok javításáról szóló írásbeli nyilatkozat, benyújtották az alábbi képviselők: Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld és Caterina Chinnici

0008/2016. számú, a cukorbetegségről szóló írásbeli nyilatkozat, benyújtották az alábbi képviselők: Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa et Brando Benifei

Az eljárási szabályzat 136. cikkének (4) bekezdése értelmében e nyilatkozatokat az aláírók nevével együtt a jelen jegyzőkönyvben közzéteszik.

(a 2016.5.9-i jegyzőkönyv 1. melléklete és a 2016.5.9-i jegyzőkönyv 2. melléklete).


10. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2016. május 11-én, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a vasútbiztonságról (átdolgozás) (00012/2016/LEX - C8-0169/2016 - 2013/0016(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról (átdolgozás) (00011/2016/LEX - C8-0168/2016 - 2013/0015(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (00010/2016/LEX - C8-0167/2016 - 2013/0014(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről (átdolgozás) (00018/2016/LEX - C8-0166/2016 - 2013/0081(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (00019/2016/LEX - C8-0165/2016 - 2013/0091(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexről, valamint a 2494/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (00001/2016/LEX - C8-0163/2016 - 2014/0346(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról (00002/2016/LEX - C8-0162/2016 - 2013/0408(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete egyes alapvető gyógyszerek kereskedelme Európai Unióba történő eltérítésének elkerüléséről (00005/2016/LEX - C8-0161/2016 - 2014/0165(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1308/2013/EU és az 1306/2013/EU rendeleteknek a gyümölcs- és zöldségfélék, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához kapcsolódó támogatási program tekintetében történő módosításáról (00075/2015/LEX - C8-0160/2016 - 2014/0014(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről (kodifikált szöveg) (00024/2015/LEX - C8-0159/2016 - 2014/0216(COD)).


11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az (EU) 2016/399 rendeletnek a határregisztrációs rendszer alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))
A Szerződés 304. és 307. cikkének rendelkezéseivel összhangban az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

LIBE

- Javaslat az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozásáról és a határregisztrációs rendszerhez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))
A Szerződés 304. és 307. cikkének rendelkezéseivel összhangban az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

BUDG

- Javaslat az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

AFET

- Javaslat a Növekedési és Foglalkoztatási Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozóról és a 2003/174/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi határozatra (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP))

utalva

illetékes:

EMPL

vélemény:

ECON

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- Jelentés a kohéziós politikáról az EU hegyvidéki régióiban (2015/2279(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

- Jelentés a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. március 8-i 2010/18/EU tanácsi irányelv alkalmazásáról (2015/2097(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Maria Arena (A8-0076/2016)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatol végrehajtási jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

- Jelentés az emberkereskedelem megelőzéséről, az ellene folytatott küzdelemről és az áldozatok védelméről szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU irányelv nemi szempontokat figyelembe vevő végrehajtásáról (2015/2118(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

- *** Ajánlás az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás négyéves időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozattervezetről (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

- * Jelentés a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a bizonyos közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

- ***II Ajánlás második olvasatra a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)


12. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

—   (O-000031/2016), felteszi: Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini és Matteo Salvini, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A származási ország vagy az eredet helyének kötelező feltüntetése bizonyos élelmiszerek esetében (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016);

—   (O-000070/2016), felteszi: Iskra Mihaylova, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A kohéziós politika végrehajtásának meggyorsítása (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016);

—   (O-000052/2016), felteszi: Alain Cadec, a PECH bizottság nevében, a Bizottsághoz: A halászati és akvakultúra-termékeknek a vendéglátásban és a kiskereskedelemben való nyomonkövethetősége (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016);

—   (O-000046/2016), felteszi: Bernd Lange és Pablo Zalba Bidegain, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: EU-Mercosur: következő lépések a társulási megállapodás kereskedelmi tárgyalásaiban (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016);

—   (O-000038/2016), felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Tanácshoz: Az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló jelentéséről szóló 2015. február 11-i európai parlamenti állásfoglalás (2014/2997(RSP)) nyomon követése (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016);

—   (O-000039/2016), felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló jelentéséről szóló 2015. február 11-i európai parlamenti állásfoglalás (2014/2997(RSP)) nyomon követése (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016);

—   (O-000047/2016), felteszi: Thomas Händel, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az egyenlőtlenségek elleni küzdelem az inkluzív és fenntartható gazdasági növekedés fellendítése érdekében az EU-ban (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).


13. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A Parlament által a 2015. decemberi második ülésen elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a „Séance en direct” weboldalon.


14. Ügyrend

Kiosztották a 2016. májusi I. ülés végleges napirendtervezetét (PE 581.444/PDOJ).

°
° ° °

Felszólal: Olaf Stuger, aki sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a napirendben nem szerepel vita a 2016. április 6-i holland népszavazásról (az elnök válaszában elmondja, hogy ezt a kérelmet az Elnökök Értekezlete elutasította).

Felszólal: Jean-Luc Schaffhauser.

Felszólal: David-Maria Sassoli.

°
° ° °

A napirendtervezethez az alábbi módosítást javasolták (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Szerda

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy harmadik délutáni napirendi pontként vegyék fel a napirendbe a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait a Törökország által a vízumliberalizációs ütemterv követelményeinek végrehajtása tekintetében elért eredményekről.

Felszólal: Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, Rebecca Harms, a kérelem mellett, és Roberta Metsola, a kérelem ellen.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (181 mellette, 92 ellene, 11 tartózkodás).

A szerdai ülést ennek megfelelően 24.00 óráig meghosszabbítják.

Felszólal: Rebecca Harms.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


15. Kohéziós politika az EU hegyvidéki régióiban – A 2014–2020-as kohéziós politika új területi fejlesztési eszközei – A kohéziós politika végrehajtásának felgyorsítása (vita)

Jelentés a kohéziós politikáról az EU hegyvidéki régióiban [2015/2279(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

Jelentés az új területfejlesztési eszközökről a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó kohéziós politikában: Integrált területi beruházás (ITI) és Közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) [2015/2224(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000070/2016) felteszi: Iskra Mihaylova, a REGI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A kohéziós politika végrehajtásának meggyorsítása (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Iliana Iotova és Ruža Tomašić előterjeszti a jelentést.

Iskra Mihaylova kifejti a kérdést.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal: Michaela Šojdrová (az EMPL bizottság véleményének előadója), Franc Bogovič, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Constanze Krehl, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mirosław Piotrowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Monika Vana, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Daniel Buda, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Josu Juaristi Abaunz, Isabella Adinolfi, Philippe Loiseau, Konstantinos Papadakis, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Julia Reid, Lambert van Nistelrooij, Mercedes Bresso, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Bill Etheridge, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Olaf Stuger, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Maria Spyraki, Monika Smolková, Jan Olbrycht, Viorica Dăncilă, Julie Ward, Michela Giuffrida és Csaba Molnár.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Richard Howitt, Maria Grapini és Victor Negrescu.

Felszólal: Karmenu Vella, Iliana Iotova és Ruža Tomašić.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Iskra Mihaylova, a REGI bizottság nevében, a kohéziós politika végrehajtásának meggyorsításáról (2016/2550(RSP)) (B8-0562/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.5.10-i jegyzőkönyv, 6.8. pont , 2016.5.10-i jegyzőkönyv, 6.6. pont és 2016.5.11-i jegyzőkönyv, 7.4. pont .


16. Az Északi Áramlat 2 hatása a közép-kelet-európai régió gázpiacára (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az Északi Áramlat 2 hatása a közép-kelet-európai régió gázpiacára (2016/2703(RSP))

Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jerzy Buzek, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Flavio Zanonato, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zdzisław Krasnodębski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Morten Helveg Petersen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Peter Eriksson, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Gunnar Hökmark, Jeppe Kofod, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Krišjānis Kariņš, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Edward Czesak, Bendt Bendtsen és Zbigniew Kuźmiuk.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Janusz Korwin-Mikke, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Zbigniew Kuźmiuk, aki válaszol arra, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini és Adam Szejnfeld.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Hetman, Tunne Kelam, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Eleftherios Synadinos, András Gyürk és Ivo Vajgl.

Felszólal: Miguel Arias Cañete.

A vitát berekesztik.


17. A halászati és akvakultúra-termékeknek a vendéglátásban és a kiskereskedelemben való nyomonkövethetősége (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000052/2016), felteszi: Alain Cadec, a PECH bizottság nevében, a Bizottsághoz: A halászati és akvakultúra-termékeknek a vendéglátásban és a kiskereskedelemben való nyomonkövethetősége (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Linnéa Engström kifejti a kérdést.

Karmenu Vella (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Gabriel Mato, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ulrike Rodust, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Maria Lidia Senra Rodríguez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Affronte, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Sofia Ribeiro és Ricardo Serrão Santos.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias, Norica Nicolai és Nicola Caputo.

Felszólal: Karmenu Vella.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítvány később kerül kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.5.12-i jegyzőkönyv, 9.5. pont .


18. Az EU és Libéria közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás *** – Az EU és Mauritánia közötti halászati partnerségi megállapodás: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (vita)

Ajánlás az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatol végrehajtási jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [2015/0224(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

Ajánlás az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás négyéves időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozattervezetről [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

Jarosław Wałęsa és Gabriel Mato előterjesztik ajánlásaikat.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jordi Sebastià (a DEVE bizottság véleményének előadója), Siegfried Mureşan (a BUDG bizottság véleményének előadója), Ignazio Corrao (a DEVE bizottság véleményének előadója), Francisco José Millán Mon, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ulrike Rodust, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Czesław Hoc, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Norica Nicolai, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Linnéa Engström, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, David Coburn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera García és José Blanco López.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Notis Marias és Werner Kuhn.

Felszólal: Karmenu Vella, Jarosław Wałęsa és Gabriel Mato.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.5.12-i jegyzőkönyv, 6.3. pont és 2016.5.12-i jegyzőkönyv, 6.4. pont .


19. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tonino Picula, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Margot Parker, Josep-Maria Terricabras, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Viorica Dăncilă, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Claude Rolin, José Blanco López, Jasenko Selimovic, Liadh Ní Riada, Beatrix von Storch, Franc Bogovič, Julie Ward, Marijana Petir, Lucy Anderson, Michaela Šojdrová, Maria Grapini és Andrejs Mamikins.


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 581.444/OJMA).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.00-kor berekesztik.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dalli, Dodds Anneliese, Giegold, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka


1. melléklet – A veszélyeztetett eltűnt gyermekek megtalálását célzó szükségegyüttműködés és az uniós tagállamokban a gyermekrablásokkal kapcsolatos figyelmeztető mechanizmusok javításáról (írásbeli nyilatkozat)

0007/2016. számú, a veszélyeztetett eltűnt gyermekek megtalálását célzó szükségegyüttműködés és az uniós tagállamokban a gyermekrablásokkal kapcsolatos figyelmeztető mechanizmusok javításáról szóló írásbeli nyilatkozat1 (2016.5.9-i jegyzőkönyv, 9. pont), amelyet a Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján az alábbi képviselők nyújtottak be: Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld et Caterina Chinnici, és amelyet 465 képviselő írt alá.

Az írásbeli nyilatkozat szövege:

1.   Az Unióban évente 250000 gyermek eltűnését jelentik be. Amikor egy gyermeket elrabolnak és megölnek, az esetek 76%-ban az elrablást követő három órán belül gyilkolják meg a gyermeket. A veszélyeztetett eltűnt gyermekek keresése gyakran megtorpan a belső határoknál. Az európaiak 37,5%-a határ menti területeken él.

2.   Amikor a nyilvánosság segítségét kérik közvetlen és súlyos veszélyben lévő eltűnt gyermek keresésében, alapvető fontosságú, hogy ez a lehető leghamarabb történjen.

3.   Ezért felszólítjuk a Tanácsot és a Bizottságot, hogy támogassák az AMBERT Alert Europe (az eltűnt gyermekekkel foglalkozó európai gyermekmentő riasztási és rendőri hálózat) által előterjesztett ötpontos tervet.

4.   Felszólítjuk ezért a Bizottságot, hogy tegyen meg mindent annak a gyakorlatnak az elősegítése érdekében, mely szerint amennyiben egy gyermek határ menti területen veszélybe kerül, vagy amennyiben a bűnüldöző hatóságok gyanítják, hogy a gyermek átlépte valamely belső határt, azonnal értesítik a másik ország bűnüldöző hatóságait, határőrizeti hatóságait és a nyilvánosságot.

5.   Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Tanácsnak és a Bizottságnak.

____________

1 Az eljárási szabályzat 136. cikkének (4) és (5) bekezdése értelmében, ha a nyilatkozatot a parlamenti képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt közzé kell tenni a jegyzőkönyvben – anélkül, hogy a Parlamentre nézve kötelező erejű lenne – és a címzettek részére továbbítani kell.

Az aláírók listája:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Elmar Brok, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Eugen Freund, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Sven Giegold, Adam Gierek, Jens Gieseke, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Jytte Guteland, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Martin Häusling, Brian Hayes, Anna Hedh, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, György Hölvényi, Mike Hookem, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Seán Kelly, Afzal Khan, Timothy Kirkhope, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Gilles Lebreton, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Philippe Loiseau, Sander Loones, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Petr Mach, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Gesine Meissner, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Morten Messerschmidt, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Matthijs van Miltenburg, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Margot Parker, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Jiří Pospíšil, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Viviane Reding, Evelyn Regner, Julia Reid, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Monika Smolková, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Olaf Stuger, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Bodil Valero, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Udo Voigt, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Auke Zijlstra, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


2. melléklet – A cukorbetegségről (írásbeli nyilatkozat)

0008/2016. számú, a cukorbetegségről szóló írásbeli nyilatkozat1 (2016.5.9-i jegyzőkönyv, 9. pont), amelyet a Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján az alábbi képviselők nyújtottak be: Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa et Brando Benifei, és amelyet 405 képviselő írt alá.

Az írásbeli nyilatkozat szövege:

1.   A diabetes mellitus súlyos krónikus és egyre jobban terjedő betegség, amely 32 millió embert érint az EU-ban, és ez a szám 2040-re várhatóan 37 millióra nő. 2015-ben több mint 266000 ember halt meg cukorbetegségben.

2.   Ha későn ismerik fel és nem megfelelően kezelik, a cukorbetegség elgyengüléshez és végzetes szövődményekhez vezethet, beleértve a szív- és érrendszeri betegségeket és a sztrókot, a veseelégtelenséget, az amputálást és a vakságot.

3.   2013-ban az EU-ban mintegy 114 milliárd eurót költöttek a cukorbetegség kezelésére a 0001/2006. számú írásbeli nyilatkozat óta megkezdett erőfeszítések ellenére.

4.   Az egészséges étkezés és a testmozgás nagymértékben hozzájárulhat a 2-es típusú cukorbetegség megelőzéséhez vagy kialakulásának késleltetéséhez.

5.   Az egészséges életmód nem akadályozhatja meg az 1-es típusú cukorbetegséget, de nagymértékben elősegíti a betegség kezelését.

6.   A Bizottságot és a Tanácsot ezért a következőkre kérjük: részesítsék kiemelt figyelemben a cukorbetegséget mint jelentős európai egészségügyi, társadalmi és gazdasági problémát; dolgozzanak ki uniós stratégiát a cukorbetegség megelőzésére, felismerésére és kezelésére; ösztönözzék a tagállamokat a cukorbetegségre vonatkozó nemzeti tervek létrehozására; dolgozzanak ki stratégiát az egészséges ételek fogyasztásának és előállításának ösztönzésére; és hatékonyan hangoljanak össze és hajtsanak végre minden eddig hozott intézkedést.

7.   Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Tanácsnak és a Bizottságnak.

____________

1 Az eljárási szabályzat 136. cikkének (4) és (5) bekezdése értelmében, ha a nyilatkozatot a parlamenti képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt közzé kell tenni a jegyzőkönyvben – anélkül, hogy a Parlamentre nézve kötelező erejű lenne – és a címzettek részére továbbítani kell.

Az aláírók listája:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Pál Csáky, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, José Inácio Faria, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Adam Gierek, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Anna Hedh, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Bernd Kölmel, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Morten Løkkegaard, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Dan Nica, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reid, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Udo Voigt, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Janusz Zemke, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Milan Zver.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat